21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BETÜL-ZİYA EREN GENOM VE KÖK

HÜCRE MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Sorumluları: Merkezin Bölüm Sorumlularını,

b) Çalışma birimi: Merkezin laboratuvar çalışma birimlerini,

c) Genel Koordinatör: Merkezin Genel Koordinatörünü.

ç) Merkez (GENKÖK): Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğretim elemanlarının kök hücre, genom bilimi, moleküler hücre biyolojisi, bitki biyoteknolojisi, fitofarmasi ve proteom bilimi ile diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalışmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak, ticari ürünler oluşturmak ve bu alanlarda yayınlar yapmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Çok disiplinli araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulama alanına aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

c) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,

ç) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bu projelere imkân sağlamak,

d) Her düzeyde araştırmacının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

e) Araştırmacılar arası bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek ve diğer yöntemler ile bilimsel çalışmaları teşvik etmek,

f) Yurt içi ve yurt dışında benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

g) Merkezin araştırma için gerekli imkânlarını arttırma ve çağdaşlaştırma konularında çalışmalar yapmak,

ğ) Genetik hastalıkların moleküler teşhisi için hastalık taşıyıcıların erken tespiti ile klinik çalışmalara katkıda bulunarak genetik hastalıklar ve sonuçları konusunda çalışmalar yapmak,

h) Biyoteknoloji alanında araştırmaya ihtiyaç duyulan tıp, fen-edebiyat, ziraat, mühendislik gibi fakültelerdeki ilgili elemanlara araştırma imkânları sağlamak,

ı) Kök hücre ve gen tedavi protokollerinin kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak,

i) Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak,

j) Merkezin işlevsel alanlarında biyogüvenlik ve biyoetik kurallarını uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı,

c) Genel Koordinatör,

ç) Yönetim Kurulu,

d) Bölüm Sorumluları.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

ç) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Gerekli gördüğü durumda bilimsel danışman atamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından önereceği bir öğretim üyesi, Rektör tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görüşü alınmak suretiyle Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından, Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak,

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Genel koordinatör ve görevleri

MADDE 10 – (1) Genel Koordinatör, Üniversitenin tam zamanlı personeli arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Genel Koordinatörün görev süresi üç yıldır. Süresi dolan Genel Koordinatör tekrar görevlendirilebilir.

(2) Genel Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek,

b) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmekte Müdüre yardımcı olmak,

c) Proje koordinatörlüğünü yürütmek; Merkeze başvurusu yapılan projelerin gerekli hazırlıklarını yaparak bunu bilimsel proje danışma kuruluna sunmak, zaman ve mali planlamasını yapmak ve gerekli merkez koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı bağlantılı projelerde koordinasyonu sağlamak, iş bölümü ve planlamayı hazırlamak, proje iş bölümlerini ve zaman etüd planlamalarını hazırlayıp ilgili bölüm başkanına ve Müdüre sunmak,

ç) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve toplantı raporlarını hazırlamak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen Merkez bölüm direktörleri arasından seçilecek beş öğretim üyesi, merkez dışından seçilen bir öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz iki kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınai patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak,

ç) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; kök hücre, proteomik, bitki biyoteknolojisi, genomiks, biyosensörler, bitkisel ilaçlar biyoteknolojisi ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, branşında uzmanlık eğitimi almış ve Üniversitede tam gün statülü öğretim üyesi olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.