21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

TÜRK İŞARET DİLİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASINA

YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TDK, Bakanlık ve Federasyon Türk işaret dilinin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaları birlikte yapar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kurul, işaret dili ve dil bilimi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip;

a) Akademisyenler arasından TDK'nin belirleyeceği 2 asil 2 yedek olmak üzere 4 kişi,

b) TDK'den 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 kişi,

c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 2 asil ve 2 yedek olmak üzere 4 kişi,

ç) Bakanlıktan 2 asil ve 2 yedek olmak üzere 4 kişi,

d) Federasyondan 2 asil 2 yedek olmak üzere 4 kişiden,

oluşur

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) TİD konusunda topluma yönelik eğitim, öğretim ve bilgilendirme çalışmaları TDK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık ve Federasyon tarafından düzenlenir.

d) TİD öğreticileri özel öğretim kurumlarında ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılan kurslarda görevlendirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Türk Dil Kurumu Başkanı birlikte yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Mevcut belge ve sertifikalar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlarca açılmış kurslardan Türk işaret dili tercümanı belge veya sertifikası almış olanların, bu maddenin yayımından itibaren üç ay içinde Bakanlığa başvurmaları hâlinde, Bakanlıkça belirlenecek 4 üyenin, TİDBO tarafından belirlenecek 3 üyenin bulunduğu 7 kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak sınavda yeterlilik gösterenlere, Bakanlık onaylı işaret dili tercümanlığı sertifikası verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Türk Dil Kurumu Başkanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2006

26139

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2011

27819