15 Haziran 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28324

KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSL USUL HAKKINDA KANUN LE BAZI

KANUNLARDA DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN

Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012

MADDE 1 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan bu yerin belediye snrlar dndaki ibaresi dier eklinde deitirilmitir.

MADDE 2 6183 sayl Kanunun geici 8 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 31/12/2014 ibaresi 31/12/2023 eklinde, genel bteye dahil daireler ve katma bteli idarelerce ibaresi merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerince eklinde, 29.1.2004 tarihli ve 5084 sayl Kanun ibaresi 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun ek 3 nc maddesi eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayl Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin nc fkrasnda yer alan (operatr deiiklikleri hari) ibaresi (i ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafndan uzaktan izlenmesi ve yrtlmesine ynelik makineler aras veri aktarmna mahsus olan ve bunlarn yrtlmesi iin zorunlu olanlar dnda sesli, grsel iletiim veya genel amal internet eriimi iin kullanlmayan mobil telefon aboneliinin ilk tesisi ile operatr deiiklikleri hari) eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (8) numaral bendi aadaki ekilde deitirilmi, fkraya aadaki bent ve maddeye son fkrasndan nce gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

8. Bu Kanunun 47 nci maddesinde yazl artlar haiz olanlardan kendi rettikleri rnleri satanlara mnhasr olmak zere el dokuma ileri, bakr ilemecilii, ini ve mlek yapm, sedef kakma ve ahap oyma ileri, kaklk, bastonculuk, semercilik, yazmaclk, yorganclk, keecilik, lle ve oltu ta iilii, arklk, yemenicilik, oyaclk ve bunlar gibi geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olan ve kaybolmaya yz tutan meslek kollarnda faaliyette bulunanlar;

9. Yukardaki bentlerde sz edilen ilere benzerlik gsterdikleri Maliye Bakanlnca kabul edilen ticaret ve sanat ileri ile itigal edenler.

Esnaf muaflna ilikin artlar tayanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin ekil ve muhtevasnn tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 5 193 sayl Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda yer alan gelirleri bunlar tarafndan bildirilecek olanlar ibaresi istisna haddinin zerinde haslat elde edenlerden, beyan gerekip gerekmediine baklmakszn ayr ayr veya birlikte elde ettii cret, menkul sermaye irad, gayrimenkul sermaye irad ile dier kazan ve iratlarnn gayri safi tutarlar toplam 103 nc maddede yazl tarifenin nc diliminde cret gelirleri iin yer alan tutar aanlar eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 193 sayl Kanunun 41 inci maddesinin birinci fkrasnn mlga (9) numaral bendi aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

9. Kullanlan yabanc kaynaklar z kaynaklarn aan iletmelerde, aan ksma mnhasr olmak zere, yatrmn maliyetine eklenenler hari, iletmede kullanlan yabanc kaynaklara ilikin faiz, komisyon, vade fark, kr pay, kur fark ve benzeri adlar altnda yaplan gider ve maliyet unsurlar toplamnn %10unu amamak zere Bakanlar Kurulunca kararlatrlan ksm.

Belirlenecek oran sektrler itibaryla farkllatrmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 7 193 sayl Kanunun 46 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Basit usule tabi olmann artlarndan herhangi birini takvim yl iinde kaybedenler, ertesi takvim yl bandan itibaren gerek usulde vergilendirilirler. Basit usuln artlarn haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yaz ile bildirenler dilekelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yl bandan, yeni ie balayanlar ise ie balama tarihinden itibaren gerek usulde vergilendirilirler. Gerek usulde vergilendirilen mkelleflerden, 47 nci maddede yazl artlar tayanlardan arka arkaya iki hesap dneminin i hacmi 48 inci maddede yazl hadlerden dk olanlar, yazl talepleri zerine bu artn gereklemesini takip eden takvim ylndan balayarak basit usule geebilirler. in e ve ocuklara devri halinde i hacminin hesabnda devirden nceki sreler de dikkate alnr. Sahte veya muhteviyat itibaryla yanltc belge dzenledikleri tespit edilenler hibir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Gerek usulde vergilendirilmekte iken iini terk eden mkellefler ile basit usuln artlarn kaybedenlerden gerek usulde vergilendirilmeye balamadan nce iini terk eden mkellefler, terk tarihini takip eden yln bandan itibaren iki yl gemedike basit usule dnemezler. Bu hkm, iin e veya ocuklara devri halinde de uygulanr.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 8 193 sayl Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fkrasnn (14) numaral bendinde yer alan Bu maddenin ikinci fkrasnn 5 numaral bendinde yer alan menkul ibaresi Menkul olarak deitirilmi, fkraya aadaki bent eklenmitir.

16. Yukardaki bentlerde saylanlar dnda Sermaye Piyasas Kanunu hkmlerine gre ihra edilen her trl sermaye piyasas aralarndan elde edilen gelirler.

MADDE 9 193 sayl Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fkrasnn (5) numaral bendinde yer alan rehabilitasyon merkezi ibaresi rehabilitasyon merkezi ile mlki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptrlacak ibadethaneler ve Diyanet leri Bakanl denetiminde yaygn din eitimi verilen tesislerin eklinde deitirilmi, (11) numaral bendinde yer alan Trkiye Kzlay Derneine ibaresinden sonra gelmek zere ve Trkiye Yeilay Cemiyetine ibaresi ve fkraya aadaki bentler eklenmitir.

12. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine gre giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlarn beyan edilen gelirin %10unu amayan ksm.

