20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 4795                                                                                          Karar Tarihi: 14/6/2012

Kurul Başkanlığının 11/6/2012 tarihli yazısı ekinde gönderilen 1/6/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.96.1-11530 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin (Banka) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca Bankaya, yurt içinde ve yurt dışında kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerine;

- Bilgi teknolojileri konularında destek/danışmanlık hizmeti verilmesi,

- Hukuk, vergi ve yasal danışmanlık alanında, Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere; sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti sunulması,

- Hizmet verilecek şirketlerin bünyesinde uygun hizmet birimlerinin kurulması ve şirketlerin risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasının fiilen Banka tarafından yerine getirilmemesi kaydıyla; iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularına ilişkin destek/danışmanlık hizmeti sağlanması

hususlarında izin verilmesine karar verilmiştir.