19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “Başkanlığı” ibaresinden önce gelmek üzere “Daire” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) ATASE: Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – Komisyon, ATASE Daire Başkanı, ATEM Başkanı, Genel Kurul üyeleri ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri Ankara’dır.’’

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ATASE” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; ATASE Daire Başkanı, ATEM Başkanı, Askeri Tarih Şube Müdürü, TATK Genel Sekreteri ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan askerî ve sivil personel (muvazzaf/emekli), yüksek öğretim kurumlarının tarih, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde görevli öğretim üyeleri ve askerî tarih dalında araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve bu alanda temayüz etmiş askerî ve sivil kişiler arasından seçilerek oluşur.

Genel Kurul üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul senede bir defa toplanır. Genelkurmay Personel Başkanı uygun gördüğü takdirde toplantılara katılabilir. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu kararıyla Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

“Genel Kurul üyesinin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya üyeliği esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

b) Bir siyasi partinin veya bir siyasi görüşü yansıtan kuruluşun üyesi olması,

c) Bir yıl ve daha fazla süre ile yurt dışı görevine atanması/gitmesi,

d) Vefatı,

e) Yürütme Kurulunda ortak karar alınması,

halinde üyeliği sona erer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – Yürütme Kurulu, bir Başkan (ATASE Daire Başkanı), ATEM Başkanı, Askeri Tarih Şube Müdürü, TATK Genel Sekreteri ve yedi üye olmak üzere toplam 11 kişiden oluşur. Genelkurmay Personel Başkanı uygun gördüğü takdirde toplantılara katılabilir. ATEM Başkanı, Yürütme Kurulu Başkanının yardımcısıdır. Başkanın yokluğunda Kurula başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yürütme Kurulu senede en az bir defa olağan olarak toplanır. Başkanın daveti üzerine olağanüstü de toplanabilir.

Yürütme Kurulunun yedi üyesi, Genel Kurulun dönem içinde yapacağı ilk toplantısında seçimle belirlenir. Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığınca seçilecek üye sayısının iki katı (14 kişi) aday teklif edilir ve Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.

Yürütme Kurulu üyelerinin görev süreleri beş yıldır.’’

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci, 18 inci ve Geçici 1 inci maddelerinde yer alan “ATASE” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Daire” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.