13. Trkiye'de yerlemi olmayan kiilerle, iyeri, kanuni ve i merkezi yurt dnda bulunanlara Trkiyede verilen ve mnhasran yurt dnda yararlanlan mimarlk, mhendislik, tasarm, yazlm, tbbi raporlama, muhasebe kayd tutma, ar merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarnda faaliyette bulunan hizmet iletmeleri ile ilgili bakanln izni ve denetimine tabi olarak eitim ve salk alannda faaliyet gsteren ve Trkiyede yerlemi olmayan kiilere hizmet veren iletmelerin mnhasran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancn %50si. Bu indirimden yararlanlabilmesi iin fatura veya benzeri belgenin yurt dndaki mteri adna dzenlenmesi arttr. Bu bentte yer alan oran, hizmet alanlar itibaryla sfra kadar indirmeye veya %100e kadar artrmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasna ve denetime ilikin usul ve esaslar belirlemeye ilgili bakanlklarn grn almak suretiyle Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 10 193 sayl Kanunun 94 nc maddesinin birinci fkrasnn (5) numaral bendine aadaki alt bent eklenmi, (7) numaral bendinin (c) alt bendinde yer alan Kamu Ortakl daresi ibaresi 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanuna gre kurulan varlk kiralama irketleri eklinde deitirilmi, (10) numaral bendinin (a) alt bendi aadaki ekilde deitirilmi, fkraya aadaki bent eklenmi ve altnc fkrasnda yer alan 6, 7, 8 ve 9 numaral ibaresi 6, 7, 8, 9 ve 16 numaral eklinde deitirilmitir.

d) Yabanc devletlere, yabanc kamu idare ve kurulular ile uluslararas kurululara ait diplomatik stats bulunmayan gayrimenkullerin kiralanmas karlnda bunlara yaplan kira demelerinden,

a) Babayiler hari olmak zere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayl ans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi, Fon ve Paylarn Dzenlenmesi Hakknda Kanunda tanmlanan ans oyunlarna ilikin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, dzenlenen her trl bahis ve ans oyunlarnn oynatlmasna araclk edenlere, dier kiilerce kartlan bu nitelikteki biletleri satanlara yaplan komisyon, prim ve benzeri demelerden,

16. 75 inci maddenin ikinci fkrasnn (16) numaral bendi kapsamndaki menkul sermaye iratlarndan,

MADDE 11 193 sayl Kanunun geici 67 nci maddesinin (1) numaral fkrasnn altnc paragraf ile (2) numaral fkrasnda yer alan Hazine ibareleri Hazine ve 4749 sayl Kanuna gre kurulan varlk kiralama irketleri, (7) numaral fkrasnda yer alan Hazine ve tam mkellef kurumlar ibaresi Hazine, 4749 sayl Kanuna gre kurulan varlk kiralama irketleri ve tam mkellef kurumlar eklinde deitirilmi, (17) numaral fkrasnda yer alan bunlar elde edenler ibaresinden nce gelmek zere bunlarn vadesi ve, yatrm fonlarnn katlma belgelerinin fona iade edilmesinden ibaresinden sonra gelmek zere veya dier ekillerde elden karlmasndan ibareleri eklenmitir.

MADDE 12 193 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Gelir vergisi stopaj teviki:

GEC MADDE 80- Bakanlar Kurulunca istatistiki blge birimleri snflandrmas, kii bana den milli gelir veya sosyoekonomik gelimilik dzeyleri dikkate alnmak suretiyle belirlenen illerde yaplacak yatrmlar iin Ekonomi Bakanl tarafndan dzenlenen yatrm tevik belgeleri kapsamnda; bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren 31/12/2023 tarihine kadar gerekleen yatrmlarda tevik belgelerinde ngrlen ve fiilen istihdam edilen iilerin cretlerinin sanayi kesiminde alan 16 yandan byk iiler iin uygulanan asgari cretin brt tutarna tekabl eden ksm zerinden hesaplanan gelir vergisi, yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanlan tarihten itibaren 10 yl sreyle verilecek muhtasar beyanname zerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Birinci fkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabnda, ncelikle 32 nci maddede yer alan asgari geim indirimi dikkate alnr.

Yatrmn tamamlanamamas veya tevik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamas nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanmakszn gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Yatrmn faaliyete gemesinden nce devri halinde devralan, ayn koullar yerine getirmek kaydyla gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan yararlanr.

Yatrmn ksmen veya tamamen faaliyete gemesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopaj teviki uygulamasndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan sre kadar devralan yararlanr.

Bu madde kapsamndaki gelir vergisi stopaj tevikinden yararlananlar, dier kanunlarda yer alan ayn mahiyetteki hkmlerden ayrca yararlanamazlar.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 13 193 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Basit usulde vergilendirmeye geite srelerin hesab:

GEC MADDE 81- 46 nc maddenin altnc ve yedinci fkralarnda yer alan artlarn tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren balanr.

MADDE 14 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilen (4) numaral fkras aadaki ekilde yeniden dzenlenmi, maddeye aadaki (5) numaral fkra eklenmi ve mevcut (5) numaral fkra (6) numaral fkra olarak teselsl ettirilmitir.

4. Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergiler, fazla veya yersiz tahsilatn mkelleften kaynaklanmas halinde dzeltmeye dair mracaat tarihi, dier hallerde verginin tahsili tarihinden dzeltme fiinin mkellefe tebli edildii tarihe kadar geen sre iin ayn dnemde 6183 sayl Kanuna gre belirlenen tecil faizi orannda hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hkmlerine gre mkellefe red ve iade edilir.

5. Vergi kanunlar uyarnca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuat gereince mkellef tarafndan tamamlanmas gereken bilgi ve belgelerin tamamland tarihi takip eden ay iinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara aylk srenin sonundan itibaren dzeltme fiinin mkellefe tebli edildii tarihe kadar geen sre iin ayn dnemde 6183 sayl Kanuna gre belirlenen tecil faizi orannda hesaplanan faiz, 120 nci madde hkmlerine gre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mkellefe denir.

MADDE 15 213 sayl Kanunun 325 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 325/A maddesi eklenmitir.

Giriim sermayesi fonu:

MADDE 325/A- Sermaye Piyasas Kurulunun dzenleme ve denetimine tabi olarak Trkiyede kurulmu veya kurulacak olan giriim sermayesi yatrm ortaklklarna sermaye olarak konulmas veya giriim sermayesi yatrm fonu paylarnn satn alnmas amacyla, ilgili dnem kazancndan veya beyan edilen gelirden giriim sermayesi fonu ayrlabilir. Bu fon, kurum kazancnn veya beyan edilen gelirin %10unu ve z sermayenin %20sini aamaz.

Giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlar pasifte geici bir hesapta tutulur. Mkelleflerce, fonun ayrld yln sonuna kadar giriim sermayesi yatrm ortaklklarna veya giriim sermayesi yatrm fonlarna yatrm yaplmamas halinde, zamannda tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu fon; amac dnda herhangi bir suretle baka bir hesaba nakledilmesi, iletmeden ekilmesi, ortaklara datlmas, dar mkelleflerce ana merkeze aktarlmas veya iin terki, iletmenin tasfiyesi, devredilmesi, blnmesi ya da giriim sermayesi yatrm ortaklklarnn hisse senetlerinin veya giriim sermayesi yatrm fonu katlma paylarnn elden karlmasndan itibaren alt ay iinde bu maddede belirtilen amala yeniden kullanlmamas halinde, bu ilemlerin yapld veya srenin dolduu dnemde vergiye tabi tutulur.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Maliye Bakanlnca belirlenir.

MADDE 16 213 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Fazla veya yersiz tahsilatta faiz demesi:

GEC MADDE 29- Bu Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaral fkras, bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin iadesinde uygulanr.

MADDE 17 1/7/1964 tarihli ve 488 sayl Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayl tablonun IV- Ticari ve medeni ilerle ilgili katlar balkl blmnn (23) ve (30) numaral fkralarnda yer alan kredilerin temini ve geri denmesi amacyla dzenlenecek katlar ile bu katlar zerine konulacak erhler (kredilerin kullanmlar hari) ibaresi kredilere, bunlarn teminatlarna ve geri denmelerine ilikin ktlar ile bu ktlar zerine konulacak erhler (kredilerin kullanmlar hari) eklinde deitirilmi, V- Kurumlarla ilgili katlar balkl blmnn (25) numaral fkrasna (Sz konusu kurum, kurulu ve iletmelerde geici personel olarak istihdam edilenlerle yaplan szlemeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayl Aile Hekimlii Kanununa gre hizmet almna ilikin yaplan hizmet szlemeleri dahil) ibaresi eklenmitir.

MADDE 18 2/7/1964 tarihli ve 492 sayl Harlar Kanununun 113 nc maddesinin ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Denetim kurulular yetkilendirme belgesi harlar ise kurumlar vergisi beyannamesi verme sresi ierisinde verilen bildirim zerine, bamsz denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi i haslat esas alnarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harlar ayrca mkellefe tebli edilmez ve mays ay ierisinde denir.

MADDE 19 492 sayl Kanunun 123 nc maddesinin nc fkrasnda yer alan kredilerin temini ve bunlarn teminatlar ile geri denmelerine ilikin ilemler ibaresi kredilere, bunlarn teminatlarna ve geri denmelerine ilikin ilemler (yarg harlar hari) eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 492 sayl Kanunun (8) sayl Tarifesinin mlga VIII-Telsiz harlar blm aadaki ekilde yeniden dzenlenmi, XI-Finansal faaliyet harlar balkl blmnn (8) numaral fkrasna (b) bendinden sonra gelmek zere aadaki paragraf ve bu Tarifeye aadaki blm eklenmitir.

 

VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanm izin harc:

1.Ticari mahiyette olmakszn, yolcularn kendi kullanmlar iin yurt dndan getirdikleri alcs bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlar kullanm izni (Sz konusu har, elektronik kimlik bilgisinin kayt altna alnmas ileminden nce denir. Elektronik kimlik bilgisinin kayt altna alnmas iin yaplan bavuru srasnda harcn dendiine ilikin belge aranr ve har denmeden kayt ilemi yaplmaz. Har denmeden kayt ilemi yaplan ve kullanma alan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafndan kullanma kapatlr. denmeyen har %50 fazlasyla ilk kayt tarihinden itibaren 6183 sayl Kanuna gre hesaplanan gecikme zamm ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yaplmadan cihaz kullanma alamaz.)

100 TL

(a) ve (b) bentlerinde yer alan irket kurulu izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alnd yldan sonraki yllarda, bu belgelere ait harlardan sadece yksek olan alnr.

XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve mavirlik ruhsat harlar:

1- Denetim kurulular yetkilendirme belgeleri (Her yl iin):

a) Kamu yararn ilgilendiren kurulular denetleyecek bamsz denetim kurulular yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildii yl 30.000 TL

bb) Takip eden yllarda 10.000 TLden az olmamak zere

bamsz denetim faaliyetlerinden elde edilen bir nceki

yl gayrisafi i haslatnn Binde 5i

b) Dier kurulular denetleyecek bamsz denetim kurulular yetkilendirme belgeleri:

aa) Belgenin verildii yl 15.000 TL

bb) Takip eden yllarda 5.000 TLden az olmamak zere

bamsz denetim faaliyetlerinden elde edilen bir nceki

yl gayrisafi i haslatnn Binde 5i

2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve mavirlik ruhsat harlar:

a) Yeminli mali mavirlik ruhsat

b) Bamsz deneti yetkilendirme belgesi

c) Serbest muhasebeci mali mavirlik ruhsat

1.800 TL

900 TL

450 TL

 

Bakanlar Kurulu gayrisafi i haslat zerinden hesaplanacak harcn orann binde 2den az, binde 10dan ok olmamak zere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kurulularnn gayrisafi i haslatlarna gre farkl oranlar belirleyerek de kullanabilir.

MADDE 21 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral fkrasnn (g) bendinde yer alan kira sertifikalar ibaresinden sonra gelmek zere , Trkiyede kurulu borsalarda ilem gren sermaye piyasas aralar ibaresi eklenmitir.

MADDE 22 3065 sayl Kanunun 28 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan perakende safhas iin ibaresi perakende safhas ve inaatn yapld arsann veya konutun vergi deeri ve bulunduu yeri esas alarak konut teslimleri iin eklinde deitirilmitir.

MADDE 23 3065 sayl Kanunun geici 26 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan Birlemi Milletler (BM) temsilcilii, BMye bal ibaresi Birlemi Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlamas Tekilat (NATO) temsilcilikleri ve bu Tekilatlara bal eklinde deitirilmi ve maddeye birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

Bu maddede dzenlenen istisnalar dolaysyla yklenilen vergiler, vergiye tabi ilemler zerinden hesaplanan vergilerden indirilir. ndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hkmleri uyarnca istisna kapsamnda ilem yapan mkellefin talebi zerine nakden veya mahsuben iade edilir.

MADDE 24 3065 sayl Kanunun geici 29 uncu maddesinin birinci fkrasnda yer alan salk tesislerine ilikin projelerden ibaresi salk tesislerine ilikin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 23 nc maddesine gre Bakanlk tarafndan kiralama karl yaptrlmasna karar verilen eitim retim tesislerine ilikin projelerden eklinde deitirilmitir.

MADDE 25 3065 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Byk ve stratejik yatrmlarda iade:

GEC MADDE 30- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak zere, yatrm tevik belgeleri kapsamnda asgari 500 milyon Trk Liras tutarnda sabit yatrm ngrlen stratejik yatrmlara ilikin inaat ileri nedeniyle yklenilen ve takvim yl sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma deer vergisi, izleyen yl talep edilmesi halinde belge sahibi mkellefe iade olunur. Tevik belgesine konu yatrmn tamamlanmamas halinde, iade edilen vergiler, vergi ziya cezas uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarnda zamanam, verginin tarhn veya cezann kesilmesini gerektiren durumun meydana geldii tarihi takip eden takvim yl banda balar.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 26 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayl sizlik Sigortas Kanununun 49 uncu maddesinin son fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 4447 sayl Kanunun 53 nc maddesinin drdnc fkrasnda yer alan gelirlerinden ibaresinden sonra gelmek zere vergi kesintileri hari ibaresi ile beinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Bu muafiyetin, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanunu uyarnca yaplacak vergi kesintilerine mul yoktur.

MADDE 28 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununa aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 18- Elektrik datm irketleri ile elektrik retim tesisleri ve/veya irketlerinin zelletirilmesi almalar kapsamnda 31/12/2023 tarihine kadar yaplacak devir, birleme, blnme, ksmi blnme ilemleri ile ilgili olarak ortaya kan kazanlar kurumlar vergisinden mstesnadr. Madde kapsamnda yaplacak ilemler nedeniyle zarar olumas halinde bu zarar kurum kazancnn tespitinde dikkate alnmaz. Yaplan bu blnme ilemleri Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamnda yaplan blnme ilemi olarak kabul edilir.

Bu madde kapsamnda yaplacak teslim ve hizmetler katma deer vergisinden mstesnadr. Sz konusu teslim ve hizmet ifalaryla ilgili olarak yklenilen vergiler, vergiye tabi ilemler nedeniyle hesaplanan katma deer vergisinden indirilir. ndirim yoluyla giderilemeyen katma deer vergisi iade edilmez. Bu madde kapsamna giren ilemlerde 6762 sayl Trk Ticaret Kanununun ilgili hkmleri uygulanmaz.

MADDE 29 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (2) numaral fkrasnda yer alan (III) sayl listedeki mallar iin asgari maktu vergi tutarlar; ibaresi (III) sayl listenin (A) cetvelindeki mallar iin asgari maktu vergi tutarlar ile (B) cetvelindeki mallar iin asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlar; eklinde, fkrann (b) bendi ile maddenin (5) numaral fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

b) (B) cetvelindeki mallar iin asgari maktu vergi tutarlar perakende sata sunulan sigaralarn birim ambalaj iinde yer alan her bir sigara, dier ttn mamullerinin birim ambalaj iindeki mamuln her bir gram itibaryla, maktu vergi tutarlar ise 20 adet sigaradan veya 50 gram ttnden oluan birim ambalaj itibaryla (Birim ambalajlarn farkl adet veya gramdan olumas halinde vergi tutar, anlan adet veya grama gre oranlanarak hesaplanr.),

5. (III) sayl listenin (A) cetvelindeki mallar iin asgari maktu vergi tutarlarna gre hesaplanacak vergi tutarndan az olmamak zere yalnzca nispi vergi uygulanr. (B) cetvelindeki mallar iin maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarna gre hesaplanacak vergi tutarndan az olmamak zere nispi vergi uygulanr.

