28 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28337

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜLERİN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMALARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü bulunanlar ile adlî para cezası iki yıl veya daha az süre ile hapse çevrilenlerin cezaları, 6 ncı maddenin üçüncü  fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki koşulları taşımaları halinde doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendindeki  “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan zimmet, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesi, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 56/1-D maddesi delaletiyle, mülga 765 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan askeri veya siyasi casusluk suçlarından hükümlü olanların koşullu salıverilme tarihlerine iki yıldan az süre kalması,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.