21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalını,

ç) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: İlgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulunu,

d) Enstitü: Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

e) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

f) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) Rektörlük: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

ı) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

i) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil sınavını,

j) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,

k) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü program açılması, eğitim ve öğretim etkinlikleri

MADDE 5 – (1) Enstitülerde lisansüstü program açılması, başka kurumlarla işbirliği yapılması, eğitim ve öğretim etkinliklerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü eğitim, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır.

b) Lisansüstü programı; anabilim/ana sanat dalının başvurusu, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılır.

c) Enstitü, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde ortak lisansüstü programlar açabilir.

ç) Enstitü, güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, uzaktan eğitim, staj, yaz okulu ve kursları açabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün izni ile karara bağlanır.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru şartları, ilgili anabilim/ana sanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kesinleşir ve ilan edilir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru

MADDE 7 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına ve ALES’ten, başvurdukları lisansüstü programın gerekli gördüğü puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya konservatuarlara bağlı anabilim/ana sanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru

MADDE 8 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları taşımaları gerekir:

a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans, tezli/tezsiz yüksek lisans diplomasına, ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların ise en az 70 standart puana ve ÜDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans yapmadan doktora programına başvuracak adayların; lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 70, harf sistemine göre CC, dörtlük not sistemine göre 2.72 olması gerekir. Buna karşılık yüksek lisans yaptıktan sonra, doktoraya başvuranlarda lisans not ortalaması koşulu aranmaz; ancak bunlarda yüksek lisans not ortalamasının en az 75, harf sistemine göre CB, dörtlük not sistemine göre 2.93 olması gerekir.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının, lisans diplomasına ve en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak, sonuçların toplanmasından elde edilir. Tıp fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği, eczacılık fakültesinin beş yıllık fakülte derecesi veya veteriner fakültesi diplomasına, bu maddenin (b) fıkrasındaki şartlara ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adaylarda; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarların sanatta yeterlik programlarına girişte, adaylar güzel sanatlar fakültesi veya konservatuar mezunu iseler, adayların başvurusunda ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu programlara başvurmak için adayların ayrıca, ÜDS’den en az 55 puana veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından belirlenen asgari yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların kabul koşulları, enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Yabancı uyruklu adaylar için eğitim dili Türkçe’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, bir yıl Türkçe eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler bu süreç içinde izinli sayılırlar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanır.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü doğrultusunda bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir. Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

ç) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

İlk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemleri

MADDE 10 – (1) Enstitülerde ilk kayıt, kayıt yenileme ve protokol işlemlerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan, özel öğrenci olarak lisansüstü programlara kabul edilen ve enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğrenciler, enstitünün duyurduğu tarihler içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırırlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Bu sürelerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak enstitü yönetim kurulunun onayıyla izin verilebilir. Duyurulan tarihler içinde ilk kaydını yaptırmayanlar, kayıt yaptırmadıkları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenci, tez savunma aşamasında ise, savunma sınavına alınmaz.

b) Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, her yıl ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir.

c) Enstitüye kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, enstitüce duyurulan tarihler içinde ders/tez kaydı yapmak zorundadır. İlk kez kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı işlemleri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gözetiminde, kayıt yenileyen öğrencilerin ise, danışmanların gözetiminde yaptırılır. Enstitünün duyurduğu tarihler arasında ders kaydı işlemlerini yapmayan öğrenciye bir hak daha verilmez. Ancak Senatonun ilân ettiği akademik takvimdeki ekle/sil döneminde, daha önce ders kaydı yapmış öğrenciler, ders/tez danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayıyla, ders kayıtlarında değişiklik yapabilir. Enstitünün duyurduğu tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler, ekle/sil döneminde ders kaydı yapamaz, ders kaydı yapmadıkları için derslere devam edemez ve söz konusu dönemde devamsız sayılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavları

