21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim süreçleri ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili anabilim dalı kurulunu,

b) Danışman: Kayıt yaptıran her öğrenci için, öğretim yılı başında ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dekanını,

ç) Fakülte: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

g) Öğrenci: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

ğ) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 4 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl kayıt ve sınav süreleri hariç ortalama en az 14 haftadır. Gerektiğinde bu süre Senato tarafından değiştirilebilir.

(2) Eğitim öğretim yıl esasına göre düzenlenir. Öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senatoca her yıl belirlenir ve ilan edilir.

Kesin kayıt

MADDE 5 – (1) Diş Hekimliği Fakültesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavda başarılı olarak kayıt hakkı kazanmış olan ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adayların doğrudan başvuruları ile kesin kayıtları yapılır.

(2) Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar ilgili mevzuat  hükümleri doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrencilerden ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarda her öğretim yılı için  öğrenci katkı payı alınır. Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, her yılbaşındaki kayıtların son gününe kadar ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o yılda kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Öğrenci danışmanın onayı ile tüm öğretim süresince her yıl başında ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği süre ve yönteme göre kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmemiş olan  yıl öğretim süresinden sayılır. Kayıt süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yapılmaz ve yenilenmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik izin

MADDE 8 – (1) Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun özrünü belgeleyen öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla her defasında bir yılı geçmemek üzere iki yıla kadar akademik izinli sayılabilir. Ancak sürekli sağlık sorunlarını bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenci derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçişler

MADDE 9 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı uygulayan diğer diş hekimliği fakültelerinden; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

Sınıf geçme sistemi esasları ve işleyişi, ders tekrarı

MADDE 10 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl ders  programının bütün derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, o yıla ait dersler, uygulama ve stajlardan birinden dahi başarısız olursa ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu ders/dersleri veya staj/stajları tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer. Ortak zorunlu ve seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar.

(2) Ders tekrarı yapılan yıllar öğretim süresine dahildir. Bir dersin tekrarı aşağıda belirtildiği şekilde yapılabilir.

a) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak dersler Fakülte  Kurulu tarafından belirlenir. Seçmeli bir dersten FF veya YZ alan öğrenci o ders yerine programdaki başka bir seçmeli dersi danışmanın onayıyla alabilir.

b) Stajdan başarısız olan öğrenciler puanlarını tamamlamış olsalar bile staj tekrarı yaparlar.

Derslere devam

MADDE 11 – (1) Öğrencilerin, teorik derslerin en az % 70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az % 80'ine devam etmesi zorunludur. Devam durumu, dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir ve sisteme girilir.

(2) Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı anabilim dalı tarafından saptanır ve ders yılı başında ilan yoluyla duyurulur. Bu çalışmaları verilen telafi süresi de  dahil olmak üzere  tamamlayamayan öğrenci o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

(3) Pratik ve klinik derslerin sınavlarından başarısız olan öğrenciler, bu dersleri tekrar aldıklarında bu derslere yeniden devam etmek zorundadırlar.

(4) Devam ile ilgili kurallar teorik, pratik çalışmalar ile dersler ve stajlar için geçerlidir.

Öğretim programları

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır ve Rektörlüğe sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir sonraki akademik yıla ait program değişiklikleri de aynı  yolla belirlenir.

(2) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Programı iki dönemden oluşur. Bunlar; Temel Bilimler dönemi ve Klinik Bilimler dönemidir.

(3) Eğitim ve Öğretim programı, alan dersleri, laboratuar ve klinik uygulamalar, stajlar, seminerler, alan çalışmalarından oluşur.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

Staj ve uygulamalarla ilgili esaslar

MADDE 13 – (1) Diş hekimliği pratik uygulamalarında öğrenciler her yıl belirli sayıdaki pratik çalışmasını verilen sürede tamamlamakla yükümlüdür. Pratik uygulamaların hangi sayıda ve ne şekilde olacağı, başarı durumunun nasıl değerlendirileceği ilgili Anabilim Dalı tarafından ders yılı/staj dönemi başında öğrencilere duyurulur.

(2) Mesleki uygulamalar 4 üncü sınıf için Klinik uygulama 5 inci sınıf için staj olarak kabul edilir.

(3) Üçüncü sınıf öğrencileri gerekli görülmesi durumunda  anabilim dallarının belirleyeceği klinik, derslik, laboratuar gibi yerlerde, belirlenen gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun gözlemci olarak rotasyon yaparlar.

(4) Dördüncü sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre bir eğitim-öğretim yılında haftalık pratik  ders saatlerinde olmak üzere klinik uygulama yaparlar.

(5) Beşinci sınıf klinik stajlar, Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre aşağıdaki anabilim dallarında karşılarında belirtilen sürelerde uygulanır:

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

(ADC 502) 7 Hafta

Protetik Diş Tedavisi

(PRT 502) 7 Hafta

Diş Hastalıkları Tedavisi

(DHT 502) 3 Hafta

Endodonti

(END 502) 3 Hafta

Periodontoloji

(PER 502) 3 Hafta

Ortodonti

(ORT 502) 4 Hafta

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

(ÇDH 502) 3 Hafta

Ağız, Diş ve Çene ve Radyolojisi

(ADR 502) 3 Hafta

Entegre Klinik

(ENT 502) 7 Hafta

 

(6) Entegre Klinik; Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Diş Hastalıkları Tedavisi, Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları’nın kliniklerinde yapılmakta olan uygulamaların disiplinlerarası tarzda ve ilgili Anabilim Dalının görevlendirdiği öğretim elemanlarının nezaretinde gerçekleştirildiği kliniktir.

