12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulundan:

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu ön lisans programları ve hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim ile sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokuluna öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim-öğretim, ön lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, devam, staj, iş yerinde uygulama, sınav ve başarı değerlendirme, kayıt dondurma ve izin, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı,

c) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim-öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekan bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını,

ç) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

d) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl için eğitim-öğretim planında gösterilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını,

e) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili diplomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü,

f) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav haftası hariç en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

g) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulunu,

ğ) Müdür: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

h) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

j) Yüksekokul Kurulu: İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 4 – (1) Meslek Yüksekokulunda normal öğretim süresi dört yarıyıldır. Programlarını başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.

(2) Yabancı dil hazırlık veya hazırlık sınıfı bulunan programlardaki iki yarıyıllık hazırlık eğitim-öğretimi yukarıda belirtilen sürenin dışındadır.

(3) Azami öğretim süresi, dört yarıyıllık ön lisans için, hazırlık sınıfı hariç sekiz yarıyıldır. Ancak, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, bir ön lisans programından azami öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile öğrencilikleri devam eder. Bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Bu durumda ödenmesi gereken ücretler, Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.

(4) Kavram Meslek Yüksekokulundan uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi öğretim süresinden sayılır ve ceza süresi için öğrenim ücreti ödenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ve Meslek Yüksekokulunun imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

(2) Meslek Yüksekokulu tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir.

(3) İlk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden; eğitim-öğretim başlamadan önce Meslek Yüksekokulu ile ilişiğini kesenlerin o akademik yıl için yatırmış oldukları ücret iade edilir. Daha sonra ilişik kesen öğrenciler ise içinde bulundukları akademik yılın eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim, Yüksekokul Kurulu tarafından mayıs ayı içerisinde belirlenen akademik takvime göre yapılır.

(2) Her öğretim yılının akademik takvimi, bir önceki öğretim yılının haziran ayı içinde Yüksekokul Kurulu tarafından ilan edilir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

(4) Yarıyıl sınavlarına ilişkin mazeret sınavları dersler devam ederken en geç yarıyıl sonuna kadar yapılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavları Yüksekokul Kurulu tarafından her yıl düzenlenen akademik takvimle belirlenir.

(6) Resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birimlerce önerilen ve Müdürlükçe uygun görülen dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(7) Bir programda yaz öğretimi açılmasına ya da bütünleme sınavları yapılmasına Yüksekokul Kurulunca karar verilir. Yarıyıl sonu sınav günleri yaz öğretimi süresinin dışındadır.

Öğretim dili ve yabancı dil

MADDE 7 – (1) Meslek Yüksekokulunun öğretim dili Türkçe’dir. Uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dilde okutulabilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunun yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkını kazanmış öğrenciler, seviye belirleme sınavı ve yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Meslek Yüksekokulunun yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfına başlar.

(3) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun düzenlediği zorunlu ve en az iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına katılır.

(4) Bir yılın sonunda başarısız olan zorunlu hazırlık öğrencileri yaz öğretiminde de başarısız olurlarsa ikinci yıl da yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yılın sonunda da başarısız olunması halinde, öğrencilerin talepleri üzerine Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir meslek yüksekokulunda ya da kaydının bulunduğu meslek yüksekokulunda öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(5) Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, istedikleri takdirde iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu öğrencilerden yabancı dil hazırlık sınıfı öğretim ücreti alınır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen bir yıllık süre, öğretim süresinden sayılmaz. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bir yılın sonunda kayıt hakkı kazandığı programa devam eder. Yabancı dil hazırlık sınıfına isteğe bağlı olarak devam eden öğrencilerden başarılı olanlara yabancı dil başarı sertifikası verilir.

(6) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi, Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre düzenlenir.

Zorunlu yabancı dil ve bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri

MADDE 9 – (1) Zorunlu yabancı dil ve bilgi ve iletişim teknolojileri dersleri için seviye belirleme sınavı yapılıp, yapılmayacağına Yüksekokul Kurulu karar verir.

Akademik danışmanlık

MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokuluna, ÖSYM tarafından yerleştirilerek kesin kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili program başkanının önerisiyle Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından, programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır.

(2) Akademik danışman; öğretim süresi boyunca öğrencinin akademik gelişimini izler, öğrenciye yol gösterir, yardımcı olur. Öğrenciler, akademik danışmanının onayını alarak, her yarıyıl başında, alacakları derslere kayıt yaptırırlar.

Burslar

MADDE 11 – (1) Meslek Yüksekokulunun burslu ön lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla öğrencinin kayıt olduğu programın normal öğretim süresini ve zorunlu hazırlık sınıfı okutulan programın bir yıllık hazırlık sınıfı süresini kapsar.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenciler, kayıtlı oldukları programın ders planında henüz almadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler için AKTS başına kredi ücret ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içinde yarıyıl kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Ortalamalarını yükseltmek isteyen burslu öğrenciler ücretlerini ödemek koşuluyla yaz öğretimine devam ederek ortalamalarını yükseltebilirler. Ortalamasını 2,50 ve üzerine yükselten burslu öğrencinin takip eden öğrenim yılında bursu devam eder.

(4) Burslu öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun bir başka programına geçtikleri taktirde, yatay geçiş koşullarını taşısalar dahi burslarından feragat etmiş sayılırlar.

(5) Türkçe öğretim yapan programlara burslu olarak yerleştirilen öğrenciler, ücretini ödemek şartıyla yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler.

(6) Kayıt yaptırdıktan sonra Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan devam etmeyen burslu öğrencinin yarıyıl sonunda bursu kesilir.

(7) Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere verilecek destek ve onur bursları, İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Burs Yönergesi esaslarına göre uygulanır.

(8) Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Yatay Geçişler, Öğrenci Değişim Programları

Meslek Yüksekokuluna giriş ve kayıt şartları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma (kayıt dondurma), intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, başarı değerlendirmesi, sınavlar ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Yüksekokul Müdürlüğü ve Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülür.

Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri ile ilgili esaslar

MADDE 13 – (1) Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü; açık öğretim fakültesi programları hariç, başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak üzere;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Ölçme, Seçme Yerleştirme Sistemi ile Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmiş olmak,

b) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esaslarına göre Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla yatay geçiş hakkı kazanmış olmak,

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesince belirlenen kriterleri yerine getirmiş olmak,

ç) Sınavsız geçiş ile ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmiş olmak

şartıyla yapılır.

Kesin kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokuluna ilk defa kaydolacak öğrencilerin kesin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.

(2) Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya Yüksekokulca onaylı sureti.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı.

3) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

4) Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

6) Dört adet vesikalık fotoğraf.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.

2) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya Yüksekokulca onaylı sureti.

3) Dört adet vesikalık fotoğraf.

4) Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

(3) Kayıt için gerekli belgelerin tamamını öğrenci işleri birimine süresi içinde bizzat teslim eden öğrencinin kesin kaydı yapılır. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.

(4) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

(5) Kayıt için istenilen belgelerin aslı görülmek suretiyle bilgisayar çıktısı veya fotokopisi Meslek Yüksekokulu tarafından onaylanır.

(6) Belgelerinde tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

(7) Yükseköğretim Kurulu veya Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde, kaydını yaptırmayan öğrenciler, Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez.

Kimlik kartı

MADDE 15 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Meslek Yüksekokulu öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.

(3) Meslek Yüksekokulundan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden öğrenci kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.

(4) Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, yerel bir gazetede kimlik kartının kaybolduğunun ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci işleri birimine teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Normal eğitim-öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim süresini doldurduğu hâlde sınav hakkından yararlanan öğrenciler de derse devam koşuluna bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde AKTS esasına göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Belirlenen süre içinde haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıt yenilemeyen öğrenci derslere ve sınavlara giremez. Kayıt yenilemeyen öğrencinin kimlik kartı ve toplu taşıma kartı onaylanmaz.

(4) Mazereti Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencinin kaydı akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(5) Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır. Bu süre içerisinde de mazeret sebebiyle kaydını yenilemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda devamsızlıktan başarısız sayılır ve kayıtlarını ertesi yarıyılın başında yaptırabilirler. Bu şekilde geç kayıt yenileme sadece bir defa uygulanır.