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarına giriş sınavları

MADDE 11 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının giriş sınavlarında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Tüm yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç veya beş kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda sözlü, yazılı veya uygulama; diğer alanlarda ise yazılı sınavına alınırlar ve başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Giriş sınavında öğrencinin başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü/uygulama veya yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

c) Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın sözlü veya sözlü/yazılı veya uygulamalı sınavından en az 50 alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlardan mezun olup, bu fakülte veya konservatuarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES’e girmiş olma koşulu aranmadığı için, giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile sözlü/yetenek veya yazılı notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Sınavın değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın bilim sınavından en az 50 alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarının giriş sınavları

MADDE 12 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora, sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç veya beş kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda sözlü, yazılı veya uygulama; diğer alanlarda ise yazılı sınavına alınırlar. Sözlü/uygulama veya yazılı sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının % 15’i ve yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ile sözlü/uygulama veya yazılı notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

c) Lisans eğitiminden sonra doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile sözlü/uygulama veya yazılı notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran tıp fakültesi mezunlarının başarı notu; TUS veya ALES puanının %50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si ile yazılı sınav notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

d) Sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında, yüksek lisans yaptıktan sonra başvuruda bulunan ve ALES’e girme koşulu aranan adayların sınav notlarının hesaplanmasında; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile sözlü/uygulama sınavının %20’si toplanarak hesaplanır.

e) Yüksek lisans yapmadan doğrudan sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının % 50’si ve lisans not ortalamasının % 20’si ile sözlü/uygulama sınavı notunun % 30’u toplanarak hesaplanır.

f) ALES’e girme koşulu aranmayan adayların giriş sınavında başarı notu; lisans not ortalamasının % 50’si ile sözlü/uygulama sınavı notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının sözlü/uygulama sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zorundadır.

g) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın bilim sınavından en az 50 alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora/sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. Doktora/sanatta yeterlik giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş, Özel Öğrenci Kabulü ve Bilimsel Hazırlık

Lisansüstü programlarda yatay geçiş

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda yatay geçiş esasları şunlardır:

a) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması gerekir.

b) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına göndererek bu fıkranın (a) bendinde belirtilen koşullar bakımından anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister.

c) Anabilim dalı görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arası geçiş yapılamaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Özel öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisans veya yüksek lisans mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, duyurulan kayıt tarihleri içinde, istenen belgelerle enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur ve ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir.

b) Özel öğrencilik süresi, en fazla iki yarıyıldır. Bir dönemde en fazla altı kredilik ders alınabilir. Özel öğrencilikte başarılan derslerden, lisansüstü öğrenciliğe geçilmesi halinde muaf olunur.

c) Özel öğrenciler ders ücreti (kredi başına) harç miktarını yatırırlar.

ç) Özel öğrenciler, asıl öğrencilik haklarından yararlanamaz.

d) Alınacak özel öğrenci sayısı, ilan edilen kontenjanı geçemez.

Lisansüstü programlardaki bilimsel hazırlık programları

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki bilimsel hazırlık programlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilir.

b) Bilimsel hazırlık programı en az bir en fazla iki yarıyıl olabilir. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programın bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre; yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programı süresine dâhil edilmez.

c) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları; programı öneren anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenip enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

ç) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili devam, sınavlar, notlar, başarılı sayılma koşulları için öğrencinin ders aldığı programın tâbi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredisi, yüksek lisans veya doktora ya da sanatta yeterlik programının kredisinden sayılmaz. Ancak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla lisansüstü programlara yönelik dersler de alınabilir.

e) Bir öğrenci, bilimsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok 12, iki yarıyılda ise toplam en çok 24 ulusal kredilik ders alabilir.

f) Bilimsel hazırlık programında başarısız olanlar lisansüstü programa kayıt yaptıramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Süresi, Ek Süre, Dersler ve Sınavlar

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar

MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim, yarıyıl esasına göre yapılır. Her yarıyıl, yetmiş iş gününden oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.

b) Tezli yüksek lisans programlarını normal tamamlama süresi dört yarıyıldır; ancak bu süre iki yarıyıl ek süre ile birlikte en çok altı yarıyıla kadar uzatılabilir.

c) Bir öğrenci, tez aşamasına geçmeden önce ders ve seminerlerini başarmak zorundadır.