MADDE 30 4760 sayl Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaral fkrasnn (b) bendine (B) cetvelindeki mallar iin listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarnn, perakende sata sunulan rnlerin birim ambalaj iinde yer alan her bir sigara adedi, dier ttn mamullerinin birim ambalaj iindeki mamuln her bir gram ile arpm sonucu bulunacak tutarn %20sine tekabl eden tutar amamak zere; birim ambalaj itibaryla maktu vergi tutar belirlemeye, bu tutar mallarn cinsleri, zellikleri, ambalajlar (paketleri) ve bunlarn fiyatlar ve fiyat gruplar itibaryla farkllatrmaya, ibaresi eklenmi ve mlga (3) numaral fkras aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

3. (III) sayl listedeki mallar iin belirtilen asgari maktu vergi tutarlar veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilikin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlar, ocak ve temmuz aylarnda, Trkiye statistik Kurumu tarafndan ilan edilen retici fiyat endeksinde son alt ayda meydana gelen deiim orannda, bu deiimin ilan gnnden geerli olmak zere yeniden belirlenmi saylr. Bakanlar Kurulu, uygulama dnemlerini gn veya ay olarak belirlemeye veya belirleyecei mallar ve aylar itibaryla yeniden belirlenmi saylan tutarlarn uygulanmamasna karar vermeye yetkilidir.

MADDE 31 4760 sayl Kanuna ekli (IV) sayl listeye aadaki G.T..P. numaral mal vergi oran ile birlikte eklenmitir.

 

G.T..P. NO

Mal ismi

Vergi Oran (%)

85.07

Elektrik akmlatrleri (bunlarn separatrleri dhil) (kare veya dikdrtgen eklinde olsun olmasn) (yalnz elektrik motorlu tat aralarnn motorunu altrmaya mahsus olanlar)

3

 

MADDE 32 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun ek 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

EK MADDE 2- Yatrmlarda Devlet yardmlar hakknda kararlar erevesinde dzenlenen tevik belgeleri kapsamnda gerekletirilecek yatrmlarla istihdam edilen sigortallar iin, 81 inci maddede saylan ve 82 nci madde uyarnca belirlenen prime esas kazan alt snr zerinden hesaplanan sigorta primlerinin; iveren hisselerinin tamamna veya Bakanlar Kurulunca istatistiki blge birimleri snflandrmas, kii bana den milli gelir veya sosyoekonomik gelimilik dzeyleri dikkate alnmak suretiyle belirlenen illerde iveren hisseleri ile birlikte sigortal hisselerinin tamamna kadar olan ksm Ekonomi Bakanl btesinden karlanr. Bakanlar Kurulu ayrca Ekonomi Bakanlnca karlanacak tutarn uygulama sresini, karlama orann ve kapsamn; yatrmn sektr, bykl ve bulunduu illere gre farkllatrmaya yetkilidir.

Primlerin Ekonomi Bakanlnca karlanabilmesi iin iverenlerce, altrdklar sigortallarla ilgili olarak bu Kanun uyarnca aylk prim ve hizmet belgelerinin yasal sresi ierisinde Kuruma verilmesi ve Ekonomi Bakanlnca karlanmayan tutarn yasal sresi iinde denmi olmas arttr.

Bu madde hkmleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamna giren kurum ve kurululara ait iyerleri ile sosyal gvenlik destek primine tabi alanlar ve yurt dnda alan sigortallar hakknda uygulanmaz.

Ekonomi Bakanlnca karlanan prim tutarlar iverenler bakmndan gelir ve kurumlar vergisi matrahnn tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alnmaz. Bu Kanun gereince yaplan kontrol ve denetimlerde, altrd kiileri sigortal olarak bildirmedii veya bildirilen sigortalnn fiilen almadnn tespit edilmesi halinde iverenler bir yl sreyle bu maddeyle salanan destek unsurlarndan yararlanamaz. Bu madde kapsamndaki tevikten yersiz olarak faydalanldnn tespiti halinde iverenden yararlanlan tevik tutar gecikme zamm ve gecikme cezas ile birlikte tahsil edilir. Ayrca, iyerinde sigortalnn fiilen almad halde bildirildiinin tespit edilmesi halinde iveren hakknda Cumhuriyet basavclna su duyurusunda bulunulur.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Ekonomi Bakanl ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan mtereken belirlenir.

MADDE 33 5510 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 41- 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak zere, zelletirme kapsamna alnan kurulular dhil 8/6/1984 tarihli ve 233 sayl Kamu ktisadi Teebbsleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine tabi iktisadi devlet teekklleri ve kamu iktisadi kurulular ile bunlarn messeseleri, bal ortaklklar ve itirakleri, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayl mlga Bankalar Kanununa tabi faaliyeti devam eden kamu bankalar, bykehir belediyeleri, belediyeler, il zel idareleri ve bunlara ait tzel kiilerin veya bunlara bal mstakil bteli ve kamu tzel kiiliini haiz kurulularn, Sosyal Gvenlik Kurumuna ait olan ve Kuruma bal tahsil dairelerince 6183 sayl Kanun kapsamnda takip edilen borlarna karlk, mlkiyeti bu idarelere ait ve zerinde herhangi bir takyidat bulunmayan tanmazlardan Kurum tarafndan uygun grlenler Kurumun grevlendirecei temsilci ile tanmazn bulunduu yerdeki defterdarlk tarafndan grevlendirilecek iki temsilciden oluan komisyon tarafndan ve gerektiinde bilirkii mtalaas alnmak suretiyle takdir edilecek deeri zerinden, borlu kurumun da uygun gr alnarak Kurum btesinin gelir ve gider hesaplaryla ilikilendirilmeksizin Kurumca satn alnabilir.

Bu idarelerin satn alnan tanmazlarnn tapu ilemlerine esas olan ve yukarda belirtilen ekilde tespit edilen deerine eit tutarda Kuruma ait olan ve 6183 sayl Kanun kapsamnda takip edilen borlar terkin edilir.

