27 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28336

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri esas alınarak atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile  19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

b) Başkan yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısını,

c) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

ç) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan ve bu çerçeve içinde çalışan Kurum merkez ve taşra kuruluşlarını,

d) Değerlendirme puanı: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Nakil Dönemi Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

e) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

f) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

g) Hizmet bölgesi: Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilen bölgeleri,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında; İşçi ve geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç fiilen çalışılan hizmet sürelerini,

h) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ı) Merkez teşkilatı: Ana hizmet ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,

i) Norm kadro sayısı: Merkez ve taşra teşkilatı birimleri itibariyle belirlenen kadroların dağılımını,

j) Taşra teşkilatı: Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezlerini,

k) Yer değiştirme suretiyle atama: Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelikte yer alan hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atamasını,

l) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi,

m) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

a) Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Personelin bölgeler arasında adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

c) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilmesi,

ilkeleri esas alınır.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel

MADDE 6 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 7 – (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ve diğer ilçeler beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen personelin zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

                                             Zorunlu Çalışma

       Hizmet Bölgesi                 Süresi (Yıl)

                  1                                     6

                  2                                     5

                  3                                     4

                  4                                     3

                  5                                     2

Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar

MADDE 9 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

b) Dört ve beşinci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması halinde, bu bölgede kalmak için talepte bulunanların durumu Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir. Ancak, dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi altı yılı, beşinci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez.

c) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgeden başlamak üzere çalışılmayan bölgelerde geçirilmiş sayılır.

ç) 6 ncı maddede belirtilen kadro unvanlarına asaleten atanacak olanların ilk görev yerleri, Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarına ilk defa yapılacak atamalar hariç, Ek-3 sayılı cetvelde yer alan dört ve beşinci hizmet bölgeleridir. Bu hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde daha sonra bu bölgeye atanmak üzere diğer hizmet bölgelerine atama yapılabilir.

d) Bir il sınırı içerisinde farklı hizmet bölgelerine dahil hizmet alanlarının bulunması halinde, bu il sınırı içerisindeki görev süresi, çalışılan iki ayrı hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini aşamaz.

e) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan kadrolarda geçen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınmaz.

f) Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayanların görev yapacağı hizmet bölgesi, istekleri de göz önüne alınarak Yer Değiştirme Kurulunca belirlenir.

g) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

ğ) Alt hizmet bölgesinden başlayarak sırayla üst hizmet bölgesine atama yapılması esastır. Boş kadro bulunmaması veya (h) bendinde belirtilen hallere istinaden, alt hizmet bölgesine atanmadan üst hizmet bölgesinde atanan personel, atandığı hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra, yapılacak ilk yer değiştirmede zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı en alttaki hizmet bölgesine atanabilir.

h) Üçüncü bölümde belirtilen hükümler Sosyal Güvenlik Denetmenleri hariç zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hakkında uygulanmaz. Bu personelin özür hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.

Yer Değiştirme Kurulu

MADDE 10 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; Yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Kurum Başkanının ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında İnsan Kaynakları Daire Başkanı ile Kurum Başkanı tarafından belirlenecek diğer üç üyeden oluşur.

(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir.

Başvuru ve yer değiştirme suretiyle atama dönemleri

MADDE 11 – (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Başvurular 1-15 Mart tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Atanma İstek Formu doldurularak çalışılan birime yapılır. Birimlerce müracaatlar başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalar her yılın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler

Atamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurulur.

b) Değerlendirme puanı belirleyici olarak esas alınır.

c) Personelin birimler arasında hizmet gerekleri dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılım sağlanır.

ç) Yapılacak atamalarda aile birliğini muhafaza etmeye özen gösterilir.

(2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur. Bu sürelerin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır.

(3) Karşılıklı yer değiştirmeye dayalı taleplerde süre şartı aranmaz. Ancak, ikinci kez talepte bulunulması halinde ikinci fıkrada belirtilen süre dört yıl olarak uygulanır.

(4) 14, 15, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilen hallerde ikinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaz.

(5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, belirtilen acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilebilir.

Atama dönemine ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Personelin, iller arası naklen atanmalarında, ihtiyaç duyulan kadro unvanları ile atanabilecek ve ayrılabilecek azami personel sayısı her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Kurum intranet sitesinden ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Haziran tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle birimine müracaat eder. Başvuru formları birimlerce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Değerlendirme puan sonuçları Kurum intranet sitesinde ilan edilir.