ç) Tezli yüksek lisans programında, kredili derslerini ve seminerini iki yarıyıl sonunda bitiren bir öğrenci, tez önerisi anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından kabul edildikten sonra, tez hazırlama aşamasına geçer ve tezini bitirmesi için iki yarıyıllık bir süre verilir. Öğrenci, tezini bu süre içerisinde bitiremezse, iki yarıyıl daha ek süre verilir. Derslerinin tümünü ve seminerini, tekrara kaldığı için ancak dört yarıyılda başarabilen bir öğrenci, tezini en çok iki yarıyılda bitirmek zorundadır.

d) Öğrenim süresini azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar; ilgili döneme ait belirlenen öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, tezli yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim dalı akademik kurulu görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin intibak sürecinde anabilim dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin tez danışmanı ve tez konusu değiştirilebilir. Bu öğrencileri ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, asıl öğrencilere tanınan askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yararlanamazlar. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlere ilişkin katkı paylarını ödemeden kayıt yenileyemezler.

Tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci en az iki en çok dört yarıyıl sonunda derslerini başarmak zorundadır.

b) Derslerini başaran öğrenci, bunu izleyen ilk yarıyılda protokol yaparak dönem projesi hazırlama aşamasına geçer, aday en erken bir yarıyılın sonunda dönem projesi savunma sınavına alınabilir. Bir yarıyıl sonunda dönem projesini bitiremeyen öğrenciye, en fazla bir yarıyıl ek süre verilir.

c) Öğrenim süresini azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar; ilgili döneme ait belirlenen öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, tezsiz yüksek lisans çalışmalarında intibak süresi anabilim dalı akademik kurulu görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencilerin intibak sürecinde anabilim dalı akademik kurulu kararı doğrultusunda; öğrencinin danışmanı ve dönem projesi konusu değiştirilebilir. Bu öğrencileri ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, asıl öğrencilere tanınan askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yararlanamazlar. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlere ilişkin katkı paylarını ödemeden kayıt yenileyemezler.

Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlar

MADDE 18 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, ek süre, dersler ve sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programında öğrenim süresi, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için sekiz, lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıldır.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programında, ders ve seminerleri tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Doktora/sanatta yeterlik programında ders ve seminerlerinin tümünü, verilen azamî sürede başaramayan öğrenci teze geçemez.

c) Doktora/sanatta yeterlik programında, ders ve seminerlerini tamamlayan öğrenciye, yeterlik sınavını başardıktan ve tez önerisi anabilimdalı akademik kurulundan geçtikten sonra tezini hazırlayıp, istenen formda enstitüye teslim etmesi için dört yarıyıl süre tanınır. Bu süre içinde tezini teslim edemeyen öğrenciye, dört yarıyıl daha ek süre verilir.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrenci, gereken koşulların tümünü sağlarsa, altı yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler sekiz yarıyılda mezun olabilir. Bu programlarda belirtilen sürelerden önce mezun olunamaz.

d) 2547 sayılı Kanunda belirlenen lisansüstü program süreleri içinde doktora programı tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre her dönem belirlenecek olan öğrenci katkı payını ödeyerek öğrencilik statülerine devam edebilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez/dönem projesi hazırlama hariç, asıl öğrencilere tanınan askerlik tecil, harç kredisi, burs gibi diğer haklardan yararlanamazlar. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlere ilişkin katkı paylarını ödemeden kayıt yenileyemezler.

Tezli yüksek lisans programlarında ders kredi miktarları

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında ders kredi miktarlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı 21 krediden az olmamak koşuluyla, en fazla 24 ulusal kredi ve en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Alınacak derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey yüksek lisans için asgari 90 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir.

ç) Danışman atandıktan sonra, danışman olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygulanır. Bu ders, yıl boyunca da devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ders kredi miktarları

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Doktora/sanatta yeterlik programı ders kredi miktarı

MADDE 21 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları ders kredi miktarlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora/sanatta yeterlik programları; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en fazla 27 ulusal kredi, iki seminer ve en az sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşulu ile en fazla 48 kredi ve iki seminer ve 14 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisansüstü dersler anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

c) Öğrenciler lisans derslerinden, daha önce alınmamış olması koşulu ile ders de seçebilir. Ancak bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

ç) Yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey doktora için asgari 180 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senatoca belirlenir.

d) Danışman atandıktan sonra, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm akademik, idari ve diğer görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir. Bu ders, öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından kararlaştırılır, enstitü yönetim kurulunca uygulanır. Bu ders, yıl boyunca devam eder.

Lisansüstü programlarda ders açılması

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda ders açılmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Her yarıyılda açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumluları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda görüşüldükten sonra, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

b) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/anasanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık ölçütü dikkate alınır.

c) Zorunlu durumlarda, doktora derecesini almış öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla lisansüstü ders açabilir.

ç) Anabilim/anasanat dallarında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.

d) Başka bir birimde görevli olan öğretim üyeleri, alanında olmak koşuluyla, ders açabilir.

e) Lisansüstü eğitim programlarında derslerin tümü seçmelidir. Zorunlu ders uygulamasına, ancak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kabulü ve Senatonun onayı ile geçilebilir.

Lisansüstü programlarda, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli/tezsiz, yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı notunun; ara sınav notunun % 25’i, ödev notunun % 25’i ve yarıyıl sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu notunun en az 70, harf sisteminde CC, 4’lü not sisteminde 2.72 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında, her yarıyılda, protokole yazdığı her ders için, en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı notunun; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.93 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.93 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu notunun en az 75, harf sisteminde CB, 4’lü not sisteminde 2.93 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

c) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sistemi uygulanır. Öğrenci geçişlerinde harf ve/veya 4’lük not sistemine göre puanlanan transkriptlerin Üniversite onaylı 100’lük not sistemine dönüştürmeleri istenir. Aksi takdirde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, devamsız olduğu dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve devamsızlıktan başarısız sayılır.

d) Sınavlara ilişkin maddî hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren onbeş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır ve bu tür itirazlar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye iletilir. Maddi hata itirazlarını, dersi veren öğretim üyesinin görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu inceler ve karara bağlar.

e) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak yapılır.

Lisansüstü programlarda ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarda, öğrenci, dersten devam alıp başarısız oldu ise, söz konusu dersin yalnızca ara ve yarıyıl sonu sınavına alınır. Öğrenci, devamsızlıktan dolayı başarısız oldu ise, bu dersleri ancak dersin açıldığı dönemde tekrar alır. Öğrenci talep ederse devam alıp da başarısız olduğu dersin yerine takip eden dönemde anabilim dalı akademik kurulunun görüşü de alınarak yeni ders alabilir.

Ders saydırma

MADDE 25 – (1) Ders saydırma işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlarında özel ya da asıl öğrenci olarak ders alanlar enstitüye yeniden kayıt yaptırdıklarında, ders saydırma başvurusuna hak kazanırlar.

b) Ders saydırma başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilk kayıt veya kayıt yenileme tarihinin bitiminden sonra, bir ay içinde yapılır. Bu sürenin aşımında yapılacak başvurular kabul edilmez.

c) Öğrencinin ders saydırma başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluşturduğu üç kişilik bir komisyonda incelenir ve komisyonun görüşü, enstitü yönetim kuruluna sunulur. Ders saydırmaya ilişkin karar, enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

ç) Lisans programlarında alınan dersler, lisansüstü programlarda okutulan derslerin yerine saydırılmaz.

d) Yüksek lisans programlarında alınan dersler, doktora/sanatta yeterlik programlarında alınan derslerin yerine saydırılmaz. Buna paralel olarak; doktora/sanatta yeterlik programlarında alınan dersler de yüksek lisansta okutulan derslerin yerine saydırılmaz.

e) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında asıl veya özel öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda bırakmış ve bir lisansüstü programa asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise bu durumda daha önce asıl veya özel öğrenciyken aldığı ve başardığı derslerin tümünden, ders saydırma komisyonunun içerik ve kredi denkliğine ilişkin inceleme ve önerileri doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunun kararıyla muaf tutulabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Danışmanlık, Tez, Sanatta Yeterlik Çalışması ve Dönem Projesi

Danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesi

MADDE 26 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında, danışman atanması ve danışmanlık görevinin yürütülmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlarda, danışman, öğrencinin kesin kayıt tarihinden sonra bir ay içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar; anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

b) Danışman, öğrencinin tercihleri alınarak, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır.

c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim üyesinin ilgili alanda öğretim üyesi olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durumlarda, başka bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir öğretim üyesi veya yakın alandaki öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğu takdirde tez çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanlar, doktor unvanlı öğretim görevlileri ve emekli öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

ç) Danışman; herhangi bir nedenden dolayı üç aydan fazla süre ile Üniversite dışına çıkması halinde danışman değişikliği anabilim dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyesi enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisi

MADDE 27 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında tez/dönem projesi önerisine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, tez/dönem projesi önerileri, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda incelenerek ilgili enstitü müdürlüğüne takip eden dönem sonuna kadar sunulur ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

b) İlgili mevzuata göre Etik Kurulu kararı gerektiren çalışmalar ilgili Etik Kurulu onayı alındıktan sonra tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlar.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 28 – (1) Doktora yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora teziyle ilgili çalışmalarda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

b) Doktora programında bir öğrenci, tüm ders ve kredilerini verilen asgari veya azami sürede başardıktan sonra, takip eden dönem içinde yeterlik sınavına alınır.

c) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş olan öğrenci, beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

ç) Yeterlik sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla beş öğretim üyesinden oluşur.

d) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümde yapılır. Sınav sonucunda her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100 üzerinden en az 75, harfli sisteme göre CB ve 4’lü sisteme göre 2.93 puan almış olanlar başarılı, bu puandan aşağı almış olanlar ise başarısız kabul edilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulunca onaylanır.

e) Sınavın yazılı ve/veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci, sınavı izleyen ilk yarıyılda aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlüden bir kez daha sınava alınır.

f) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 29 – (1) Tez izleme komitesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla doktora yeterlik sınavını izleyen bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

c) Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

ç) Tez izleme komitesi, enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrencinin tez önerisi savunma sınavını yapar ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her yarıyılda bir kez olmak üzere denetler.

Doktora tez önerisi sınavı ve tez izleme raporu

MADDE 30 – (1) Doktora tez önerisi sınavına ve tez izleme raporuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini hazırlayarak tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Doktora tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler de soru sorabilir.

c) Tez izleme komitesi, önerinin ret veya kabul edilmesine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca, savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.

ç) Doktora tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrencinin başvurması hâlinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeni bir tez danışmanı ve tez izleme komitesi atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde yeniden bir tez önerisi sunar ve tez önerisi savunma sınavına alınır.

d) Mazeretleri kabul edilmek koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir.

e) Tez izleme komitesi, tez önerisi savunma sınavında başarılı olan öğrenciyi, her yarıyılda, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez toplanıp değerlendirmeye alır. Gereken durumlarda bu toplantılar görüntülü elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Komite, öğrencinin raporunu, başarılı veya başarısız olarak değerlendirip bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye sunar.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Etik Kurulu kararı gerektiren doktora tez proje önerileri için, ilgili kurullardan onay belgelerinin alınması gerekir. Alınan onay belgeleri ile birlikte tez proje önerisi enstitüye sunulur ve akademik çalışmalara başlanır.