Bu madde hkm, yukarda saylan kurulular dnda kalan, borcunu demede ok zor duruma dt Sosyal Gvenlik Kurumuna bal denetim elemanlarnn inceleme raporu ile tespit edilen ve Kuruma bal tahsil dairelerine 6183 sayl Kanun kapsamnda takip edilen borcu bulunan dier mkelleflerin (tzel kiilii bulunanlarn ortaklarna ait olanlar dhil) tanmazlar iin de uygulanabilir.

Bu maddenin uygulanmasna ilikin esas ve usuller Kurum tarafndan belirlenir.

MADDE 34 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurumlarn;

1) Tam mkellefiyete tabi baka bir kurumun sermayesine katlmlarndan elde ettikleri kazanlar,

2) Tam mkellefiyete tabi baka bir kurumun krna katlma imkn veren kurucu senetleri ile dier intifa senetlerinden elde ettikleri kr paylar,

3) Tam mkellefiyete tabi giriim sermayesi yatrm fonu katlma paylar ile giriim sermayesi yatrm ortaklklarnn hisse senetlerinden elde ettikleri kr paylar.

Dier fon ve yatrm ortaklklarnn katlma paylar ve hisse senetlerinden elde edilen kr paylar bu istisnadan yararlanamaz.

MADDE 35 5520 sayl Kanunun 5 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki 5/A maddesi eklenmitir.

Yabanc fon kazanlarnn vergilendirilmesi

MADDE 5/A- (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen yabanc fonlarn, Sermaye Piyasas Kurulunca verilen portfy yneticilii yetki belgesine sahip tam mkellef irketler araclyla, organize bir borsada ilem grsn veya grmesin her trl menkul kymet ve sermaye piyasas arac, vadeli ilem ve opsiyon szlemesi, varant, dviz, emtiaya dayal vadeli ilem ve opsiyon szlemesi, kredi ve benzeri finansal varlklar ve kymetli maden borsalarnda yaplan emtia ilemlerinden elde ettikleri kazanlar nedeniyle, aadaki artlarn birlikte gereklemesi halinde portfy yneticilii yapanlar; sz konusu fonlar iin daimi temsilci, bunlarn iyerleri de bu fonlarn iyeri veya i merkezi saylmaz. Bu kazanlar iin beyanname verilmez, dier kazanlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazanlar beyannameye dahil edilmez.

a) Fon adna tesis edilen ilemlerin portfy yneticilii yapan irketin mutat faaliyetleri arasnda yer alan ilemlerden olmas.

b) Portfy yneticilii yapan irketin ticari, hukuki ve finansal zellikleri dikkate alndnda, yabanc fon ile arasndaki ilikinin, emsale uygun koullarda birbirlerinden bamsz olarak faaliyet gsteren kiilerdeki gibi olmas.

c) Portfy yneticilii yapan irket tarafndan, verilen hizmet mukabilinde emsallere uygun bedel alnmas ve transfer fiyatlandrmas raporunun kurumlar vergisi beyannamesinin verilme sresi ierisinde Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanlna verilmesi.

) Portfy yneticilii yapan irketin ve ilikili olduu kiilerin yabanc fonun kazanlar zerinde, salad hizmet mukabilinde her ne ad altnda olursa olsun hesaplanan bedeller dldkten sonra, dorudan veya dolayl olarak %20den fazla hak sahibi olmamas.

(2) Birinci fkrann (c) bendinde belirtilen transfer fiyatlandrmas raporunun sresinde verilmemesi durumunda, bu raporun ilgili olduu hesap dnemi iin portfy yneticilii yapan irket, fonun Trkiyede daimi temsilcisi saylr. Transfer fiyatlandrmas raporu verilmi olmasna ramen portfy yneticilii yapan irket ile fon arasndaki ilikide emsaline nazaran daha dk bedel alnmas durumunda ise sadece portfy yneticilii yapan irket adna transfer fiyatlandrmasna ynelik olarak gerekli tarhiyat yaplr.

(3) Portfy yneticilii yapan irketin, yukarda belirtilen artlar salamak kaydyla yabanc fondaki pay sahipliinden doan kazanlar kurumlar vergisinden mstesnadr. Fon kazancndan portfy yneticilii yapan irkete den ksmn hesabnda, bu irkete ynetim creti, tevik, prim, performans creti gibi her ne nam ad altnda olursa olsun denen cretler dikkate alnmaz. Portfy yneticilii yapan irketin ve ilikili olduu kiilerin yabanc fonun kazanlar zerinden dorudan veya dolayl olarak %20den daha fazla hak sahibi olmas halinde, ilgili fon kazanlarndan bunlara isabet eden tutar genel hkmlere gre vergilendirilir.

(4) Portfy yneticilii yapan irketin yabanc fondaki pay sahipliinden doan kazanlar hari olmak zere; fonun katlmc ve kurucular arasnda dorudan veya dolayl olarak tam mkellef gerek kii veya kurumlarn kazan paynn %5i gemesi durumunda, tam mkellef gerek kii veya kurum kurucu veya katlmclarnn tamam portfy yneticilii yapan irket tarafndan Maliye Bakanl Gelir daresi Bakanlna bildirilir. Bildirim ykmlnn yerine getirilmemesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde tam mkellef gerek kii veya kurum kurucu veya katlmclar adna fon ilemleri nedeniyle tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalardan portfy yneticilii yapan irket mtereken ve mteselsilen sorumludur.

(5) Trkiyede bulunan tanmazlar, aktif byklnn %51inden fazlas tanmazlardan oluan irketlere ait hisse senetleri veya ortaklk paylar veya bunlara ilikin vadeli ilem ve opsiyon szlemeleri, nakdi uzlamayla sonulananlar dnda emtiaya dayal vadeli ilem ve opsiyon szlemeleri, sigorta szlemeleri ve bunlara ilikin vadeli ilem ve opsiyon szlemelerinden elde edilen kazanlar bu madde kapsamna girmez.

