20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birimlerde güz/bahar yarıyılları dışında yaz aylarında yapılacak yaz okulu öğretimi, 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notunun hesaplanmasında Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanlar bağıl değerlendirme yapılırken dikkate alınmaz. DKL ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. DKL 100 üzerinden 30’u geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz. Ham başarı notu; Alt Limit (AL)’in altında ancak 30’un üzerinde ise FD, 30’un altında ise FF olarak değerlendirilir. Eğer FF dışındaki en düşük harf notu AL’nin üzerindeyse, FF dışındaki en düşük harf notu alt sınırı ile 30 arasındaki bu notlara da FD notu verilir. AL’nin değeri, 35-45 arasında olmak şartı ile ilgili kurulca belirlenir.”

“c) M notu; öğrencinin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2012

28278