(7) Klinik Seminerler; her stajda 2 saat/hafta olarak uygulanır.

Sınavlar

MADDE 14 – (1) Sınavlar ara sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret  sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların birbiriyle bağlantılı olduğuna, nasıl değerlendirileceğine Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü karar verir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav; her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce Dekanlıkça tespit ve ilân edilir. Fakülte Kurulu kararı ile tek ara sınav yapılabilir. Bir yıllık programda yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır.

b) Yıl sonu sınavı; bir dersin final sınavı, o dersin tamamlandığı öğretim yılı sonunda yapılır. Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden 15 gün sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir.

ç) Mazeret sınavı; mazereti olan öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yıl içi ara sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(2) Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile hafta sonları da  sınav yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları, ara sınav, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret  sınav sonuçlarını akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde otomasyon sistemine girmek ve sınav evraklarını idareye teslim etmek zorundadırlar.

(4) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar Dekanlıkça en az iki yıl saklanır.

Notlarda maddi hata ve itiraz

MADDE 15 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlıklarına vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Başarının Değerlendirilmesi ve Diplomalar

Ders kredisi

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık laboratuvar ve uygulama saatinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla bazı ders ve uygulamalarda özel kredilendirme yapılabilir. Not ortalamasına katılmayan dersler kredilendirilmez.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 17 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde bir dersin başarı notu Bağıl Değerlendirme Yöntemi uygulanarak belirlenir. Bir dersin ham başarı notu yıl içi notunun % 50’si ile yıl sonu ya da bütünleme sınav notunun % 50’si alınarak hesaplanır. yıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı % 50’si olacak şekilde; ara sınav, laboratuar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, ödev, bitirme ödevi gibi yıl içi etkinliklerin dönem içi katılma yüzdeleri ilgili Anabilim Kurulu tarafından belirlenerek Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğüne bildirilir ve eğitim-öğretim yılı başlangıcının ilk dört haftasında Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğretim elemanı tarafından aşağıdaki notlardan birisi verilir:

 

Başarı Puanı

Harf Notu

Başarı Derecesi

Katsayı

90-100

AA

Pekiyi

4.00

85-89

BA

İyi-Pekiyi

3.50

75-84

BB

İyi

3.00

66-74

CB

Orta-İyi

2.50

60-65

CC

Geçer-Orta

2.00

00-59

FF

Başarısız

0.00

 

(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.  (FF) notu ise bu dersten başarılı olunmadığı, dersin tekrar edilmesi gerektiğini belirtir.

(4) FF sınırı 100 üzerinden 59 değerinin altında olamaz. Ayrıca  aşağıdaki harf notlarından;

a) DZ (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

b) İZ (Akademik izinli) notu, akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

c) YT (Yeterli) notu, bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) MU (Muaf) notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur. Ayrıca, yatay geçiş yolu veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavı ile Fakülteye kaydolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine Fakülte yönetim kurulunca kabul edilen eşdeğer dersler için de (MU) notu verilir.

Not ortalamaları

MADDE 18 – (1) Öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) Genel not ortalaması: Öğrencinin üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersler için alınan harf notunun katsayısı ile o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Öğrenci ilgili fakülte ya da yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile başka üniversiteden ders alabilir. Başka üniversiteden alınan dersin notu bu yönetmeliğin 17 nci maddesine   göre harf notuna dönüştürülür. Not dönüşümlerinin nasıl yapılacağı Senatoca belirlenir. Dönüşümü yapılan notlar genel not ortalamasına katılır.

Azami öğrenim süreleri

MADDE 19 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre dokuz yıldır.

(2) Kayıtlı olduğu programa her yıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan  lisans programlarını azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar,  katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 20 – (1) Diş hekimliği fakültesinden mezun olunabilmesi için, öğrencinin, programdaki alması gereken tüm ders ve stajların her birinden en az (CC) ve/veya (YT) notu alarak başarı ile tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Temel Bilimler dönemini bitirenlere ön lisans diploması, beş yıllık Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere Diş hekimliği Diploması verilir.

(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere; diploma yerine geçecek, kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

(4) Diş hekimliğine ilişkin diplomalar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir.

(5) Diplomanın şekli, boyutları ve diplomada yer alacak bilgiler Senatoca belirlenir.

(6) Diplomaya mezuniyet derecesi yazılmaz ve fotoğraf yapıştırılmaz. Diplomalar bilgisayarda standart olarak yazdırılır.

Başarı belgeleri

MADDE 21 – (1) Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar Şeref Öğrencisi, 3.50-4.00 olanlar Yüksek Şeref Öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

(2) Öğrenciye istediği takdirde bir yıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren transkript belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencinin ilişiği kesilir.

Mazeretler

MADDE 23 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretin süresi içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretinin yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda girmediği yıl içi sınavından mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları yıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.

(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, öğrenciler bu dersleri, açıldıkları ilk yılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dahil edilmez.

c) Mazereti ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez, sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır. Aksine hareket eden öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılır. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede giremediği ara sınavlar  varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

ç) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencinin mazeret sınavının ne zaman yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Disiplin

MADDE 24 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Giyim, genel görünüş ve uygulamalar

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, giyim ve genel görünüşleri konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Fakültede diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği kıyafet ile klinik ve laboratuvarlarda uyulacak kurallar ilgili mevzuat hükümlerine göre Senatoca belirlenir.

Adres bildirme

MADDE 26 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitece mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 27 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış, engellilik derecesi mesleği yapabilmesine mani olmayacağı için fakülteye kaydedilen engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla sözkonusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.