(6) Bu maddede dzenlenen kazan istisnasnn, sz konusu fonlarn Trkiye kaynakl gelirleri zerinden yaplacak vergi kesintilerine mul yoktur.

(7) Bu maddenin birinci fkrasnn () bendi ile nc ve drdnc fkralarnda yer alan oranlar sfra kadar indirmeye veya iki katna kadar artrmaya, beinci fkrasnda yer alan oran yarsna kadar indirmeye veya %50sine kadar artrmaya Bakanlar Kurulu, maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 36 5520 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan rehabilitasyon merkezi ibaresi rehabilitasyon merkezi ile mlki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptrlacak ibadethaneler ve Diyanet leri Bakanl denetiminde yaygn din eitimi verilen tesislerin eklinde deitirilmi, ayn fkrann (f) bendinde yer alan Trkiye Kzlay Derneine ibaresinden sonra gelmek zere ve Trkiye Yeilay Cemiyetine ibaresi ve ayn fkraya aadaki bentler eklenmitir.

g) 213 sayl Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine gre giriim sermayesi fonu olarak ayrlan tutarlarn beyan edilen gelirin %10unu amayan ksm.

) Trkiyede yerlemi olmayan kiilerle, iyeri, kanuni ve i merkezi yurt dnda bulunanlara Trkiyede verilen ve mnhasran yurt dnda yararlanlan mimarlk, mhendislik, tasarm, yazlm, tbbi raporlama, muhasebe kayd tutma, ar merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarnda faaliyette bulunan hizmet iletmeleri ile ilgili bakanln izni ve denetimine tabi olarak eitim ve salk alannda faaliyet gsteren ve Trkiyede yerlemi olmayan kiilere hizmet veren iletmelerin mnhasran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancn %50si.

Bu indirimden yararlanlabilmesi iin fatura veya benzeri belgenin yurt dndaki mteri adna dzenlenmesi arttr.

Bu bentte yer alan oran, hizmet alanlar itibaryla sfra kadar indirmeye veya %100e kadar artrmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulanmasna ve denetime ilikin usul ve esaslar belirlemeye ilgili bakanlklarn grn almak suretiyle Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 37 5520 sayl Kanunun 11 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

i) Kredi kurulular, finansal kurulular, finansal kiralama, faktoring ve finansman irketleri dnda, kullanlan yabanc kaynaklar z kaynaklarn aan iletmelerde, aan ksma mnhasr olmak zere, yatrmn maliyetine eklenenler hari, iletmede kullanlan yabanc kaynaklara ilikin faiz, komisyon, vade fark, kr pay, kur fark ve benzeri adlar altnda yaplan gider ve maliyet unsurlar toplamnn %10unu amamak zere Bakanlar Kurulunca kararlatrlan ksm. Belirlenecek oran sektrler itibaryla farkllatrmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 38 5520 sayl Kanunun 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde yer alan Toplu Konut daresi ibaresinden sonra gelmek zere , 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanuna gre kurulan varlk kiralama irketleri, ibaresi ile fkraya aadaki bent eklenmitir.

g) Babayiler hari olmak zere 5602 sayl Kanunda tanmlanan ans oyunlarna ilikin bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, dzenlenen her trl bahis ve ans oyunlarnn oynatlmasna araclk edenlere, dier kiilerce kartlan bu nitelikteki biletleri satanlara yaplan komisyon, prim ve benzeri demelerden.

MADDE 39 5520 sayl Kanunun 32/A maddesinin birinci fkrasnda yer alan Hazine Mstearl ibaresi Ekonomi Bakanl eklinde, ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde, (b) bendinde yer alan Her bir il grubu ibaresi Her bir il grubu, stratejik yatrmlar veya (a) bendinde belirtilen yerler eklinde deitirilmi, ikinci fkrasnn (b) bendinden sonra gelmek zere aadaki (c) bendi eklenmi, mevcut (c) bendi () bendi olarak teselsl ettirilmi ve altnc fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

a) statistik blge birimleri snflandrmas ile kii bana den milli gelir veya sosyoekonomik gelimilik dzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandrmaya ve gruplar itibaryla tevik edilecek sektrleri ve bu sektrler ile organize sanayi blgeleri, Gkeada ve Bozcaadada yaplan yatrmlara ve Bakanlar Kurulunca belirlenen kltr ve turizm koruma ve geliim blgelerinde yaplan turizm yatrmlarna ilikin yatrm ve istihdam byklklerini belirlemeye,

c) Yatrma balanan tarihten itibaren bu maddeye gre hesaplanacak yatrma katk tutarna mahsuben, toplam yatrma katk tutarnn %50sini ve gerekletirilen yatrm harcamas tutarn gememek zere; yatrm dneminde kurumun dier faaliyetlerinden elde edilen kazanlarna indirimli kurumlar vergisi oran uygulatmak suretiyle yatrma katk tutarn ksmen kullandrmaya, bu oran her bir il grubu iin sfra kadar indirmeye veya %80e kadar artrmaya,

Yatrmn ksmen veya tamamen iletilmesine balanmadan nce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatrmn tamamlanp iletilmeye geilmemesi durumunda ikinci fkrann (c) bendi uyarnca indirimli vergi oran uygulanmas nedeniyle zamannda tahakkuk ettirilmemi vergiler, vergi ziya cezas uygulanmakszn gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.

MADDE 40 5520 sayl Kanunun geici 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 41 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayl Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan 1985 ibaresi 1990 eklinde, drdnc fkrasnda yer alan 1998 ibaresi 2000 eklinde, birinci, ikinci ve drdnc fkralarnda yer alan 31/12/2011 ibareleri 31/12/2014 eklinde deitirilmitir.

