19 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28328

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA

YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/51)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup buna ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/3106 sayılı 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c)                Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

ç) BSGM: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) Balıkçı gemisi: Bakanlıkça denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli bulunan, on iki metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı gemileri,

e) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi sicil kütüğü  kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu,

g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ğ) SUBİS: Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ifade eder.

Desteklemenin kapsamı

MADDE 4 – (1) Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on iki metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır.

(2) Kararnamenin yayım tarihinden önceki gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. Kararnamenin yayımlandığı 7/5/2012 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı kapsam dışındadır.

(3) İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on iki metreden küçük gemiler kapsam dışındadır.

(4) Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler kapsam dışındadır.

(5) İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler kapsam dışındadır.

(6)  Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlıdır.

(7) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.

Müracaat

MADDE 5 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 15 Eylül 2012 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne Ek-1’deki dilekçe ile müracaat eder. Dilekçesinin ekinde;

a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı gemi kütük kayıt örneği,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli yetki belgesi,

c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge, bulunmalıdır.

(2) İl müdürlüğünce SUBİS’den, karşılaştırma tablosu şeklindeki balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gemi kayıt bilgilerini gösteren kayıt bilgisinden iki nüsha çıktı alınır. Çıktı örneklerindeki gemi ile ilgili bilgilerin doğruluğu, müracaat sahibine imza karşılığı onaylatılır. Onaylı nüshalardan biri müracaat sahibine teslim edilir, diğeri dilekçeye eklenir.

(3) İl müdürlüğünce, müracaat tarihi itibariyle, gemi hakkında bu Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususla ilgili gerekli inceleme yapılır. İnceleme sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınır. Uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez.

(4) Uygun bulunarak işleme alınan müracaatlar il müdürlüğünce SUBİS’e kayıt edilir.

Müracaatların değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) İl müdürlüklerince müracaat yapanların SUBİS’e kaydedilenlerin listesi BSGM tarafından resmi internet sayfasında 15 Eylül 2012 tarihinden sonra yedi iş günü süre ile ilan edilir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde müracaat listesi kesinleşir. Listeye itiraz olması halinde, itirazlar bu süre içerisinde BSGM’ye yapılır. Yapılan itirazlar ilan süresi bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde incelenip sonuçlandırılarak müracaat listesi kesinleştirilir.  Kesinleşen müracaat listesine daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Kesinleşen müracaat listesine göre hesaplanan, destekleme ödemesi miktarı toplamı, bu amaçla ayrılan ödenek miktarından az veya eşit olması halinde müracaat listesindeki gemilerin tamamı destekleme kapsamına alınır.

(3) Kesinleşen listeye göre hesaplanan destekleme ödemesi miktarı toplamı, ayrılan ödenek miktarından fazla olması halinde, destekleme kapsamına alınacak balıkçı gemileri kesinleşen liste içerisinden Noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenir. Kura çekimine, öngörülen ödenek miktarına ulaşılıncaya kadar devam edilir. Ayrıca öngörülen ödenek miktarına denk gelen balıkçı gemisi sayısının yarısı kadar gemi, aynı kura yöntemi ile yedek olarak belirlenir.

(4) Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek gemilere ait liste BSGM resmi internet sayfasında yayınlanır. Asıl ve yedek gemi listesinde olup da vazgeçmek sureti ile listeden çıkmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri BSGM’ye müracaat ederek listeden çıkabilirler. Kura çekimini takip eden on beş gün içinde asıl listeden çıkan balıkçı gemilerinin yerine, yedek listedeki gemilerden, bütçe imkânları doğrultusunda asıl listenin sonuna ilave yapılır. Kesinleşen asıl liste BSGM resmi internet sayfasında ilan edilir. Bundan sonra çıkacakların yerine yedek listeden ilave yapılmaz.

(5) Kesinleşen asıl listede yer alan gemilerin sahipleri, gemilerinin teslim veya devir tarihine kadar olan sürede, BSGM’ye yazılı olarak bildirmek sureti ile destekleme kapsamından çıkabilir.

(6) BSGM tarafından, gemilerin teslim edilecekleri yerler ve tarihleri belirtir liste BSGM resmi internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca gemi sahiplerine yazı ile bildirilir. Gemi sahiplerinin belirtilen yer ve zamanda gemilerini teslim etmesi zorunludur. Mücbir sebepler dışında buna uymayanların gemileri destekleme kapsamından çıkarılır.

(7) Kura sonucunda destekleme kapsamına giremeyen balıkçı gemisi sahipleri hiçbir hak iddia edemez.

Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde aranacak özellikler ve gemi hakkında yapılacak işlemler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde, geminin güvenli seyir yapmasını sağlayan geçerli denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin teslim edilirken geminin üzerinde bulundurulması zorunludur.

(2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur.

(3) Destekleme kapsamına alınan gemilerden, Bakanlıkça su ürünleri ile ilgili araştırma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurum veya üniversitelere verilecek olan gemiler Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak üzere gemi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleştirilir. Geminin devrinin yapıldığına dair belge BSGM’ye gönderilir.

(4) Devredilmeyen gemilerin teslimatı, BSGM tarafından il müdürlüklerinden görevlendirilecek iki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarından görevlendirilecek iki Gemi Sörvey Uzmanı’nın katılacağı en az dört kişiden oluşan heyet tarafından Ek-2’deki teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu heyete başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Gemi sahibine veya yetkili temsilcisine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi sahibine veya yetkilisine verilir, bir nüshası il müdürlüğü tarafından BSGM’ye gönderilir, diğeri İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Gemi sahibi veya yetkilisi gemisinin sicilinin bulunduğu liman başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkinin yapıldığını gösterir gemiye ait terkin belgesi aslı ve ödemenin yapılacağı banka şubesi ve IBAN bilgisini BSGM’ye gönderir.

(6) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(7) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlanamaz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahiplerine veya yetkililerine geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanakta belirtilen şekilde tutanak ile teslim edilir.

(8) Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, hak ediş icmal belgeleri düzenlenir. (Ek-3)

Çeşitli hükümler

MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.

(2) Devir veya teslim tarihine kadar, yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamazlar.

(3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.

(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli nakdi kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasında, Tebliğde yer almayan konularda düzenleme yapmaya ve uygulamaya, karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasına, 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak şartıyla yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanacaktır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekler için tıklayınız.