(6) İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yenilememesi halinde Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yüksekokul Kurulunun belirlediği ilkelere göre yapılır.

(2) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar arası yatay geçiş için öğrencinin Meslek Yüksekokulu yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir.

(3) Meslek Yüksekokulunun hazırlık sınıfına, ön lisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına yatay geçiş yapılmaz.

(4) Yatay geçiş kontenjanları eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en az iki hafta önce Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından ilan edilir.

(5) Meslek Yüksekokuluna yapılacak yatay geçiş müracaatları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda almış oldukları derslerin intibakları Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin not intibakı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından Meslek Yüksekokulunun başarı değerleme sistemine uyarlanmak suretiyle gerçekleştirilir. İntibakların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan onaylı, imzalı, mühürlü olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli belgelerin belirlenen süre içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

Programlar arası yatay geçiş

MADDE 18 – (1) Meslek Yüksekokulu içinde programlar arasındaki yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kontenjan çerçevesinde yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 19 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı ve yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Meslek Yüksekokulu tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarına giden öğrencinin Meslek Yüksekokulundaki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna gönderilen öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyılda kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden sorumlu sayılır.

(3) Öğrenci değişim programı ile yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından öğrencinin aldığı derslerin ve notların intibakı ilgili program başkanının ve öğrencinin akademik danışmanının yazılı görüşü alınarak Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldığı fakat başarısız olduğu derslerin yerine kendi programında almadığı dersler arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü dersleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler

Ders kaydı

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt yenileyen öğrenci, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve kesin ders kaydını yaptırır.

(2) Öğrenci, daha önce aldığı fakat başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.

(3) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Öğretim planları ve dersler

MADDE 21 – (1) Meslek Yüksekokulu ön lisans eğitim-öğretimi, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık AKTS’lerin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

(2) Bir programın eğitim-öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler, ilgili program tarafından düzenlenir ve Yüksekokul Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Ders planları her akademik yılın sonunda; ilgili öğretim elemanları ve program başkanının önerisi üzerine Yüksekokul Kurulunda uluslararası akreditasyon, akademik ve sektörel talebi karşılama yeterliliği açısından yeniden değerlendirilir ve sektörle iletişim hâlinde gerekli görülen güncelleme yapılır.

(3) Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, endüstride uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim-öğretim planında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

(4) Bir programda, öğretim planından ayrı olarak bitirme projesi yapılması, program başkanının önerisi üzerine Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Endüstriye dayalı öğrenme kapsamında yapılacak teknik gezilerin tanımı, kapsamı ve uygulama biçimi Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Her programda, ilgili sektör uzmanları, akademisyenler, sanatçılar, sporcuların katıldığı meslekî ve kültürel konularda seminerler düzenlenir. İlgili program öğrencileri bu seminerlere katılmakla yükümlüdür.

(7) Her dersin AKTS’si eğitim-öğretim planında belirtilir. Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS-ECTS) göre kredi değeri, dersin ait olduğu programın teklifi ve Yüksekokul Kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Meslek Yüksekokulunda dersler bir yarıyıl sürelidir. Zorunlu hazırlık sınıfı en az iki yarıyıldır.

(9) Haftalık ders programları, her yarıyıl başında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(10) Dönem not ortalamasına katılmayan eğitim-öğretim çalışmaları için AKTS değeri tespit edilmez.

(11) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim (e-ders) yoluyla verilebilir.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS değeridir.

(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS yükü, öğrencinin isteği, danışman öğretim elemanının onayı ile belirlenir.

(3) Ders yükü, haftada kırk AKTS’den fazla olamaz.

Zorunlu, mesleki, seçimlik dersler, ön şart dersleri ve sosyal sorumluluk projesi dersi

MADDE 23 – (1) Dersler; zorunlu, mesleki ve seçimlik dersler olmak üzere üç türlüdür.

(2) Zorunlu dersler, öğrencinin mutlaka almak zorunda olduğu derslerdir.

(3) Mesleki dersler, mesleğe ilişkin yeterlilikleri kazandırmaya yönelik derslerdir.

(4) Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçimlik dersler, her programın öğretim planında belirlenmiş ders gruplarından seçilebilir.

(5) Yüksekokul Kurulu tarafından bazı dersler ön şart dersi olarak belirlenebilir. Bu şekilde bir üst sınıftaki koşula bağlı dersi almak için ön şart dersi olarak belirlenen dersten geçmek zorunludur.

(6) Bütün öğrenciler mezun olabilmek için sosyal sorumluluk projesi dersinden başarılı olmak zorundadırlar.

Ortak zorunlu dersler

MADDE 24 – (1) Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, bilgi ve iletişim teknolojileri ve yabancı dil dersleri, zorunlu ve AKTS’li olarak, haftada en az ikişer ders saati olmak üzere, iki yarıyılda okutulur.

Muafiyet

MADDE 25 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Meslek Yüksekokuluna ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, onaylı, imzalı, mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet, Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Derse devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğretim planında yer alan tüm derslere, ders kapsamında olan projelere, atölyelere, laboratuar çalışmalarına, uygulamalara, seminerlere devam zorunluluğu vardır. Bir yarıyıl içinde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80, diğer programların teorik derslerine % 70, uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ancak mazeretlerle birlikte bu oran %50’nin altına düşemez.

(2) Her öğretim elemanı, derslere devam zorunluluğunu bu esaslara göre denetler.

(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir liste, yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün Yüksekokul Müdürlüğüne verilir ve sınavlardan önce ilan edilir. Derslere devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Başarısız sayılan bu öğrencilere devamsız olduğu ders için devamsız notu verilir.

(4) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam şartı aranmaz.

(5) Öğrenci, öğretim planında yapılan ders değişikliği hâlinde programdan çıkarılan devam şartını yerine getirdiği derse eş değer olarak kabul edilen ders için de devam zorunluluğunu sağlamış sayılır.

(6) Öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi başarısız olduğu dersi yeniden aldığı yarıyılda bu dersin proje, laboratuar, uygulama çalışmalarına devam etmek zorundadır.

(7) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda zorunlu hazırlık sınıfı okuyan öğrenci, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olsa dahi birinci yıl sonunda başarısız olup dersi tekrar aldığında bir sonraki yıl hazırlık sınıfını tekrar okurken derse devam etmek zorundadır.

(8) Meslek Yüksekokulunu temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenciler, bu faaliyetlerde bulunduğu günler için izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Stajlar

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işletmelerde staj uygulaması yapar. Staj uygulamasının sekiz AKTS değeri vardır. Öğrencinin mezun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının yüksekokul staj ve eğitim uygulama kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, normal öğretim süresince her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, her yarıyıl için, staj çalışması karşılığı olarak sekiz AKTS saati ücreti öder.

(3) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere her yarıyıl için sekiz AKTS ücreti ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması için süre verilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olan bu öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz ve üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı staj çalışması yapmayan ve staj çalışmasını tamamlamayan öğrencinin Meslek Yüksekokulu ile ilişkisi Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, bütünleme sınavları ve mazeret sınavından oluşur.

Ara sınav

MADDE 29 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma inceleme ödevleri, projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.

(3) Birden fazla ara sınav yapılan dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir ve virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.

(4) Mazeretsiz olarak girilmeyen veya Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazeret sınavı verilmeyen dersin ara sınav notu sıfır sayılır.

(5) Ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa yarıyıl sonu sınavına girilebilir.

(6) Dersi tekrar alan öğrenci, ilgili dersin devamından muaf olsa da o dersin ara sınavına ve final sınavına girmek zorundadır. Girmediği takdirde o dersten başarısız sayılır.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, teorik derslerin en az % 70’ine ve uygulamalı derslerin en az % 80’ine devam etmek, uygulamalarda başarılı olmak ve varsa verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yabancı dil derslerinde en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(4) Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret sınavı uygulaması yoktur.

Tek ders sınavı

MADDE 31 – (1) Tek ders sınavı; normal eğitim-öğretim süresi içinde mezuniyeti için tek dersi kalan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan ve bütün yarıyılların dönem not ortalamaları 2.00’ın üzerinde olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.

