21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 10.000.00 (onbin) Türk Lirasıdır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.