19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ATATÜRK ARAŞTIRMA VE

EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/1999 tarihli ve 23792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) ATASE D. Bşk.lığı: Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etüt” ibaresinden sonra gelmek üzere “Daire” ibaresi; aynı fıkranın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genelkurmay Personel Başkanı gerekli gördüğü takdirde ATAREM Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına katılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Kurul; Başkan, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca, muvazzaf veya emekli subaylar, üniversite öğretim elemanlarının çalışan veya emeklileri ile Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dalında araştırmalar yapan resmî kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri arasından belirlenecek en fazla 32 üyeden oluşur.”

“Genel Kurul, senede bir defa toplanır. Genelkurmay Personel Başkanı gerekli gördüğü takdirde ATAREM Genel Kurul toplantılarına katılır. Genel Kurul, gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı veya Başkanın daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu kararı ile Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

“Genel Kurul üyesinin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya üyeliği esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

b) Bir siyasi partinin veya bir siyasi görüşü yansıtan kuruluşun üyesi olması,

c) Bir yıl ve daha fazla süre ile yurt dışı görevine atanması/gitmesi,

d) Vefatı,

e) Yürütme Kurulunda ortak karar alınması,

halinde üyeliği sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Genelkurmay Personel Başkanı gerekli gördüğü takdirde ATAREM Yürütme Kurulu toplantılarına katılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci, 18 inci ve Geçici 1 inci maddelerinde yer alan “ATASE” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Daire” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.