(2) Tek ders sınavı, her yarıyıl başında Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek bir tarihte yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir.

(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat eder. Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.

(4) Tek ders sınav ücreti AKTS saati esasına göre ödenir. AKTS saat ücreti akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir, öğrenci işleri birimi tarafından ilan edilir.

(5) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz.

(6) Tek ders sınavı başarı değerlendirmesi aşağıda yer alan tablo değerlerine göre yapılır.

   Puan          Harf Notu          Katsayı

90-100              AA                  4.0

   85-89              BA                  3.5

   80-84              BB                   3.0

   75-79              CB                   2.5

   70-74              CC                   2.0

     0-69              FF                    0

(7) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir.

(8) Tek ders sınavı başarı notu başarı durum belgesinde bağımsız olarak gösterilir ve genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

(9) Tek ders sınavında başarılı olunmayan ders, ilgili yarıyılda yeniden alınır.

(10) Tek ders sınav hakkından bir defa yararlanılır. Hak edildiği yarıyıl sonunda kullanılmayan tek ders sınavına daha sonraki yarıyıllarda girilemez.

Bütünleme sınavı

MADDE 32 – (1) Yüksekokul Kurulu tarafından uygulanmasına karar verilmesi halinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Bütünleme Sınav Yönergesi esaslarına göre yapılan sınavlardır.

Mazeret sınavı

MADDE 33 – (1) Mazeret sınavı; ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla verilen sınavdır.

(2) Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ekinde verir.

(3) Yüksekokul Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüğünde ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir.

(4) Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Hastalık nedeniyle rapor alan öğrenci; raporun, süresinin bitiminden itibaren yedi gün içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim etmek zorundadır. Zamanında teslim edilmeyen raporun süresi devamsızlıktan sayılır.

Sınavların yapılış şekli

MADDE 34 – (1) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.

(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından önce Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanır ve ilan edilir.

(3) Müdürün kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

(4) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama işleyişine uygun olarak dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır.

(5) Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınavdan çıkarılır ve bu öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(6) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmaz.

(7) Sınava girmeye hakkı olmadığı hâlde sınava giren öğrencinin sınav notu geçersiz sayılır ve Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

(8) Bir günde, yarıyıl öğretim planında her yarıyıl için öngörülen derslerden en çok iki dersin sınavı yapılır. Ders tekrarlayan öğrenciler için sınav programında bir günde iki dersten daha fazla sayıda sınav yapılabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35 – (1) Ara sınav ve final sınavı sonuçları, sınavların bitiminden itibaren yedi takvim günü içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenerek listeleri Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanma ve imhası

MADDE 36 – (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile Öğrenci İşleri Birimi tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakları, kanuni işlemlere uygun olarak imha edilir.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilan edilen ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarına itiraz edebilir.

(2) Sınav notlarına itiraz, sınav notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır.

(3) Yüksekokul Müdürlüğü, sınav evraklarını maddi hata ve/veya değerlendirme hatası açısından incelemek üzere, öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, sınav evrakını, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde cevap anahtarı ve proje değerlendirme kriterleri ile karşılaştırarak değerlendirir ve raporunu üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne sunar.

(4) Not itirazı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu, komisyon raporunu ilk toplantısında görüşür ve karara bağlar. Yönetim Kurulu kararı, Öğrenci İşleri Birimi aracılığı ile gereği için ilgili öğretim elemanına, Öğrenci İşleri Birimine ve öğrenciye bildirilir.

Kopya çekme

MADDE 38 – (1) Sınav, proje, ödev, laboratuar ve uygulama çalışmalarında kopya çektiği veya verdiği tespit edilen, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs eden ve kaynak belirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye sınav notu olarak sıfır verilir ve öğrenci hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Değerlendirme esasları

MADDE 39 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; derse bağlı ödev, laboratuar ve proje çalışmaları ile haberli olarak yapılan kısa sınavları tek bir ara sınav olarak değerlendirilebilir.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının % 30’u ve öğretim elemanı kanaatinin %10’u, yarıyıl sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır.