(4) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

(5) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Kurum intranet sitesinde ilan edilir ve 10 Ağustos tarihine kadar atamalar tamamlanır.

Sağlık durumu nedeniyle atama

MADDE 14 – (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;

a) Memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları  ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre, bakmakla yükümlü olunmayan ana, baba ve kardeş için sağlık kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak başka kimsenin bulunmadığının ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmektedir.

(3) Bu mazereti nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. Birimler, mazereti sona eren personelin belgelerini on beş gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirir. Mazereti herhangi bir sebeple sona eren personelin ayrıldığı görev yerine iadesi veya bulunduğu yerde kalması norm kadro durumları da dikkate alınmak kaydıyla atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir.

Eş durumu nedeniyle atama

MADDE 15 – (1) Eş durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;  personelin eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmesi gerekmektedir.

(2) Eş durumuna bağlı olarak yapılacak atamalarda aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.

(3) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde atama isteklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

(4) Eşi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Sîlahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ile mezkur fıkranın (C) bendi kapsamında geçici personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında  çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi,

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2)  Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde atama talep edilen ilde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

(6) Personelden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerinde çalışıyor olması halinde beşinci fıkranın (b) bendinde istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim  şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir.

Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 16 – (1) Birimler vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer unvanda karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir.

(2) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelden birinin görevinden ayrılması halinde vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 17 – (1) Hizmet gereği atama yapılabilmesi için:

a) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturması sonucunda disiplin cezası verilen ve söz konusu soruşturmada bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri uygun görülmesi halinde değerlendirilebilir.

(3) Görev yapılan birimin; kapanması, devri, iş yükünün önemli ölçüde azalması nedeniyle personele ihtiyaç duyulmaması hallerinde; ihtiyaç duyulan birimlere resen atama yapılabilir.

Terör, olağanüstü ve özel hallerde atama

MADDE 18 – (1) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu personeli ile er ve erbaşların Kurumda görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle öncelikle yerine getirilir.

(2) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla bu Yönetmeliğin kısıtlayıcı hükümlerine bakılmaksızın atama yapılabilir.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşin, emekliye ayrılması ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak son çalıştığı yerden başka bir ilde ikamet ettiğini belgelendirmesi halinde eşin ikamet ettiği yere nakil talebi bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilir. Bu şekilde yapılacak atama başvurularının eşin emekliye ayrılmasını müteakip bir yıl içinde yapılması zorunludur.

(4) Görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belge ile belgelendirenlerin nakil talebi değerlendirilebilir.

Görevlendirme

MADDE 19 – (1) Atanma şartları oluşmasına rağmen boş veya uygun kadro bulunmama gibi durumlarda, atamaya esas olmak üzere görevlendirme yapılabilir. Bu tür görevlendirmenin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinin (b) bendinde ifade edilen başka yerlere yapılması halinde, atama emrinin tebliğini takip eden tarihten itibaren en çok iki iş günü içinde göreve başlanması zorunludur.

(2) Hizmetin gerektirdiği personelin bulunmaması ve kısa sürede atama yapılmasının mümkün olmaması ya da şahsa bağlı kadroda olup hizmetine ihtiyaç duyulması hallerinde altı ayı aşmamak ve süresi açıkça belirtilmek kaydıyla birimler arası görevlendirme yapılabilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izin ve mazeret izninde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Önceki görevine tekrar atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Bu bölümün 16 ncı maddesi hariç isteğe bağlı yer değiştirmeye ilişkin hükümler; görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle atananlarda birinci fıkrada belirtilen sürede uygulanmaz. Ancak; yeni görev yerine başladıktan sonra iki yıl içinde meydana gelen özür hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre  değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atanılamayacak hizmet yerleri

MADDE 21 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlarda görev yapanlar;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl süre ile devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

atanamazlar.

(2) Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelindeki 4 ve 5 inci bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 22/2/2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belirtilen görevlerde bulunanların her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları süreler, bu Yönetmeliğin EK-3’ünde yer alan hizmet alanları esas alınarak intibak ettirilir.

(2) Sosyal Güvenlik Denetmeni kadrolarında görev yapan personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bulundukları hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini doldurduktan sonra diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle atanırlar.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ek 1 için tıklayınız.

Ek 2 için tıklayınız.

Ek 3 için tıklayınız.