15 Haziran 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28324

TEBL

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELER HAKKINDA

UYGULAMA ESASLARI TEBL

(TEBL NO: 2012/49)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) lkemiz hayvanclnn gelitirilmesi, retimde srekliliin salanmas, kayt sistemlerinin gncel tutulmas, hayvanclk politikalarnn etkinliinin arttrlmas ve hayvan hastalklaryla mcadele iin, ana sr, ana manda, ana koyun ve kei, tiftik keisi, ipekbcei, arl kovan, polinasyon amal bombus ars, buza, i st, besilik erkek sr, hayvan hastalklar tazminat, hastalklardan ari iletmeler ve programl a uygulayclarnn desteklenmesi amalanmtr.

(2) Bu Tebli, 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Bakanlar Kurulu Kararnda yer alan hayvanclk destekleme demelerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayl Tarm Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli 2012/3106 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 2012 Ylnda Yaplacak Tarmsal Desteklemelere likin Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Ana koyun-kei: 1/9/2011 tarihinde ve ncesinde domu dii koyun ve keiyi,

b) Ana manda: 1/1/2011 tarihinde ve ncesinde domu dii manday,

c) Ana sr: 1/1/2011 tarihinde ve ncesinde domu dii sr,

) Arclk kayt sistemi (AKS): Etiketlenmi kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd, izlendii, raporland Bakanlk kayt sistemini,

d) Arl kovan: reme kabiliyetine haiz ana ars ve erevesi yavrulu olmak zere nektar akm dneminde en az yedi arl ereveli (eski tip kolonilerde ereve aranmaz) ar ailesini,

e) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankas A.. Genel Mdrln,

g) Banka ubesi: T.C. Ziraat Bankas A.. ube Mdrlklerini,

) E-slah: Bakanlk ile Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birliince ortak tutulan sr cinsi hayvanlarn kaydedildii veri tabann,

h) Eti rk: Et retim amac nde tutulan sr rklarn, (Charolais, Brangus, Belika Mavisi (Belgian Blue), Chianina, Hereford, Limousin, Marchigiana, Piemontese, Aberdeen Angus ve Red Angus)

) GKGM: Gda ve Kontrol Genel Mdrln,

i) Hastalklardan ari iletme: Koruyucu tedbirlerin alnarak iletmedeki hayvanlarn sr tberklozu ve sr brusellozu hastalklar ynnden ari olduu onaylanan iletmeyi,

j) HAYGEM: Hayvanclk Genel Mdrln,

k) Hayvan pasaportu: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii kapsamnda Bakanlka belirlenen hayvana ait bilgileri ieren il/ile mdrl veya yetkilendirilmi kurum veya kurulu tarafndan dzenlenen, veri tabanndan alnan imzal ve onayl belgeyi,

l) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

m) le mdrl: Bakanlk ile mdrln,

n) letme: Hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii herhangi bir tesis, kurulu veya ak hava iftlii durumundaki yerleri,

o) letme Tescil Belgesi: Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre hayvanlarn barndrld, tutulduu, bakld veya beslendii herhangi bir tesis, kurulu veya ak hava iftlii durumundaki yerlere il veya ile mdrlklerince verilen belgeyi,

) Kesimhane: 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvansal Gdalar in zel Hijyen Kurallar Ynetmelik hkmlerine gre Bakanlka alma izni verilmi kesimhaneleri (resmi ve zel kombinalar veya mezbahalar),

p) Krmz Et Kayt Sistemi (KES): reticilerin kestirdii hayvan, satt krmz et ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, Bakanlk ile Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii tarafndan ortak tutulan kayt sistemini,

r) Kombine rk: Hem st ve hem de et retimi amacyla yetitiricilii yaplan sr rklarn, (Brown Swiss, Montbeliarde, Simental)

s) Koyun-Kei Bilgi Sistemi (KKBS): Damzlk koyun kei yetitiricileri birliklerine ye yetitiricilerin koyun ve kei tr hayvanlarnn kaydedildii destekleme amal bilgilerin bulunduu veri tabann,

) Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS): 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii hkmlerine gre koyun ve kei tr hayvanlarn kayt altna alnd veri tabann,

t) Kltr rk: Verim zellikleri bakmndan slah edilmi sr rklarn,

u) rtalt Kayt Sistemi (KS): 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayl Resm Gazetede yaymlanan rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelik erevesinde rtalt reticilerin zlk bilgileri, rn ve retim alan ile retim ekline ait bilgilerin kayt edildii veri tabann,

) Resmi veteriner hekim: Bakanlka 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun uygulamasnda grevlendirilen veteriner hekimi,

v) Serbest veteriner hekim: Mesleini 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayl Veteriner Hekimlii Mesleinin crasna Trk Veteriner Hekimler Birlii ile Odalarnn Teekkl Tarzna ve Grecei lere Dair Kanuna gre serbest olarak icra eden veteriner hekimleri,

y) Soutulmu i st: Sabit veya sabitlenmi st soutma tanklar zerinden pazarlanan i stleri,

z) Soy kt: Yetitirme ve verim kaytlar tutulan iletmelerde mensup olduu rkn zelliklerini tayan hayvanlar iin oluturulan kayt sistemini,

aa) Soykt-nsoykt Sistemi: Bakanlk ve Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii ortaklnda e-slah veri taban ile yrtlen sr kayt sistemini,

bb) St rk: St retim amac nde tutulan sr rklarn, (Avrupa Krmzs rklar, Jersey, Krmz Alaca-Holstein, Siyah Alaca-Holstein)

cc) St Kayt Sistemi (SKS): reticilerin satt st ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabannda kayt altna alnd ve destekleme demelerinin uyguland, izlendii, raporland, Bakanlk ile st reticileri birliklerince ortak tutulan kayt sistemini,

) irket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gsteren 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayl Trk Ticaret Kanununa gre kurulmu irketleri,

dd) Trkvet: Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmelii erevesinde oluturulan ve iletmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd veri tabann,

ee) Veteriner salk raporu: Hayvan ve hayvansal rnlerin 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yurt inde Canl Hayvan ve Hayvansal rnlerin Nakilleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak belirlenen ve salk artlarna uygun olduunu gsteren, resmi veya yetkilendirilmi veteriner hekim tarafndan dzenlenen belgeyi,

ff) Yetitirici/retici: Kamu kurum ve kurulular hari, gerek ve tzel kiileri,

gg) Yetitirici/retici rgt: Merkez Birlii dzeyinde rgtlenmi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa gre kurulmu slah amal birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayl Tarmsal retici Birlikleri Kanununa gre kurulmu retici birliklerini, Bakanlka kuruluuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununa gre kurulmu hayvanclk faaliyeti yrten tarmsal amal kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan st birlik orta kooperatifini,

ifade eder.

KNC BLM

Desteklemeye likin Esaslar

Kaynak aktarm ve demeler

MADDE 4 (1) Desteklemeler iin gerekli kaynak, btede hayvancln desteklenmesi iin ayrlan denekten karlanr ve Bakanlk tarafndan gerekli parann aktarlmasn mteakip Banka aracl ile denir.