(3) Her dersin ölçme değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders müfredatında belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Ancak öğrenci sayısı on beşin altında kalan sınıflarda bağıl değerlendirme yerine tablo yöntemi uygulanır.

(2) Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ham başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır.

(3) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi çalışmalar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı için 100 puan üzerinden not verilir ve harf karşılıkları tespit edilerek ilan edilir.

(4) Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen ve ders müfredatında belirtilen ders planındaki çalışmaların ders başarısının ölçümündeki etki oranına göre dersin ham başarı notu hesaplanır.

(5) Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl ders başarı notu olarak verilir.

(6) Harf notu şeklinde verilen başarı notlarının katsayı karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                       Harf Notu               Katsayı

90-100                        AA                        4.0

85-89                           BA                        3.5

80-84                           BB                        3.0

75-79                           CB                        2.5

70-74                           CC                        2.0

60-69                           DC                        1.5

50-59                          DD                        1.0

30-49                           FD                        0.5

29 ve aşağısı                FF                          0

(7) Bu harf notlarının dışında; M/Muaf, G/Geçer, K/Kalır, S/Süren Çalışma, DZ/Devamsız, harf sembolleri kullanılır. Bunlardan;

a) M/Muaf notu: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, bilgi ve iletişim teknolojileri ve yabancı dil zorunlu derslerini diğer yükseköğretim kurumlarında daha önce alarak başarmış olan öğrenciler ile Meslek Yüksekokulunun Türkçe öğretim yapılan programlarında yabancı dil muafiyet sınavına girerek yabancı dil dersini başaran öğrencilere verilir. Muafiyet için ders döneminin ilk günü başlangıç kabul edilerek en geç yedi takvim günü içinde daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan onaylı, imzalı, mühürlü olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Birimine başvurulmalıdır. Daha sonra yapılacak ve/veya eksik belgeli başvurular kabul edilmez.

b) G/Geçer notu: AKTS’si olmayan derslerin başarılması karşılığı verilir.

c) K/Kalır notu: AKTS’si olmayan derslerde başarısız olunması karşılığı verilir.

ç) S/Süren çalışma notu: Yarıyıl sonunda tamamlanamayarak uzatma süresi alan bitirme projesi çalışmasına verilir. Uzatma süresi sonunda S notu, harfli başarı notuna dönüştürülür. Bitirme projesine verilen uzatma süresi, en fazla bir sonraki akademik yılın ders kayıt süresi başlangıcına kadar verilebilir. Uzatma süresi sonunda bitirme projesi tamamlanamazsa, dersin öğretim elemanı mevcut çalışmayı değerlendirir ve harfli başarı notunu verir. Bitirme projesinde başarısız olan öğrenci devam eden akademik yılda proje çalışmasını yeniden alır.

d) DZ: Öğrencinin ilgili derse devamsızlığını gösterir. Bir dersten DZ alan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez.

(8) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

(9) Bir dersten DC veya DD notu alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır. O dersten başarılı sayılması için; dersin alındığı yarıyıldaki dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Dönem not ortalamasının 2.00’ın altında gerçekleşmesi hâlinde o yarıyılda DD veya DC notu alınan dersler başarısız sayılır. Bu şekilde başarısız olunan ders, açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınmak zorundadır.

(10) Aynı eğitim-öğretim yılında üst üste iki yarıyıl dönem not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler üst yarıyıla kayıt yaptıramazlar. Ancak yaz öğretimi veya bütünleme sınavları ile herhangi bir yarıyıl dönem not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkardıkları takdirde üst yarıyıla ders kaydı yapılır.

Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması

MADDE 41 – (1) Dönem not ortalaması, bir yarıyılda alınan derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.

(2) Dönem not ortalaması, yarıyıl başarı durumunu belirler. Dönem not ortalamasının en az 2.00 olarak gerçekleştiği yarıyılda DD ve DC notları alınan dersler başarılı olarak kabul edilir.

(3) Genel not ortalaması, ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılır.

