21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL VE ENDÜSTRİYEL YAPI

MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Isparta, Antalya ve Burdur il sınırlarını kapsayan Batı Akdeniz bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DEYMAM): Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; doğal ve endüstriyel yapı malzeme bilimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapı malzeme teknolojileri alanında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, mevcut teknolojileri iyileştirmek ve yeni teknolojiler geliştirmek üzere Üniversitedeki ve Türkiye’deki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak,

b) Yapı malzeme teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

c) Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamındaki araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katılmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

ç) Yapı malzeme teknolojileri çalışma alanını geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere Üniversite ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

d) Yurt dışından transfer edilen yapı malzemeleri teknolojilerinin Türkiye’ye uyarlanması için ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer gibi kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek,

f) Üniversite bünyesindeki ilgili bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,

g) Üniversitede doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak, ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek,

ğ) Doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri alanındaki etkinliğin artırılmasına yönelik olarak gerekli laboratuar veya diğer birimleri kurmak, geliştirmek,

h) Bölgede rezervi bulunan doğal hammadde kaynaklarının yapı malzemesi olarak daha etkili kullanımına yönelik alanları araştırmak, ürünlerin özelliklerini iyileştirmek ve geliştirmek,

ı) Merkezin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yurt içinde veya yurt dışında yetişmeleri için imkânlar sağlamak,

i) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak, bu amaçla yayınlar yapmak, hizmet içi eğitim programları düzenlemek,

j) Yapılan araştırma-geliştirme sonuçlarını bilimsel yayın haline getirerek dünyada yapılan araştırmalara katkıda bulunmak için, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlamak ve kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda sunmak, eğitim programları düzenleyerek üretilen bilginin yayılmasını sağlamak,

k) Doğal ve endüstriyel yapı malzemeleri konusunda bir dokümantasyon merkezi oluşturarak, ilgililerin gerekli bilgilere ve kaynaklara kolayca erişebilmesi için imkân sağlamak,

l) Kuruluş amacına uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak, Merkezin amacına ve faaliyet alanına uygun konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanlarından fen bilimleri alanında doktorasını yapmış yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ile ilgili konularda, amaçları doğrultusunda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonlarını kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; yapı malzemeleri konusunda çalışmaları ile tanınan yurt içinden veya yurt dışından öğretim üyeleri ve/veya bu konuda çalışmalarda bulunan kamu ve özel sektör kurum, kuruluş temsilcileri ve uzmanları arasından istekleri halinde, Yönetim Kurulunun teklifi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler aynı şekilde yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.