Ana sr ve manda yetitiricilii desteklemeleri

MADDE 5 (1) Ana sr ve manda yetitiricilii yapan, 31/12/2012 tarihi itibariyle en az be ba ana sra sahip, rgtl yetitiriciler ylda bir kez olmak zere hayvan bana desteklemeden yararlandrlr. Tarmsal amal kooperatifler ve st reticileri birlikleri, bu Tebliin 3 nc maddesinde belirtilen yetitirici/retici rgtlerinden birine tzel kiilik olarak ye olmas halinde tek iletme olarak kabul edilir ve 200 batan fazla hayvan bulunduran yetitiriciler hari, tam deme yaplr. Ana manda desteinden yararlanacak olan yetitiricilerde rgtllk ve say art aranmaz.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Ana sr desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, yesi bulunduu rgte dileke ile bavurur. Yetitirici/retici rgtleri, kooperatifler blge veya il st rgtleri araclyla olmak zere yeleri adna 1/12/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda il/ile mdrlklerine mracaat eder.

b) Ana manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, 1/11/2012 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda yazl olarak ahsen veya yesi bulunduu Damzlk Manda Yetitiricileri Birlii araclyla il/ile mdrlklerine mracaat eder.

c) Mracaatnda usule ilikin eksikleri bulunanlar yazl olarak uyarlr ve on gn ierisinde eksikliin tamamlanmas istenir.

(3) stenecek belgeler;

a) Ana sr desteklemesinde; ekinde, bavuruda bulunan yelerinin listesi ile merkez birliklerinden alnan yelik belgesi bulunan yetitirici/retici rgtlerinin bavuru dilekesi,

b) Ana manda desteklemesinde, bavuru dilekesi ve Trkvet letme Tescil belgesi.

(4) Desteklenecek ana sr ve mandalarda aranacak artlar;

a) Ana sr ve manda desteklemesinden faydalanacak yetitiricilerin; iletmeleri ve srlar, Trkvet ve e-slah veri tabanna, ana mandalar ise Trkvet veri tabanna 31/12/2012 tarihinde kaytl olmaldr.

b) Ana srlar kltr rk veya kltr rk melezi olmaldr, iletmede bulunan ana srlarn ayn rktan olma art aranmaz.

c) Ana srlar, 1/11/2011 ile 31/12/2012 tarihleri arasnda lkemizde suni tohumlama veya saf eti rklarda Bakanlktan izin alm tabii tohumlama boas ile tohumlama yaplm ve 15/2/2013 tarihine kadar e-slaha kaydedilmi olmaldr. Srlarda on drt aylk (420 gn) yatan nce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.

) Ana srlar Trkvet ve e-slah kayt sistemlerinde 31/12/2012 tarihi itibariyle ayn iletmede kaytl ve yayor olmaldr. Ana srlarn Trkvet ve/veya e-slah kayt sistemlerinde, ana mandalarn ise Trkvet kayt sisteminde desteklemeye mracaat eden iletmeye geli tarihi 1/10/2012 tarihinden nce olmaldr.

d) Ana sr desteklemesinde; iletmenin ana sr mevcudu ve hayvanlarn tanmlama bilgileri Trkvet ve e-slah, dier bilgileri e-slah kayt sistemlerinden alnr.

e) Soykt farkndan faydalanacak yetitirici, e-slahn soykt blmne 1/10/2012 tarihinden nce kayt edilmeli, mracaatn Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii aracl ile yapmal, 2012 ylnda soy ktnde ay olarak yelik sresinin 2/3 kadar iletmesinde st lm yapmal ve soykt ve dl kontrol almalar ile ilgili talimatlara uymaldr. Bu artlar salamayan ve talimatlar uygulamayan retici ile soy ktne 1/10/2012 tarihinden sonra ye olanlara soykt iin verilen fark denmez. Soykt faaliyetlerinin ve desteklemesinin yrtlmesinden Trkiye Damzlk Sr Yetitiricileri Merkez Birlii ve il birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla ykmldr. Saf eti rk ana srlara soykt fark denmez.

f) Yetitiriciler, iletmelerindeki ana srlar ile desteklemeye esas kaytlarnn 31/12/2012 tarihine kadar Trkvet ve e-slah veri tabannda gncellenmesinden sorumludur.

(5) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlklerince yaplacak ilemler;

a) Ana sr desteklemesinde gerek kiilerin T.C. kimlik numarasnn, doum tarihinin, baba adnn, tzel kiilerin ise vergi numarasnn e-slah veri tabannda kaydedilmesini salar.

b) Destekleme ile ilgili kaytlarn dzenli olarak kayt sistemlerine ilenmesini salar. Belgelerin dzenlenmesi, ilgili yerlere zamannda iletilmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

c) Ana sr desteklemesinde, e-slah veri tabannda, mracaat olan yetitiricinin ve rgtnn 15/1/2013 tarihine kadar belirtilmesi ilemini yapar. Bavurularn e-slaha tanmlanmas ilemi, gerektiinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatlabilir.

(6) Ana sr destekleme demesine esas almalar;

a) Trkvet veri tabannn 31/12/2012 tarihli, e-slah veri tabannn ise 31/12/2012 ve 15/1/2013 tarihli verilerinden yararlanlarak, Teblide yer alan kriterler dorultusunda HAYGEM tarafndan icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve e-slah veri tabanndan 20/1/2013 tarihine kadar yaynlanr. Yayn takiben icmal-1 il/ile mdrlklerinde on gn sreyle askya karlr.

b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati ile mdrl ile retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek e-slahta eksik olan bilgilerin 15/2/2013 tarihine kadar kaydedilmesi salanr. Hayvan mevcudu ile ilgili itiraz kabul edilmez.

c) cmal-2ler, e-slah veri tabanlarnn 31/12/2012 ve 15/2/2013 tarihli verileri esas alnarak HAYGEM tarafndan hazrlanr ve e-slah veri tabannda yaynlanr. Yaynlanan cmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir.

) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere Mart 2013 ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir. rgt bazl icmaller, ayn zamanda, yelerine bildirilmek zere retici rgtlerine de gnderilir.

(7) Ana manda destekleme demesine esas almalar;

a) Mracaat olan yetitiricilerin, Trkvet verilerinden yararlanlarak bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda il/ile mdrlklerince icmal-1 (ask listesi) hazrlanr ve 15/1/2013 tarihinden itibaren on gn sreyle askya karlr.

b) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar il/ile mdrlklerince deerlendirilerek 1/2/2013 tarihine kadar Trkvette gerekli dzeltmelerin yaplmas, eksikliklerin giderilmesi salanr.

c) le mdrlklerince icmal-1 ile itirazlar ve deerlendirmeler dorultusunda icmal-2 hazrlanr, onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ilelerde icmal-2 hazrlama il mdrlklerince yaplr.

) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler ile merkez ilenin icmal-2si il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2013 ubat ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

(8) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye listesi tablosu, icmal rnekleri e-slah zerinden yaynlanr.

(9) Hastalklardan ari iletme ve 2012/3106 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn 4 nc maddesi 14 nc fkras kapsamnda halk elinde manda slah desteklemesinden faydalandrlan iletmeler bu desteklemeden faydalandrlmaz.

Buza desteklemesi

MADDE 6 (1) Buza Desteklemesinden yararlanacak olanlar;

a) Soykt-nsoykt Sistemine kaytl analardan, e-slah veri tabanna kaytl saf kltr rk veya melezi srlarn ayn kltr rk boann spermasyla suni tohumlanma sonucu domu olmaldr.

b) Soykt-nsoykt Sistemine kaytl, yerli rk ve melezi srlarn eti rk boa spermas ile suni tohumlanmas sonucu doanlar evirme melezlemesi kapsamnda olmak zere, rkna baklmakszn suni tohumlama sonucu domu olmaldr.

c) Soykt-nsoykt Sistemine kaytl, eti rk srlardan, ayn rktan suni tohumlama veya Bakanlktan izin alm tabii tohumlama boas ile tohumlanmas sonucu domu olmaldr.

) Tm buzalar 2012 yl doumlu ve Trkvette kaytl olmaldr.

d) Dii buzalara Brusella S-19 as yaplm ve a bilgileri Trkvete kaydedilmi olmaldr.

e) letmenin e-slaha kayt tarihinden nce doan buzalar desteklemeden yararlanamaz.

f) Desteklemeden her buza bir kez faydalanr.

g) kiz veya z doan her buza desteklemeden faydalanr.

) Buzann doum bilgisi e-slah veri tabanndan alnr ve destekleme buzann doduu iletmeye denir. Doum bilgileri ve doduu iletmesi e-slahta belirlenemeyen buzalar iin destekleme demesi yaplmaz.

h) Suni veya tabii tohumlama uygulamas, buzann doum tarihinden 210-295 gn ncesinde ve lkemizde yaplm olmaldr. Suni veya tabii tohumlama bilgisinin e-slah veri tabannda kayt edilmi olmas zorunludur.

) On drt aylk yatan (420 gn) nce tohumlanan hayvanlarn buzas desteklemeden faydalandrlmaz.

i) Trkvet ve e-slaha kaydedilmeden len, kesilen veya satlan buzalar ile l doum ve yavru atklar desteklemeden faydalandrlmaz. E-slaha ve Trkvete kaydedildikten sonra len, kesilen veya satlan buzalar desteklemeden faydalandrlr.

j) Buzalarn zamannda kpeletip, Trkvet ve e-slah kayt sistemlerine kaydettirmekten yetitiriciler, belgelerin dzenlenmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan ise grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

(2) Mracaat ekli, zaman, yeri; desteklemeden yararlanmak isteyen reticilerden, soy ktne kaytl olanlar Damzlk Sr Yetitiricileri Birlii aracl ile n soy ktne kaytl olanlar ise ahsen veya yesi olduu yetitirici/retici rgtleri araclyla il/ile mdrlklerine 1/10/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasnda dileke ile mracaatta bulunurlar.

(3) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlkleri, suni tohumlama, buza ve desteklemeye esas bilgilerin e-slah ve Trkvet kayt sistemlerine, gerek kiilerin T.C. kimlik numarasnn, doum tarihinin, baba adnn, tzel kiilerin ise vergi numarasnn e-slah veri tabanna zamannda kaydnn yaplmasn salar. Desteklemeye mracaat eden yetitiricinin 15/1/2013 tarihine kadar e-slah veri tabannda tanmlanmasn salar, gerektiinde 15/2/2013 tarihine kadar uzatlabilir.

(4) cmallerin dzenlenmesi ve destekleme demesine esas almalar;

a) Trkvet ve e-slah veri tabanlarnn 15/1/2013 tarihli verilerinden, 20/1/2013 tarihine kadar bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda mracaat olan yetitiriciler iin desteklemeye esas icmal-1 (ask listesi) e-slah veri tabanndan hazrlanr ve il/ile mdrlklerince on gn sreyle reticilere duyurulacak ekilde askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-1 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar icmal-3n hazrlanmasnda deerlendirmeye alnr. Yaplan itirazlar dorultusunda kayt sistemlerinde dzeltmeler yaplr, eksiklikler giderilir.

b) 15/2/2013 tarihli verilerden yararlanlarak e-slahta yaynlanan icmal-2ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ileye ait icmal-2 il mdrl tarafndan onaylanr. cmal-2ler il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2013 Mart ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir. demeler HAYGEM tarafndan gerekletirilir.

c) 1/7/2013 tarihli e-slah ve Trkvet kaytlarndan 2013 Temmuz aynn ilk haftas teblide yer alan kriterler dorultusunda mracaat olan yetitiriciler iin icmal-2 deki buzalar hari olmak zere desteklemeye esas icmal-3 (ask listesi) HAYGEM tarafndan e-slah veri tabanndan hazrlanr ve yaynlanr. l/ile mdrlkleri tarafndan e-slahtan alnan listeler, on gn sreyle reticilere duyurulacak ekilde askya karlr. Ask bilgileri imza ile tutanaa balanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hller hari icmal-3 deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz. Yaplan itirazlar dorultusunda kayt sistemlerinde dzeltmeler yaplr, eksiklikler giderilir.

) 1/8/2013 tarihli verilerden yararlanlarak e-slahtan yaynlanan icmal-4ler ile mdrlklerince onaylanr ve il mdrlne gnderilir. Merkez ileye ait icmal-4 il mdrl tarafndan onaylanr. cmal-4ler il mdrlkleri tarafndan kontrol edilir, onaylanr ve demeye esas olmak zere 2013 Austos ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

d) cmaller, e-slah ve Trkvetten uygulama esaslarndaki tm kstaslar dorultusunda hazrlanr ve yaynlanr. Trkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler aras ilikilendirme ile alnr.

e) 1/8/2013 tarihinden sonra e-slaha kaydedilen buzalar desteklemeden faydalandrlmaz.

(5) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye bavuru tablosu, icmal rnekleri e-slah zerinden yaynlanr.

Ana koyun ve kei desteklemeleri

MADDE 7 (1) Koyun ve kei yetitiricilii yapan, damzlk koyun-kei yetitiricileri birliklerine ye, hayvanlar Koyun Kei Kayt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Kei Bilgi Sistemine (KKBS) kaytl yetitiriciler, ana hayvan bana ylda bir kez olmak zere desteklemeden yararlandrlrlar.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Ana koyun ve kei desteklemesinden yararlanmak isteyen yetitiriciler, yesi bulunduu rgte ekinde, hayvanlarnn kulak numaralar listesi bulunan dileke ile 1/9/2012 15/10/2012 tarihleri arasnda bavurur.

b) Damzlk koyun ve kei yetitiricileri birlikleri, 16/10/2012 ile 30/11/2012 tarihleri arasnda il/ile mdrlklerine mracaat eder.

c) Mracaatta eksiklikler bulunmas halinde, il/ile mdrlkleri birlikleri yazl olarak uyararak on gn ierisinde tamamlanmasn ister.

) Hayvan kaytlar 30/11/2012 tarihine kadar KKKS ve KKBSne kaydedilir.

(3) stenecek belgeler;

a) Damzlk koyun ve kei yetitiricileri birliklerince dzenlenmi ekinde desteklemeden yararlanmak iin mracaat eden yelerinin isim listesi bulunan dileke ve CD/DVDye kaytl birlie ye yetitiricilerin bavuruda vermi olduklar hayvanlarnn kulak numaras listesi,

b) Damzlk Koyun ve Kei Yetitiricileri Merkez Birlii yeliine kabul belgesi,

(4) Desteklenecek ana koyun-keilerde aranacak artlar;

a) Ana koyun-keilerin ayn rktan olma art aranmaz.

b) Ana koyun-keiler 30/11/2012 tarihinde en az 15 aylk yata olmaldr.

c) Destekleme, il/ile mdrlklerince iletme kontrollerinin yapld tarihteki hayvan says esas alnarak yaplr.

) Destekleme demesi ana koyun-keinin 30/11/2012 tarihinde KKKS ve KKBSde ayn iletmede kaytl olmas artyla bulunduu iletmeye yaplr. Hayvanlarn, 30/11/2012 ile il/ile mdrlnn yapaca yerinde kontrol tarihine kadar geen sre ierisinde ayn iletmede bulunmas zorunludur. Desteklemeye esas hayvan says, yetitiricinin mracaatnda beyan etmi olduu saydan fazla olamaz.

