23 Haziran 2012 Tarihli ve 28332 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1017 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1018 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3193 Erzurum İlinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3194 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2012/3208 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3209 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü ve Fakülte Kurulması Hakkında Karar

2012/3218 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/3219 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3220 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2012/3221 Adana İli, Tufanbeyli İlçesinde Tesis Edilecek Tufanbeyli Termik Santralının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3223 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Ünye İçmesuyu Projesi (DOKAP) Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3226 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3228 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2012/3237 2012 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2013 Yılının Şubat Ayında Başlayıp Mart Ayında Tamamlanması Hakkında Karar

2012/3243 Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Karşılarında Belirtilen Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Kurulması Hakkında Karar

2012/3244 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/3245 KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3246 İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2012/3247 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2012/3306 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2012/3169 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

2012/3189 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri