19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.