MADDE 42 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayl Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu ve Dier Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 19- (1) Bu Kanunun Birinci, kinci, nc ve Drdnc Ksmlarna gre yaplandrma bavurusunda bulunduu halde bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla denmesi gereken tutarlar sresinde demeyerek Kanun hkmlerini ihlal edenler, bu tutarlar demeleri gerektii tarihten itibaren Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen ge deme zamm ile birlikte bu maddenin yrrle girdii tarihi takip eden ayn bandan itibaren drt ay ierisinde demeleri artyla Kanun hkmlerinden yararlandrlr.

(2) Bu Kanunun 3 nc maddesinin dokuzuncu ve 14 nc maddesinin nc fkralarnda vadesinde denmesi ngrlen alacaklarn bu maddelerin hkmlerine gre denmemesi nedeniyle bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla Kanun hkmlerini ihlal etmi olan borlularn ihlale neden olan tutarlar, birinci fkrada belirtilen srede demeleri ya da bu sre ierisinde veya bu maddenin yrrle girdii tarihten nce yaptklar bavurulara dayanlarak 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesine gre ok zor durumda olduklarnn tespit edilmesi halinde bu borlular da Kanun hkmlerinden yararlandrlr.

(3) Bu Kanunun Birinci, kinci, nc ve Drdnc Ksmlarna gre yaplandrma bavurusunda bulunduu halde denmesi gereken tutarlar sresinde demeyerek yaplandrmay ihlal edenlerden; bu Kanunun 6274 sayl Kanunla deiik 168 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdii yetkiye istinaden yabanc lkelerde de faaliyette bulunan vergi mkelleflerinden, Ekonomi Bakanl tarafndan olaanst politik riskin gerekletii tespit edilen lkede faaliyette bulunan ve bu lkedeki faaliyetleri nedeniyle durumlar 213 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre mcbir sebep hali kabul edilenler ile 213 sayl Kanunun 15 inci maddesine gre doal afet nedeniyle mcbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borlulardan mcbir sebep hali bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla devam edenler, birinci fkra kapsamndaki demelerini mcbir sebep halinin sona erdii tarihi izleyen ayn sonuna kadar yapmalar artyla Kanun hkmlerinden yararlandrlr.

(4) Bu Kanunun 5 inci maddesi hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunduu halde bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla Kanun hkmlerini ihlal eden borlularn ihlale neden olan tutarlar birinci fkrada belirtilen sre ve ekilde, dier tutarlar ise Kanunda ngrlen ekilde tamamen demeleri halinde ilgili mevzuat uyarnca kesilmesi gereken vergi cezalar ve para cezalarnn kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediine baklmakszn bu alacaklardan ve bunlara ilikin feri alacaklarn tahsilinden vazgeilir.

(5) Bu madde hkmlerinden yararlanan borlulardan, bu maddenin yrrle girdii tarihten nce bu Kanun kapsamnda yaplandrlan alacaklara karlk cebren ya da rzaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna gre denmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanndan balamak zere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alnarak bu madde hkmne gre mahsup edilir. Bu ekilde yaplan mahsup sonrasnda bu Kanun hkmlerine gre denmesi gereken tutarlardan fazla dendii tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hkmlerine gre red ve iade edilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye ilgisine gre bu Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kamu kurum ve kurulular yetkilidir.

GEC MADDE 1- T.C. Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrlnn yol bakm ve onarm giderleri karl olarak 30/4/2012 tarihi itibaryla Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan olan ve bu Bakanlka tespit edilen alacaklarna karlk, bu Genel Mdrln ve bal ortaklklarnn 30/4/2012 tarihine (bu tarih dhil) kadar vadesi geldii hlde bu Kanunun yaymland tarih itibaryla denmemi ve Maliye Bakanlna bal tahsil dairelerince takip edilen her trl vergi, fon ve paylar ile vergi cezalar, bunlara bal gecikme zamm ve gecikme faizlerinden oluan borlarnn (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun kapsamnda olup bu maddenin yrrle girdii tarihe kadar tahsil dairesine takip iin intikal etmi olan borlar dhil); merkezi ynetim btesinin gelir ve gider hesaplaryla ilikilendirilmeksizin mahsup suretiyle terkin edilmesine, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakannn teklifi zerine Maliye Bakan yetkilidir. Bu kapsamda mahsuba konu olacak borlara bu Kanunun yaymland tarihten sonra gecikme zamm hesaplanmaz. Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 43 Bu Kanunun;

a) 3 nc, 12 nci ve 28 inci maddeleri ile 10 uncu maddesiyle 193 sayl Kanunun 94 nc maddesinin birinci fkrasnn (10) numaral bendinin deitirilen (a) alt bendi ve 38 inci maddesiyle 5520 sayl Kanunun 15 inci maddesinin birinci fkrasna eklenen (g) bendi yaymn izleyen ay banda,

b) 5 inci maddesi 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen haslata uygulanmak zere yaym tarihinde,

c) 22 nci maddesi, yap ruhsat 1/6/2012 tarihinden nce alnan konut inaat projeleri ile kamu kurum ve kurulular ile bunlarn itirakleri tarafndan ihalesi bu tarihten nce yaplan konut inaat projelerine ilikin konut teslimleri hari olmak zere yaym tarihinde,

) 6 nc, 34 nc ve 37 nci maddeleri ile 30 uncu maddesiyle 4760 sayl Kanunun 12 nci maddesinin yeniden dzenlenen (3) numaral fkras 1/1/2013 tarihinde,

d) 39 uncu maddesinde ngrlen yatrm dneminde katk tutar kullandrlmasna ilikin dzenleme 1/1/2013 tarihinden itibaren elde edilen kazanlara uygulanmak zere yaym tarihinde,

e) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 44 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

14/6/2012