(5) cmallerin hazrlanmas ncesinde il/ile mdrlklerince yaplacak ilemler;

a) Ana koyun kei desteklemesinde; iletmenin ana koyun kei mevcudu ve desteklemeye esas bilgileri KKKS ve KKBSden alr ve gerekli kontrolleri yapar.

b) Hayvanlarn, iletmede bulunduuna ilikin bilgileri KKKS ve KKBS zerinden ve kaytl olduklar iletmede yerinde kontrol eder.

c) Mracaat listelerinde ad bulunan yetitiricilerin sahip olduu hayvanlarn KKBS zerinden destekleme kaydnn yaplmasn salar.

) letme kontrol ve denetimlerini tamamladktan sonra sistemden aldklar icmal-1leri askya karr, itirazlar deerlendirir. cmal-2, icmal-3 listelerini KKBSden alarak hazrlar.

(6) Destekleme demesine esas almalar;

a) KKBS veri tabanndan yararlanlarak, bu Teblide yer alan kriterler dorultusunda veri tabanndan icmal-1 (ask listesi) yaynlanr ve ayn tarihte il/ile mdrlkleri tarafndan kontrol edilerek on gn sreyle askya karlr.

b) Ana koyun ve keilerin lm, kesim, sat ile desteklemeye esas kaytlarnn KKKS ve KKBS veri tabanlarna ilenmesi iin gerekli bilgilerin bildirilmesinden hayvan sahibi sorumludur.

c) Destekleme ile ilgili kaytlarn dzenli olarak ilenmesi, gncellenmesi ve iletmelerdeki tm koyun-keiler ile ilgili verilerin KKBSye girilmesinden birlikler sorumludur. Birliklerce, KKKSde kaydedilmemi iletme ve hayvanlar iin KKBSde hibir ilem yaplamaz.

) Belgelerin dzenlenmesi, ilgili yerlere zamannda iletilmesi ve veri girilerinin vaktinde yaplmasndan grevli kiiler ve kurulular sorumludur.

d) Ask balang tarihi tatil gnne rastlarsa takip eden i gn askya karlr. Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati ile mdrl ile retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

e) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEMce belirlenir.

(7) tiraz etme ve itirazlarn deerlendirilmesi;

a) Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hller hari, icmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz.

b) Ask sresinde icmal-1 iin yaplan itirazlar, srenin bitiminden itibaren en ge on gn ierisinde il/ile mdrlkleri tarafndan deerlendirilerek KKKS ve KKBS zerinde gerekli dzeltmeler yaplarak sonulandrlr.

(8) cmallerin gnderilmesi;

a) KKBSden alnan listeler icmal-2 eklinde dzenlenip iki i gnnde ile mdrlklerince onaylanr ve en ge iki i gn iinde il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlklerince yaplr.

b) lelerden gelen onaylanm icmal-2ler, il mdrlkleri tarafndan be i gn iinde KKBSden kontrol edilip icmal-3 eklinde dzenlenerek onaylanr ve be i gn iinde demeye esas olmak zere HAYGEMe gnderilir.

(9) Desteklemede kullanlacak bavuru dilekeleri, ye bavuru tablosu, icmal rnekleri KKBS zerinden yaynlanr.

(10) Ger yetitiricilere ait hayvanlarn tespiti ve kontrolleri;

a) Ger yetitiriciler, bulunduklar il/ile mdrlklerinden alacaklar hayvan sevklerine mahsus yurt ii veteriner salk raporu ile gittikleri yerin il/ile mdrlklerine mracaat ederek desteklemeye esas tespitlerinin yaplmasn salarlar.

b) Ana koyun-keiler kaytl olduu il snrlar dnda ise; 30/11/2012 tarihi ile icmal-1 ask tarihleri arasnda;

- Ger yetitiricilerin, gittikleri yerlerdeki ana koyun ve keilerin tespitini yapan il/ile mdrlkleri tespit tutanaklarn ve hayvanlarn sevk raporlarn kaytl olduu il/ile mdrlklerine gnderir. Hayvan sevklerine dair Veteriner Salk Raporu ile nakledilmeyen yetitiricilerin hayvan tespitleri yaplmaz.

- Ger yetitiricilerin hayvanlarnn kaytl olduu il/ile mdrlkleri kendilerine ulaan tespit tutanaklarn KKKS ve KKBS sistemleri zerinden kontrol ederek desteklemeyle ilgili i ve ilemleri yerine getirir.

- Ger yetitiriciler, ikamet ettikleri ildeki il birlii dndaki birliklere kayt yaptramazlar.

Tiftik keisi yetitiriciliinin ve tiftik retiminin desteklenmesi

MADDE 8 (1) Tiftik keisi yetitiriciliinin tevik edilmesi ve tiftik retiminin artrlmas iin retmi olduklar tiftii, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayl Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanuna gre kurulmu Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan reticilere destekleme primi denir.

(2) Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birliinin tiftik almndaki grevleri ve yapacaklar ilemler;

a) Birlik, kooperatiflerinin bulunmad tm retim yerlerinde, geici alm yerleri ve merkezleri aar.

b) Tiftik retiminin desteklenmesi ile ilgili uygulama esaslarn nceden reticilere duyuracak tedbirleri alr.

c) l ve/veya ile mdrlklerince bildirilen reticilerin rnn satn alr.

) Yl rn olmas kaydyla kendisine getirilen tiftik rnnn tamamn, birliin rn alm talimat ile ekspertiz usul ve esaslarna gre satn alr.

d) Kooperatifler ve/veya Birlike, alnan rnler iin, reticinin ak kimliini belirten bir "mstahsil makbuzu" dzenlenir ve bir nshas reticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak tiftik keisi says, rnn cinsi ve kalitesi, miktar, alm tarihi, alm fiyat, tutar, yaplan kesintiler, vergi numaras ve reticinin net alaca tutar ile destek demesi tutarlar gsterilir. Mstahsil makbuzu nshasnn retici tarafndan be yl saklanmas zorunludur.

e) Mstahsil makbuzlarndaki bilgiler, gnlk olarak "alm bordrolarna" geirilir. Bu bordrolarn gerekli sayda nshas yetkililerin isim ve imzalarn havi ve haftalk olarak, hazrlanr kooperatifler ve/veya Birliklere teslim edilir.

(3) Mracaat yeri ve ekli;

a) Geici alm yerleri ve merkezlerinin ald yerlerde reticiler, kooperatifler ve/veya birliklerine dileke ile mracaat ederler.

b) Geici alm yerleri ve merkezlerinin almad yerlerde il ve/veya ile mdrlklerine dileke ile mracaat ederler. l ve/veya ile mdrlkleri bu mracaatlar en yakn kooperatife veya birlie bildirir.

(4) deme icmallerinin hazrlanmas;

a) Kooperatifler ve/veya birlik aracl ile denecek olan desteklemeye esas olan icmaller ile reticinin hesabna denecek icmaller ayr ayr Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii tarafndan hazrlanr.

b) Yl iinde Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen destekleme birim fiyat zerinden tm kooperatiflerin ve reticilerin ayr ayr gsterildii Hak Edi icmali dzenler.

c) Tiftik ve Yapa Tarm Sat Kooperatifleri Birlii "Tiftik Desteklemeleri Hak Edi Belgesini" dzenler. Dzenlenen listeyi 2012 Temmuz ay sonuna kadar il mdrlne gnderir. l mdrlnce kontrolleri yaplan listeler onaylanarak 2012 Austos ay sonuna kadar HAYGEMe gnderilir.

