12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin Geçici 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Mevcut yapım ve hizmet sertifikalarındaki faaliyet konuları; vize ya da faaliyet konusu tadili başvurusu sırasında bu madde ile yapılan düzenlemeye uygun hale getirilir. “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğal Gaza Dönüşümü  Mühendis Yeterlilik Belgesi”,  “Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi”, “Doğal Gaz Altyapı Yapım ve Kontrol Personeli (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesi” ile “İç Tesisat Yapım, Bakım-Onarım” faaliyet konusu için “Akredite edilmiş kuruluşlarca verilen Polietilen boru (geçme ve semer-mesnet elektrofüzyon) kaynakçı belgesi” ve “Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesi” ile Ek-3’ün (2.8) numaralı maddesindeki belgenin İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası; alma, faaliyet konusu tadili ve vize başvurusu sırasında sunulması uygulaması 1/1/2013 tarihi itibari ile başlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.