21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personelinin Disiplin Amirlerinin tespitine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin Amiri: EK-1 de gösterilen Disiplin Amirlerini,

b) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük Teşkilatı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

ç) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,

d) Sözleşmeli Personel: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,

e) Ünite: 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 1 sayılı cetvelde gösterilen ya da Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Müdürlük Oluru ile oluşturulan Merkez Teşkilatı ana hizmet, denetim ve yardımcı birimleri ile Taşra Teşkilatı Başmüdürlük ve Havalimanı Müdürlüklerini,

f) Ünite Yöneticisi: Genel Müdür, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başmüdür, Müstakil Müdür, Havalimanı Müdürünü,

g) Yönetim Kurulu: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük Teşkilatında tüm sözleşmeli personelin en üst Disiplin Amiri olup, Genel Müdürlük Teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin diğer Disiplin Amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan disiplin işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 20/12/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

 

 

EK-1

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANLAR :                                                                            DİSİPLİN AMİRİ :

Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı personel                   Genel Müdür Yardımcısı

 

Teftiş Kurulu Başkanlığı emrindeki personel                                Teftiş Kurulu Başkanı

 

Hukuk Müşavirliği emrindeki personel                                        I. Hukuk Müşaviri

 

Daire Başkanlıkları emrindeki personel                                        Daire Başkanı

 

Müstakil Müdürlükler emrindeki personel                                    Müstakil Müdür

 

TAŞRA TEŞKİLATI

 

UNVANLAR :                                                                            DİSİPLİN AMİRİ :

 

Başmüdürlük emrindeki personel                                                 Başmüdür

 

Havalimanı Müdürlüğü emrindeki personel                                  Havalimanı Müdürü