19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GERİLİM ALTINDA ÇALIŞMA – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya KADAR

OLAN GERİLİMLERDE KULLANILAN EL ALETLERİ

İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 60900)

(TEBLİĞ NO: MSG–MS-2012/13)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca 14/1/1997 tarihli ve 22877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, (96/114-115) Tebliği ile mecburi uygulamaya konulmuş bulunan, TS 11489 “Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El İle Kullanılan” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN 60900 “Gerilim Altında Çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya Kadar Olan Gerilimlerde Kullanılan El Aletleri” standardı, imalat ve satış safhalarında mecburi standard olarak zorunlu uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 60900 Standardı, 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.’ya kadar anma gerilimi altında veya gerilim altındaki parçalara yakın olarak kullanılan izoleli ve izole edici el aletlerine uygulanabilir.

MADDE 4 – (1) Söz konusu Standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) Söz konusu Standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.