Tezli yüksek lisans tez savunma sınavı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezini kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

b) Jüri, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, yeterli durumlarda beş veya üç asıl üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanıp öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Sınavın tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında, çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Karar, üç iş günü içinde, bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

d) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi verilir.

e) Savunma sınavında ret veya düzeltme kararı verilmesi durumunda, ret ve düzeltme gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir. Düzeltme kararı verilen öğrenciye, üç ay süre verilir ve öğrenci, üç ay içinde tezini düzelterek aynı jüri önünde yeniden savunur.

f) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, öğrencinin başvurması hâlinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeni bir tez danışmanı atanabilir. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştirilen öğrenci ise altı ay içinde yeniden bir tez önerisi sunar ve tez önerisi savunma sınavına alınır.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi yeterlik sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan süre içinde, ilgili Enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır.

b) Jüri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, yeterli durumlarda beş veya üç asıl üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, dönem projesinin, kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en çok onbeş gün içinde toplanıp öğrenciyi sözlü savunma sınavına alır. Dönem projesi yeterlik sınavı, dönem projesinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınavın tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında, çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Karar, üç iş günü içinde, bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirilir.

ç) Dönem projesi yeterlik sınavında dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, üç ay düzeltme süresi verilir ve öğrenci, üç ay içinde dönem projesini düzelterek enstitüye teslim eder.

d) Dönem projesini kendisine verilen sürede düzelterek, enstitüye teslim eden öğrenci, teslimden sonraki onbeş gün içinde, aynı jüri önünde yeniden savunur.

Doktora tezi savunma sınavı

MADDE 33 – (1) Doktora tezi savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programındaki bir öğrenci, doktora tezini kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

b) Doktora tezi jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Jüri; danışmanla beraber üçü öğrencinin tez izleme komitesinden, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere, beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

c) Jüri üyeleri, doktora tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav izleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Tez savunma sınavı tamamlandıktan sonra, jüri üyeleri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla, kabul veya ret kararı verir. Bu karar jüri başkanı tarafından bir tutanakla üç iş günü içinde enstitüye bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

d) Savunma sınavında ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir.

Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı

MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasını kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Sanatta yeterlik tezi/sanatta yeterlik çalışması jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır. Jüri, danışmanla beraber üçü öğrencinin tez izleme komitesinden, en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden olmak üzere, beş asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

c) Jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalışması kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç onbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı; sözlü olarak yapılır. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı; sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav izleyicilere açık olarak yapılabilir.

ç) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tamamlandıktan sonra, jüri üyeleri dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla, kabul veya ret kararlarından birini verir ve jüri başkanı kararı bir tutanakla üç iş günü içinde enstitüye bildirir. Bu sınavda ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Devam Durumu, Mazeretler, Kayıt Dondurma

Lisansüstü programlarda devam, mazeret ve kayıt dondurma

MADDE 35 – (1) Lisansüstü programlarda devam, mazeret ve kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere % 70 oranında devam etmek zorundadır. Bu koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Öğrenci giremediği sınavlara ilişkin belgelendirdiği mazeretlerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir hafta içerisinde iletir. Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu duruma ilişkin kararını enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

c) Öğrenciler iki yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin isteği, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır.

ç) Öğrenciler, askere gitmeden önce durumlarını bir dilekçeyle enstitüye beyan eder.

d) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diploma ve eki

MADDE 36 – (1) Enstitülerin lisansüstü programlarında, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen eğitim-öğretim koşullarını yerine getiren öğrenciye, bitirdiği programın derecesine göre, tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır. Diploma ve diploma eklerinde Rektörün ve enstitü müdürünün imzaları bulunur.

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 20/1/2009 tarihli ve 27116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Üniversitede kayıtlı bulunan öğrencilere; bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelikten kaynaklanan hakları saklı kalmak üzere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 2/6/2007 tarihinden önce; araştırma görevlisi kadrosuna atanmış, yüksek lisansa başlamış veya bir yüksek lisans diploması alarak doktora eğitimine başlayacak olanların, ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden, YÖK’ün öngördüğü bir puanı almaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.