21 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28330

YÖNETMELİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde lisans, lisansüstü ve yabancı diller yüksekokulu hazırlık sınıfı programları için yaz aylarında yapılacak eğitim öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde lisans, lisansüstü ve yabancı diller yüksekokulu hazırlık sınıfı programları için yaz aylarında yapılacak eğitim öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde lisansüstü eğitim yapılan enstitüleri,

b) Fakülte: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülteleri,

c) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu,

ç) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yönetim kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

h) Yabancı Dil Hazırlık Programı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık eğitim öğretimini,

ı) Yüksekokul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde yer alan yüksekokulları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Tanımı, Amacı, Süresi ve Ücretler

Yaz öğretiminin tanımı

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi, bir eğitim öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim programıdır.

(2) Yaz öğretiminin açılması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, tüm eğitim öğretim aşamalarında açılabilir.

Yaz öğretimin amacı

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak eğitim öğretimin verimliliğini artırmak,

b) Güz ya da bahar yarıyıllarında bazı dersleri alamamış; aldıkları dersten başarısız olmuş ya da genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek için başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak isteyen öğrencilere ek imkan sağlamak, güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerde yığılmaları önlemek,

c) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan sağlamak,

ç) Yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim veya araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla yararlanmak,

d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin eğitim öğretim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak,

e) Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey geçişle gelen veya çift anadal/yandal yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt yarıyıllardan hiç alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkan sağlamak.

Yaz öğretiminin süresi

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminin süresi en az yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavları yapılır.

(3) Yaz öğretiminde geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Azami öğrenim süresini, izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz öğretiminden yararlanabilirler.

Ücretler

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yaz öğretiminde öğrencilerden alınacak ücretler; bölüm/program dersleri için derslerin kredi yüküne göre, yabancı dil hazırlık sınıfı kuru için ise belirlenen kur ücretine göre, ön kayıt esnasında tahsil edilir.

(3) Yaz öğretiminde; YGS/LYS sınav sonucuna göre ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan Üniversitenin burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere, ÖSYM burs oranlarının yarısı kadar indirim yapılır.

(4) Başvurduğu halde açılmayan dersler için öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir.

(5) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez.

ÜCÜNCÜ BÖLÜM

Ders ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Açılacak dersler

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler ile bu dersleri verecek öğretim elemanları, bölüm/program, anabilim dalı kurullarının teklifi üzerine fakülte, enstitü ve yüksekokul kurullarınca en geç bahar yarıyılının son haftası içinde belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. Açılacak dersler ön kayıt için Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemi ile Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse en az on öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı ondan az ise bu dersin açılıp açılmaması kararını ilgili yönetim kurulu verir. Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı kırkı geçerse o ders için birden çok şube açılabilir.

(3) Yaz öğretiminde ön kayıt süresi sonunda yeterli öğrencisi bulunmayan dersler açılmaz.

(4) Tüm lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.

(5)  Yaz öğretiminde ders alınması sırasında ön şart ve ön şartlı derslere ilişkin hükümler saklıdır.

Öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yaz öğretimine aşağıda belirtilen  şartları sağlayan öğrenciler kabul edilir:

a) Kayıt dondurma, izinli sayılma ve uzaklaştırma gibi ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz öğretimine devam etmesine engel durumu olmayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri,

b) Başka bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler ile derslere yaşam boyu eğitim çerçevesinde katılmak isteyenlerden, başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından onaylananlar.

Öğrenci kayıtları

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Bu kayıt işlemlerinin tarihleri akademik takvimde ilan edilir.

(2) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri yaz öğretiminde açılan derslere, tabi oldukları kayıt yenileme ve ders alma şartlarına göre Öğrenci Otomasyon Sistemini kullanarak kayıt olurlar.

(3) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi dışından gelen ve başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından onaylanan öğrencilerin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yapar.

Ders yükü

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin yükü, Üniversitenin ilgili öğretim programında ders için tanımlanan kredi yükü kadardır.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Derslere devam

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

(2) Yaz öğretiminde dersin devam şartını sağlayamayan öğrenci, o dersin yaz öğretimi yarıyıl sonu sınavına katılamaz ve devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.

Dersten çekilme

MADDE 14 – (1) Yaz öğretiminde dersten çekilme, ders ekleme–bırakma ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme ve Sınavlar

Başarı değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Yaz öğretiminde alınan dersin başarı notunun belirlenmesinde; 27/6/2011 tarihli ve 27977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 26/2/2012 tarihli ve 28216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Yaz öğretiminde açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, yaz öğretiminin ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından otomasyon sisteminde ilan edilir.

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Yaz öğretiminde açılan her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınav haftasında normal eğitim öğretim devam eder.

(2) Yaz öğretiminde sadece açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır.

(3) Öğrenciler yaz öğretiminde not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce almış oldukları dersleri tekrar alabilirler. Öğrencinin transkriptinde son almış olduğu not geçerli sayılır. Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları güz yarıyılı başında hesaplanan not ortalamalarında dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Farklı bir program veya üniversiteden ders alma

MADDE 17 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul veya enstitüde ders açılmadığı taktirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokul veya enstitüden alabilir. Bunun için diğer fakülte/yüksekokul veya enstitüden alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(2) Öğrenciler yaz öğretiminde ilgili yönetim kurulunun onayı ile diğer bir üniversiteden ders alabilirler. Yaz öğretiminde farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin kendi fakülte/yüksekokul veya enstitüsünde, öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen açılmamış olması gerekir.

(3) Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokul veya enstitüsüne verir. Bunun ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders alınabilir.

(4) Yaz öğretimine Üniversite dışından kaydolan öğrencilere; yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, aldıkları dersin saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yetkili kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.