12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri ile 14 üncü maddesinde yer alan “Zonguldak Karaelmas” ibareleri “Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(4) İçeriği ve kredisi aynı olmak koşuluyla, bölüm Başkanlığının onayı ile Üniversitenin diğer programlarından ders alınabilir. Ayrıca, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, öğrenciler diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan dersleri de alabilir; ancak alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurulunca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not dökümüne işlenmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

“(7) Öğretim üyelerinin ders yükü haftada toplam 30 ders saatini, öğretim görevlileri ile okutmanların ders yükü haftada toplam 32 ders saatini geçemez.”

“(8) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmez ve bunlara ders ücreti ödenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yaz okulunda bir öğrenci haftada toplam 20 ders saatini aşmamak üzere ders alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.

(2) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yaz okuluna  kayıt yaptıracak öğrencilerden ders başına öğretim ücreti alınır.

(3) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre bir dersin açılamaması durumunda, bu derse kayıt yaptıran öğrencilere birinci fıkra hükmü koşullarında, açık olan bir başka derse kayıt yaptırma imkanı verilir. Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve derse ilişkin öğretim ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) Kayıtlı olduğu lisans programında genel sınav için mazeret sınav hakkı verilen veya verilme durumundaki öğrenciler yaz okulunda açılan,  durumlarına uygun olan derslere kayıt ve kabul koşullarını yerine getirerek bu sınav haklarını yaz okulu genel sınavlarında kullanabilir.

(5) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları ve/veya bir sonraki yıla ait dersleri yaz okulunda alabilirler.

(6) Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin her yaz okulunda aldığı not/notlar, not dökümünde, yaz okulu başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar, önceki güz ve bahar yarıyılları sonu itibarıyla hesaplanan dönem akademik ortalamalarının yeniden hesaplanmasını ve bu ortalamaların değiştirilmesini gerektirmez.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2009

27333