12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİM VE BİLİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 12  ve  14 üncü  maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Merkezin alan koordinatörünü,

b) Alan koordinatörü yardımcıları: Merkezin alan koordinatörü yardımcılarını,

c) Çocuk: Dokuz yaşından gün almış ve on beş yaşını doldurmamış kişiyi,

ç) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

d) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Çocuk Eğitim ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

g) Sekreter: Merkez Sekreterini,

ğ) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu:  Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Program Koordinatörleri ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevlerini yapma ve sorumluluk alma bilinci kazanmalarını,

b) Yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkıda bulunmayı,

c) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen bireyler olarak yetişmelerini,

ç) Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra; sanat, spor, kültür, doğayı tanıma ve çevreyi koruma gibi alanlara da ilgi duymalarını,

sağlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra etmek ve işbirlikleri geliştirmek.

b) Eğitim dönemlerinin yanı sıra; yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde bilim, sanat, spor, kültür ve benzeri alanlarda program/okul düzenlemek.

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Alan koordinatörleri ve alan koordinatör yardımcıları.

d) Sekreter.

Müdürün seçimi

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin Yönetim Kurulu içinden seçilerek üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe vekâlet eder. Müdür; çalışmalarından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Müdür yardımcılarının seçimi

MADDE 9 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık yapmak.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Gerekli durumlarda müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder.

b) Müdür yardımcıları Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilen, üçü sosyal bilimler, ikisi fen ve mühendislik bilimleri, ikisi de sağlık bilimleri alanında çalışan yedi öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, yeni üye görevlendirilir. Yeni üyenin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını kabul etmek, ilaveler yapmak ya da yeniden düzenlemek.

ç) Açılacak programlara/okullara katılacak çocukların seçim ölçütlerini ve sayısını, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını belirlemek.

Danışma Kurulunun belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan uzman kişiler ile Merkezin gelişimi açısından katkı yapabilecek kişiler arasından üç yıl süre için Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Danışma Kurulunda yer alacaklar, bilim, sanat, iş, siyaset, medya ve benzeri alanlardan tercih edilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırma ve uygulamalara destek olmak, Merkezin gelişimine katkı sağlamak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

Alan koordinatörleri

MADDE 16 – (1) Alan koordinatörleri, Üniversitede görevli akademik personel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.

Alan koordinatör yardımcıları

MADDE 17 – (1) Alan koordinatör yardımcıları, Üniversitede görevli akademik personel arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörün onayına sunulur.

Alan koordinatörlerinin görevleri

MADDE 18 – (1) Alan Koordinatörlerinin görevleri; Yönetim Kurulu tarafından açılan programların yürütülmesini sağlamak ve program süresince çocukların sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri almaktır.

Alan koordinatör yardımcılarının görevleri

MADDE 19 – (1) Alan Koordinatör Yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Alan  Koordinatörünün verdiği görevleri yapmak.

b) Alan Koordinatörü ile işbirliği içerisinde çalışmak.

Sekreterin seçimi

MADDE 20 – (1) Sekreter, Üniversitede görevli idari personel arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sekreterin görevleri

MADDE 21 – (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Merkezin her türlü sekretarya hizmetlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına oy kullanmaksızın katılmak ve toplantılarda raportörlük yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Giderler

MADDE 22 – (1) Merkezin hizmet ve faaliyet mekânlarının temini ve bu mekânlarla ilgili her türlü giderin karşılanması, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından sağlanır.

Harcamalar ve denetimi

MADDE 23 – (1) Merkez ile ilgili her türlü harcamanın muhasebesi ve denetimi ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

İşbirlikleri

MADDE 24 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.