23 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28332

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek I ve Ek II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 6 – (1) 12/1/1995 tarihli ve 22169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 


 I SAYILI CETVEL

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

SIRA NO:

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ 

A)     BAŞKANLIK

 

1

Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanı

Müsteşar

Bakan

 

2

Başkan Yardımcısı

Başkan

Müsteşar

B)    DENETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1

Daire Başkanı

Başkan

-

 

2

Sağlık Başdenetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan

 

3

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

C)    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

1. Hukuk Müşaviri

 Başkan

-

 

2

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Ç)     STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1

Daire Başkanı

Başkan

-

 

2

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

D)      BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

 

1

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

2

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

 

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLERİ

 

 

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A)    HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜKLERİ

 

1

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

Başkan

 

2

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, Avukat

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

 

3

Diğer Personel

Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

Halk Sağlığı Müdürü

B)     TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ

 

a) İl Merkezlerinde

 

1

Sorumlu Tabip

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

 

2

Diğer Personel

Sorumlu Tabip

Halk Sağlığı Müdürü

 

b) İlçe Merkezlerinde

 

1

Sorumlu Tabip

Kaymakam

Vali

 

2

Diğer Personel

Sorumlu Tabip

Kaymakam

C)      HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

 

1

Laboratuvar Sorumlusu

Halk Sağlığı Müdürü

Vali

 

2

Diğer Personel

Laboratuvar Sorumlusu

Halk Sağlığı Müdürü