) HAYGEM icmallerde bildirilen destekleme tutarn, tiftik almn gerekletiren kooperatife ve/veya birlie, kooperatif ve/veya birlik dnda icmal listesinde yer alan reticiye denmek zere, Bankaya gnderir.

d) Kooperatifler ve/veya birlikler, destekleme demelerini hak sahiplerine yedi gn ierisinde mstahsil makbuzu, eki ve tesellm makbuzu belgelerine istinaden yapar.

i st retiminin desteklemesi

MADDE 9 (1) i st primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamnda faaliyet gsteren st ileme tesislerine fatura ve/veya mstahsil makbuzlar karlnda satan, bu Tebliin 3 nc maddesinde belirtilen ve ulusal dzeyde st rgtlenmesini tamamlam bir hayvanclk rgtne ye olan yetitiricilere, SKS veri tabanna kaydettirmek artyla, aylar baznda hazrlanan deme icmalleri esas alnarak manda, koyun ve kei st ile inek st iin soutulmu ste farkl olmak zere beher litre iin destekleme demesi yaplr.

(2) Mracaat yeri, ekli ve zaman;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen reticiler; yesi bulunduu yetitirici/retici rgtleri aracl ile st retici birliklerinin kurulu olduu ve SKSye veri girii iin yetkilendirildii yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ile mdrlklerine mracaat ederler.

b) Satlan i ste ait fatura veya mstahsil makbuzlar, takip eden ayn en ge son i gnne kadar yelerinin icmal-1ini hazrlayacak olan st retici birliklerine veya yelerinin icmale esas tablosunu hazrlayacak olan kooperatif st birlikleri ile yetitirici birliklerine teslim edilir.

c) Kooperatif st birlikleri ile yetitirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1e esas tablolar ve eklerini, takip eden ayn beinci i gn sonuna kadar SKSye veri girii yetkisi bulunan st retici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ile mdrlklerine teslim ederler.

) 1/1/2012 ile 31/3/2012 tarihleri arasnda satlan i stlere ait fatura ve/veya mstahsil makbuzlar, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 7 i gn ierisinde teslim edilir.

(3) Veri girii yapacak il/ile mdrlkleri veya st retici birliklerince retici rgtlerinden istenilecek belgeler;

a) retici rgtnce dzenlenmi ye listesi,

b) SKS veri taban zerinden yaymlanan ve retici rgtnce dzenlenen i St Destekleme cmaline Esas Tablo,

c) Satlan st miktar litre olarak dzenlenmi fatura ve/veya mstahsil makbuzlar.

(4) Destekleme icmallerinin hazrlanmas dneminde uyulacak esaslar;

a) Yrrlkteki mevzuata uygun, aylk olarak dzenlenen mstahsil makbuzu ve/veya faturalarn asllar veya nshalar destekleme iin esas alnr. Her ne suretle olursa olsun bunlarn, fotokopileri veya onayl suretleri kesinlikle dikkate alnmaz. Mstahsil makbuzu ve/veya faturalarda st tevik kod numaras veya iletme onay belge numaras, st ileme tesisinin ad, adresi, reticinin ad ve soyad, adresi ve teslim edilen stn tr, miktar (litre olarak), litre fiyat ve tutar ile soutma tank zerinden pazarlanm ise soutulmu i st ibaresi, st ileme tesisi yetkilisinin imzas ve kaesi, belgenin arka yznde ise st soutma tank sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanm st soutma tank kod numaras bulunmaldr.

b) Gda letmelerinin Kayt ve Onay lemlerine Dair Ynetmelik kapsamndaki st ileme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKSye girilmesi ve gncellenmesinden, kayt ve onay ilemlerini yrten il mdrlkleri sorumludur.

c) Trkiye St reticileri Merkez Birlii, Bakanln uygun gr ile ye birliklere SKSye veri giri yetkisi vermeye yetkilidir. SKSye veri girii yetkisi iin Bakanlka uygun grlen birlikler, SKS zerinden yaynlanr.

(5) Destekleme icmallerinin hazrlanmas;

a) Veri giri yetkisi alm st retici birliklerinin bulunduu yerlerde; reticilerin icmal-1e esas tablolar rgtlerince aylar baznda hazrlanr ve SKSye girilmesi iin yetkilendirilmi st retici birliklerine gnderilir. cmal-1 listelerinin SKSye girileri bu birliklerce yaplr.

b) Veri giri yetkisi alm st retici birliklerinin bulunmad yerlerde; reticinin icmal-1e esas tablolar rgtlerince aylar baznda hazrlanr ve SKSye girilmesi iin il/ile mdrlklerine gnderilir. cmal-1 listelerinin SKSye veri girileri il/ile mdrlklerince yaplr.

c) SKSye st girilerinin, reticilerin retimde bulunduklar ileden yaplmas esastr.

) l merkezinde kurulan st reticileri birlikleri, yetkilendirilmedii ilelerde sadece yelerinin veri giriini yapar.

(6) Destekleme icmallerinin il/ile mdrlklerince incelenmesi;

a) St icmallerinin incelenmesinde; reticilere ait fatura ve/veya mstahsil makbuzlarnn uygunluu, bunlarn SKS veri tabanna doru girilip girilmedii, hayvan says ile satlan st miktarnn uyumlu olup olmad, st soutma tanklarnn kapasitesinin zerinde kullanlp kullanlmad dikkate alnr. Uygun olmayan hatal belgeler, giriler ve hayvan says ile st miktarnda uyumsuzluk olanlar ile soutma tanklarnn kapasitesinin zerinde pazarlanan stler icmal listesinden kartlr.

b) nceleme sonrasnda fatura ve/veya mstahsil makbuzlar, yaz ile icmal-1i veya icmale esas tabloyu hazrlayan rgte iade edilir.

(7) Destekleme icmallerinin askya karlmas;

a) Aylar baznda SKS veri tabanna kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giri dnemi bittikten sonra, il/ile mdrlklerince askya kartlmak zere SKS veri tabanndan icmal-2 listeleri eklinde alnr.

b) cmal-2 listeleri il/ile mdrlklerinde, rgtlerine ve reticilere duyurulacak ekilde askya karlr.

c) Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati il/ile mdrl ile retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr.

) Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

d) Ask sresinde icmal-2 listelerine yaplan itirazlar, il/ile mdrlnce deerlendirilir.

(8) Destekleme icmallerinin gnderilmesi ve deme;

a) tirazlarn deerlendirilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri ile mdrlklerince onaylanarak il mdrlne gnderilir.

b) lelerden gelen onaylanm icmal-2 listeleri il mdrlkleri tarafndan incelenir ve SKS veri tabannda demeye esas olan icmal-3 listesi eklinde dzenlenir. Dzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEMe gnderilir.

c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKSden alnan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasn kontrol eder.

) deme listelerinin Bakanlka bankaya gnderilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri, yetitirici/retici rgtleri baznda SKSden il/ile mdrlklerince alnarak ilgili retici rgtlerine gnderilir.

(9) Dier hususlar;

a) St soutma tanklarnn standartlara uygunluunun tespiti il/ile mdrlklerince yaplarak SKS veri tabanna girii salanr.

b) St soutma tanklarnn altrlp altrmad il/ile Mdrlklerince kontrol edilerek altrlmad tespit edilen st soutma tanklar zerinden pazarlanan stler soutulmu olarak deerlendirilmeyecektir.

c) i stn; retici rgtleri veya bunlarn %50nin zerinde paya sahip olduklar Trk Ticaret Kanununa tabi ortaklklar zerinden pazarlanmas durumunda, retici adna dzenlenmi mstahsil makbuzlar ile st ileme tesisleri adna dzenlenmi faturalarn uyumlu olmas zorunludur.

) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEM tarafndan belirlenir.

d) Bu Teblide yer alan icmallerin ve dier eklerin rnekleri SKS zerinden yaynlanr.

e) l/ile mdrlkleri ve st retici birlikleri, i st destei iin gerekli belgelerle yaplan bavurular zamannda sisteme girmekle sorumludur.

f) SKSde grev yapacak Bakanlk personelinin sistem ifrelerinin tahsisi Bakanlka, birlik personelinin ifre tahsisi ise Trkiye St reticileri Merkez Birliince yaplr. Personelin eitimi ile konuyla ilikin dier tedbirler Bakanlk ve Trkiye St reticileri Merkez Birlii tarafndan alnr.

g) Birden ok rgte yelii bulunan reticinin i ve ilemleri, fatura ve/veya mstahsil makbuzunu teslim ettii rgt zerinden yaplr.

) i st desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yaplacak almalarn esaslar HAYGEM tarafndan belirlenir.

h) 2012 yl iin bavuru artlarn yerine getirmi ve il/ile mdrlklerince uygun bulunmasna ramen destekleme alamayan reticiler iin tm demeler tamamlandktan sonra ek icmal dzenlenerek deme yaplabilir.

Arl kovan desteklemesi

MADDE 10 (1) Arclk Kayt Sistemine (AKS) kaytl, en az 30, en fazla 1000 adet arl kovana sahip asl birlik yesi arclara, aada belirtilen esaslar erevesinde arl kovan bana destekleme demesi yaplr.

(2) Destekleme demesinden yararlanacak arc, arln bulunduu ilin il/ile mdrlne 11/6/2012-20/7/2012 tarihleri arasnda aadaki belirtilen belgelerle ahsen veya yesi olduu birlik aracl ile bavuruda bulunur;

a) Dileke (Ek-1),

b) Arc kaytl olduu il/ile dnda mracaat ediyor ise Ar Konaklama Belgesi ve Veteriner Salk Raporu.

(3) Desteklemeden faydalanacak arcnn, iletmesinin Trkvete kaytl olduu ilde kurulmu birlik yesi olmas zorunludur. Ancak, kaytl olduu ilde kurulmu herhangi bir birlik olmamas durumunda arcnn komu ildeki birlie kayt olmas gerekmektedir.

(4) l/ile mdrlkleri, destekleme talebinde bulunan reticilerin iletmelerini 11/6/2012-12/10/2012 tarihleri arasnda arlkta inceleyerek Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutanan (Ek-2) dzenler. Dilekede (Ek-1) beyan edilen arl kovan saysn gememek zere, arlkta yaplan tespitteki kovan says zerinden deerlendirme yaplr. Bal bulunduu ili dnda bavuruda bulunan gezginci arclar iin tespit tarihi bitimi 21/9/2012dir. l/ile mdrlkleri, gezginci arclarn desteklemeye konu olan belgelerinin (dileke, Arlk ve Arl Kovan Tespit Tutana, Ar Konaklama Belgesi ve Yurt ii Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Salk Raporu) asllar veya onayl suretlerini reticinin iletmesinin kaytl olduu il/ile mdrlne 5/10/2012 tarihine kadar gnderir.

(5) l sistem sorumlusu tarafndan AKSden ileler baznda alnacak Arl Kovan Hak Edi cmalleri (Ek-3) kontrol amac ve ask iin ilgili ile mdrlklerine en ge 24/10/2012 tarihine kadar gnderilir.

(6) AKS'de birliklere gre dzenlenen Arl Kovan Hak Edi cmalleri 5/11/2012 - 16/11/2012 tarihleri arasnda on i gn sre ile arcnn kaytl olduu il/ile mdrlkleri ve bilgi amal olarak birliklerde askya karlr ve itirazlar il/ile mdrlklerince alnr. Ask sresi bitiminde 19/11/2012-23/11/2012 tarihleri arasnda 5 i gnnde itirazlar deerlendirilerek sonulandrlr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise, Ek-3deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

(7) le mdrlkleri tarafndan ask sonras onaylanan Arl Kovan Hak Edi cmalleri 28/11/2012 tarihine kadar il mdrlne gnderilir.

(8) l mdrlnce AKSden alnan Arl Kovan Destekleme cmalinin (Ek-4) onayl bir sureti 7/12/2012 tarihine kadar HAYGEM'e ve excel formatnda elektronik ortamda aricilik@tarim.gov.tr adresine gnderilir.

Bombus ars kullanm desteklemesi

MADDE 11 (1) Seralarda polinasyon amal bombus ars kullanan reticilere yaplacak destekleme aadaki esaslara gre belirlenir.

a) 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayl Resm Gazetede yaymlanan rtalt retiminin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelik hkmleri kapsamnda rtalt Kayt Sistemine (KS) kaytl reticilere, Bakanlka bombus ars retim izni verilmi iletmelerden veya bu iletmelerin bayilerinden, o yla ait retim sezonu boyunca polinasyon maksatl bombus ar kolonisi satn alarak kullanmalar halinde, koloni bana destekleme demesi yaplr.

b) 2012 yl ierisinde seralarda bombus ars kullanan ve 31/12/2012 tarihine kadar il/ile mdrlklerine dileke (Ek-5) ve koloni almn belgeleyen fatura ile bavuruda bulunan sera reticileri desteklemeden faydalandrlr.

c) KSdeki Bombus Ars Destekleme blmne il/ile mdrlkleri tarafndan fatura bilgileri kaydedilir.

) Desteklemeye esas Bombus ars koloni veri girileri, KS il/ile veri giri elemanlar tarafndan sisteme 1/2/2013 tarihine kadar kaydedilir.

d) KS'den alnan cmal-1 listeleri 4/2/2013-15/2/2013 tarihleri arasnda on i gn sre ile askya karlr ve itirazlar il/ile mdrlklerince alnp deerlendirilerek sonulandrlr. Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise, cmal-1deki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

e) le mdrlkleri KSden aldklar cmal-1i (Ek-6) onaylayarak 22/2/2013 tarihine kadar il mdrlne gnderir.

f) cmal-1 listeleri il mdrlkleri tarafndan kontrol edildikten sonra KSden alnacak cmal-2 (Ek-7) listeleri onaylanarak 29/2/2013 tarihine kadar HAYGEMe gnderilir.

g) Yl ierisinde bir dekar sera alan iin iki koloniden fazlasna deme yaplmaz.

) Sahte belge dzenleyerek haksz destekleme demesi yaplmasna sebep olan bombus ar kolonisi reticisinin, retim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlka iptal edilir.

h) Ayn kii ve/veya kurulua ait iletmeler arasnda yaplacak alm ve satm ilemleri iin destekleme demesi yaplmaz.

pekbcei yetitiriciliinin desteklenmesi

MADDE 12 (1) pekbcei yetitiriciliinin tevik edilmesi ve retiminin arttrlmas iin ya ipekbcei kozas reticilerine cretsiz datlacak ipekbcei tohumunu salayan Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik)'ne tohum bedeli iin kutu bana, rettii ya ipekbcei kozasn Kozabirlik'e ve/veya kooperatiflerine satan yetitiricilere ise kilogram bana deme yaplr.

(2) Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik) tarafndan ya ipekbcei kozas reticilerine cretsiz datlacak ipekbcei tohumu bedelleri iin yaplacak destekleme demeleri ve tohum datm esaslar:

a) pekbcei tohumunun temini ve datm Kozabirlik tarafndan yaplr.

b) reticiler ipekbcei tohumu talebini, il/ile mdrlkleri veya kooperatiflere bildirir.

c) l/ile mdrlkleri veya kooperatifler hazrladklar talep listelerini Kozabirlie gnderir.

) Kozabirlik; il/ile mdrlkleri veya kooperatiflerce bildirilen talepleri nceki yllardaki retim miktarlarn da dikkate alarak kendi rettii tohum miktarna uygun olmak kaydyla sraya koyar, tohum datm listelerini (Ek-8) dzenler ve datm gerekletirir.

d) Kozabirlik, ipekbcei tohumu iin retim yl iinde, kutu bana destekleme birim fiyat zerinden, datm listelerinde yer alan tm kooperatiflerin ayr ayr gsterildii, pekbcei Tohumu Datm cmal ve Hak Edi Belgesini (Ek-9) dzenler ve yaz ekinde il mdrlne gnderir.

e) l mdrl pekbcei Tohumu Datm cmal ve Hak Edi Belgesini onaylar ve HAYGEMe gnderir.

f) cmallerde bildirilen destekleme tutar, ipekbcei tohumu datmn gerekletiren, Kozabirlie denmek zere Bankaya gnderilir.

(3) rnlerini Bursa Koza Tarm Sat Kooperatifleri Birlii (Kozabirlik) ve/veya kooperatiflerine satan ya koza reticilerine yaplacak destekleme demeleri uygulama usul ve esaslar:

a) rnn Kozabirlik veya kooperatiflerine satan reticiler desteklemeden faydalanr.

b) Ya koza destekleme demesinden faydalanmak isteyen reticiler bu talebini bir dileke ile ilgili kooperatife bildirir.

c) Kooperatifler, alnacak ya kozann datlan tohum kutu adedi ile uyumlu olup olmadn kontrol eder ve aldklar rn iin, retim yl iinde destekleme birim fiyat zerinden, mstahsil makbuzu dzenler ve bir nshasn reticiye verir.

) Kooperatifler alnan rn iin, her reticinin ayr ayr gsterildii alm tarihi, rn cinsi, miktar, fiyat, toplam tutar ve makbuz no, vb. detay bilgileri ieren rn Alm Bordrosu (Ek-10) dzenler ve onayl bir nshasn hak edi dzenlenmek zere Kooperatifin bulunduu il/ile mdrlne yaz ekinde gnderir.

d) l/ile mdrl Ya Koza Desteklemesi Hak Edi Belgesi (Ek-11) icmallerini dzenler ve HAYGEMe gnderir.

e) cmallerde bildirilen destekleme tutar, ya koza almn gerekletiren kooperatife denmek zere, Bankaya gnderilir.

f) Kooperatifler destekleme demesini hak sahiplerine herhangi bir ad altnda kesinti yapmadan yedi gn ierisinde yapar.

(4) Kozabirlik, ya ipekbcei kozas yetitiricilii yaplan blgelerde kooperatifler kanalyla, kooperatiflerin bulunmad yerlerde ise aaca geici alm yerleri aracl ile iinde bulunulan yln rn ve datlan tohumla uyumlu olmas kaydyla kendisine getirilen ya ipekbcei kozasnn tamamn, Kozabirliin rn alm talimat ile ekspertiz usul ve esaslarna gre satn almakla ykml olduu gibi, destekleme demeleri ve cretsiz ipekbcei tohumu datm uygulama esaslarn nceden reticilere duyurmakla yetkili olup, destekleme demelerine esas olacak tm belgelerin istenmesi halinde ibraz edilmesinden, dzenlenmesinden ve teyidinden sorumludur ve be yl sreyle muhafaza etmekle ykmldr.

Besilik erkek sr desteklemesi

MADDE 13 (1) Kesim tarihinden itibaren, besi sresinin son 90 gnn mracaatnn iletmesinde tamamlam, Trkvete kaytl erkek srlarn (manda dahil), Bakanlktan alma izni alm kesimhanelerde kestiren reticilere, KES veri tabanna kaydettirmek artyla, belirlenen dnemlerde hazrlanan deme icmalleri esas alnarak hayvan bana destekleme demesi yaplr.

(2) Mracaat artlar, yeri, ekli ve zaman;

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen reticilerden; yllk be batan fazla sayda destekleme artlarn karlayan erkek sr kestirenler krmz et retici birliklerinin kurulu olduu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yllk en fazla be ba kesim yaptranlar il/ile mdrlklerine, ekinde 3 nc fkrada belirtilen belgeler bulunan dileke ile mracaat eder. Son bavuru tarihi; 2012 ylnn ilk 6 aylk dneminde kesilen erkek srlar iin 31/7/2012, 2012 ylnn ikinci 6 aylk dnemindeki kesimler iin ise 31/1/2013 gndr.

b) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin Geici 1 inci maddesi hkmlerine gre kpelenen ve Trkvette ilk tanmland iletmede iken kestirilen erkek srlarda; 90 gnlk besi sresi olarak srn Trkvet sistemine kayt tarihi ile kesim tarihi arasndaki sre esas alnr.

c) 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tazminatl Hayvan Hastalklar ve Tazminat Oranlarna Dair Ynetmelik hkmlerine gre mecburi kesime sevk edilmi erkek srlar ile kesim sonras muayenesinde karkasn imhasna karar verilen erkek srlar desteklemeden yararlanamaz.

) Krmz et retici birliklerinin bulunduu yerlerde desteklemeden yararlanmak iin, yllk be batan fazla sayda destekleme artlarn karlayan erkek sr kesimi yaptranlarda bu birliklere yelik art aranr. Yl iinde be ve altndaki sayda kesim yapan retici, birlie ye olmasa da il/ile mdrlkleri araclyla desteklemeden yararlandrlr.

(3) reticiden istenen belgeler;

a) Dileke,

b) Aadaki belgelerden biri;

- Mezbaha kesim creti faturasnn asl,

- Kesilecek srn veya bunun karkasnn alm satmna dair ile mal mdrl veya il vergi dairesi onayl fatura dip koan fotokopisi,

- Mstahsil makbuzunun asl,

c) letme Tescil Belgesi,

) Hayvan Pasaportu ve/veya hayvann kesim iin naklinin yaplaca yere gre, Veteriner Salk Raporu,

d) Kesimi yaplan hayvanlarn Trkvet kaytlarndan dmn gsteren belge,

e) Kesimhane resmi veteriner hekimince onaylanm kesim cetveli.

(4) cmal dneminde krmz et reticileri birlii bulunan yerlerde il/ile mdrlklerince birliklerden istenecek belgeler;

a) Krmz et retici birliince dzenlenmi ekinde ye listesi bulunan dileke,

b) Krmz et retici birliince KES veri tabanndan alnan cmal-1,

c) Merkez birliine ye olduuna dair belge,

) 3 nc fkrada belirtilen belgeler.

(5) Bavurularn sisteme kaydnda uyulacak esaslar;

a) Destekleme iin yaplan aylk mracaatlar 15 gn iinde il mdrl/ile mdrl/krmz et retici birliklerince sisteme girilir.

b) Destekleme iin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa uygun ekilde dzenlenmi fatura ve/veya mstahsil makbuzu esas alnr. Fatura ve/veya mstahsil makbuzu ekinde, kesimhane tarafndan dzenlenen kesim cetveli bulunur. Kesim cetvelinde tesisin ad, adresi, kesimhane yetkilisinin imzas ve kaesi, hayvan kulak numaras, karkas arl (kg olarak), reticinin ad ve soyad, adresi ve kesilen hayvan says (ba olarak) bulunmaldr. Ayrca kesim cetvelleri ile fatura/mstahsil makbuzlar uyumlu olmaldr.

c) Kesimhanelerin, ruhsat tarih ve numaralar, kapasiteleri ve adresleri ile ilgili bilgilerinin KES veri tabanna girilmesi ve gncellenmesinden il mdrlkleri sorumludur.

) Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii, Bakanlktan uygun gr almak koulu ile ye birliklerine KES veri tabanna veri girii iin yetki verebilir. Veri girii yetkisi alan birlikler, KES veri taban zerinden yaynlanr.

(6) Destekleme icmallerinin hazrlanmas;

a) Destekleme icmallerinin hazrlanmas, askya kartlmas, gnderilmesi ve deme ile ilgili alma takvimi HAYGEM tarafndan belirlenir.

b) Veri giri yetkisi alm krmz et retici birliklerinin bulunduu yerlerde, yelerinin icmal-1e esas tablolar bu birliklerce, bulunmayan yerlerde ve yllk en fazla be ba kesim yaptran yetitiricilerin icmal-1e esas tablolar il/ile mdrlklerince hazrlanr.

c) KES veri tabanna veri girilerinin, reticilerin retimde bulunduklar ileden yaplmas esastr.

) Kuruluu il genelini kapsayan krmz et retici birlikleri, merkez birliince yetkilendirildikleri ilelerde veri giriini yapabilir. Yetkilendirilmedii ilelerde yesinin bulunmas halinde bu yelerinin icmale esas olan tablolarn hazrlayarak veri girii iin il/ile mdrlne gnderir.

(7) Destekleme icmallerinin il/ile mdrlklerince kontrol;

a) Fatura ve/veya mstahsil makbuzu ile hayvan pasaportu ayn isme dzenlenmi olmaldr,

b) Fatura ve/veya mstahsil makbuzu usulne gre dzenlenmeli ve KES veri tabanna kaydedilmelidir,

c) Hayvan says ve karkas miktar uyumlu olmaldr,

) Kesilen srlarn, kesildii tarihten itibaren besi sresinin son 90 gnn Trkvet kaytlarna gre mracaatnn iletmesinde tamamlam olmaldr,

d) Karkas arl en az 190 kg olmaldr,

e) Kesilen hayvanlarn Trkvet kaytlarndan dm yaplmaldr,

f) Eksik ve hatal belgeler ile yaplan giriler ve hayvan says ile karkas miktarnda uyumsuzluk olan mracaatlar icmal listesinden kartlr,

g) nceleme sonrasnda fatura ve/veya mstahsil makbuzlar, yaz ile icmal-1i hazrlayan krmz et retici birliine iade edilir.

(8) Destekleme icmallerinin askya karlmas;

a) Aylar baznda KES veri tabanna kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giri dnemi bittikten sonra, il/ile mdrlklerince askya kartlmak zere veri tabanndan icmal-2 listeleri eklinde alnr.

b) cmal-2 listeleri il/ile mdrlklerinde, rgtlerine ve reticilere duyurulacak ekilde askya karlr.

c) Askya karma tarihi ve saati ile askdan indirme tarihi ve saati il/ile mdrl ile retici rgt temsilcilerince tutanaa balanr ve gncel tarihle imzalanmas salanr.

) Ask sresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doru kabul edilir. Daha sonra yaplacak itirazlar deerlendirmeye alnmaz ve herhangi bir hak dourmaz.

d) Ask sresinde icmal-2 listelerine yaplan itirazlar, il ve ile mdrlklerince deerlendirilerek sonulandrlr.

(9) Destekleme icmallerinin gnderilmesi ve deme;

a) tirazlarn deerlendirilmesinden sonra kesinlemi icmal-2 listeleri ile mdrlklerince onaylanarak il mdrlne gnderilir. Bu ilemler merkez ilelerde il mdrlklerince yaplr.

b) lelerden gelen onaylanm cmal-2 listeleri il mdrlkleri tarafndan incelenir ve KES veri tabannda demeye esas olan cmal-3 listesi eklinde dzenlenir. Dzenlenen cmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM e gnderilir.

c) HAYGEM, gelen cmal-3 listeleri ile KESden alnan cmal-3 listelerinin uyumlu olmasn kontrol eder.

) deme listelerinin Bakanlka bankaya gnderilmesinden sonra kesinlemi cmal-2 listeleri, il/ile mdrlklerince alnarak ilgili krmz et retici birliine gnderilir.

(10) Dier hususlar;

a) Besilik erkek sr desteklemeleri ile ilgili icmallerin ve dier eklerin rnekleri ile desteklemeye ilikin duyurular KES veri taban zerinden yaynlanr.

b) l/ile mdrlkleri ve krmz et retici birlikleri, yaplan destekleme bavurularn zamannda KES veri tabanna girmekle sorumludur.

c) KES veri tabannda grev yapacak Bakanlk personelinin sistem ifrelerinin tahsisi Bakanlka, birlik personelinin ifre tahsisi ise Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birliince yaplr. Personelin eitimi ile konuyla ilikin dier tedbirler Bakanlk ve Trkiye Krmz Et reticileri Merkez Birlii tarafndan alnr.

) 2012 yl iin bavuru artlarn yerine getirmi ve il/ile mdrlklerince uygun bulunmasna ramen destekleme alamayan reticiler iin tm demeler tamamlandktan sonra ek icmal dzenlenerek deme yaplabilir.

Hayvan hastal tazminat desteklemeleri

MADDE 14 (1) 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu gerei yaymlanan Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile belirlenmi tazminatl hastalklarn tespit edilmesi sonucu, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmi veteriner hekim gzetiminde mecburi kesime tbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezbahalarda tespit edilen tazminatl hastalk nedeniyle imha edilen hayvanlarn bedelleri, hayvan sahiplerine hayvan hastal tazminat destei olarak aadaki esaslara gre yaplr.

a) Sr tberklozu hastalnda; iletmede bulunan srlara tberklin uygulamas yaplr. Tberklin Teaml Cetveli 3 nsha halinde tanzim edilir ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrnce imzalanp onaylanr. Sr tberklozu ynnden mspet srlarn kymet takdirleri yaplarak, arta tabi kesimleri ya da itlaf gerekletirilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

b) Mezbahada kesim sonras sr tberklozu tespit edildiinde, mezbahann bulunduu mahalde il/ile mdrlnde grevli resmi veteriner hekim hastalk raporu dzenler. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmeliine gre karkas bedeli zerinden kymet takdirleri yaplr. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

c) Sr brusellozu hastalnda; iletmede bulunan srlardan alnan marazi maddede Bakanlk enstits mdrlnce bakteriyolojik olarak sr brusellozu hastal tespit edildiinde kymet takdirleri yaplarak, itlaf veya arta tabi kesimleri gerekletirilir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar dhilinde Hayvan tlaf ve Tazminat Mazbatas tanzim edilir.

) Ruam hastalnda; resmi veteriner hekim tarafndan uygulanan Mallein testi sonucunda veya Bakanlk enstit mdrlnce yaplan bakteriyolojik ve serolojik muayenede Ruam hastal tespit edildiinde, hasta hayvanlar kymet takdirleri yaplarak itlaf edilir. Mallein uygulamasna ynelik olarak Bakanln belirledii esaslar erevesinde 3 nsha Ruam Teaml Cetveli tanzim edilir ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrnce imzalanp mhrlenerek tasdiklenir. Hayvan Hastalklarnda Tazminat Ynetmelii ile Bakanln belirledii esaslar d