(4) DZ/Devamsız notu, M/muaf notu, G/geçer notu, K/kalır notu, S/süren çalışma notu, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması hesabına katılmaz.

(5) Dönem başarı baraj notu en az 2.00'dır. Öğrencinin mezun olabilmesi için, kayıtlı olduğu programın öğretim planında alması gereken derslerin genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(6) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrar alabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı olunan dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 42 – (1) Yarıyıl başarı notu DZ, FF ve FD olan dersler, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alınır.

(2) Yarıyıl dönem not ortalaması, başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, başarı notu DD ve DC olan dersleri, dersin açıldığı ilk yarıyılda öncelikle alır.

(3) Danışman öğretim elemanları, ders tekrarı yapan öğrencilerin bu Yönetmeliğe göre ders kaydı yaptırmasını sağlamakla görevlidir.

(4) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 43 – (1) Bir yıllık akademik not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır. Onur ve yüksek onur öğrencilerine Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onur belgesi veya yüksek onur belgesi verilir.

(2) Ön lisans öğretiminin sonunda genel not ortalaması onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin diploma ekine onur veya yüksek onur öğrencisi olduğu yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Diploma Verilmesi, Kayıt Silme, Kayıt Dondurma,

Başarı Durum Belgesi/Transkript

Derslerin başarı durumu

MADDE 44 – (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.

(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden öğrenci işleri birimi sorumludur.

(3) Öğrencinin eğitim-öğretim süresi boyunca almış olduğu bütün derslerin başarı durumları tarihsel olarak ve her yarıyıl sonunda yarıyıl esasına göre kronolojik transkripte işlenir.

(4) Mezuniyet aşamasında; her öğrenci için, öğrencinin başarmış olduğu derslerinin başarı durumunun öğretim planındaki yarıyılına işlendiği ve ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet notunu karşılar şekle getirildiği mezuniyet transkripti düzenlenir.

(5) Mezun olan her öğrenciye, diplomasına ek olarak, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre ve öğrencinin almış olduğu derslerin başarı durumunu Avrupa Kredi Transfer Sistemi/AKTS karşılıkları ile birlikte belirten Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş diploma eki verilir.

Diploma verilme şartları

MADDE 45 – (1) Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki dersleri ve staj uygulama çalışmasını başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

(2) Mezuniyet projesi dersini tamamlayamamış veya başarısız olmuş öğrenci mezun olamaz.

(3) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak öğrenci işleri birimi tarafından Yüksekokul Müdürlüğüne sunulur.

(4) Bölüm başkanı, program başkanı ve öğrencinin akademik danışmanından oluşan mezuniyet komisyonu, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin dosyalarını inceler ve mezuniyete hak kazanmış öğrenciler için komisyon kararını üç iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne iletir.

(5) Öğrencinin mezuniyetine Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Yüksekokul Yönetim Kurulu Mezuniyet Komisyonundan gelen kararı en geç üç iş günü içerisinde toplanarak görüşür ve karara bağlar.

(6) Mezuniyet tarihi, Yüksekokul Yönetim Kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.

(7) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirilmesini takiben öğrenciye diploması verilir.

(8) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir, diploma teslim edilirken öğrenciye yemin ettirilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin noter tasdikli vekâletnamesine sahip birinci derece yakınlarına da verilebilir.

(9) Diploma tarihi, diplomanın düzenlendiği tarihtir.

(10) Diplomalar Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanır. Arka yüzünde Yüksekokul Sekreteri ve Öğrenci İşleri Birim Sorumlusunun parafı bulunur.

(11) Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirildiği gün, diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır ve öğrenciye verilir.

Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar

MADDE 46 – (1) Öğrencinin, Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni olması durumunda kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu süre tüm öğretim süresi için ön lisans öğretiminde iki yarıyılı aşamaz.

b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne yapar.

c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim göreceğine dair belgeleri ekler.

ç) Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurulur. Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

d) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

e) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi hâlinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

f) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz.

g) Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.

ğ) Öğrenciler eğitim-öğretimleri süresince en fazla bir kez kayıt dondurma işlemi gerçekleştirebilir.

Kayıt silmeye ilişkin esaslar

MADDE 47 – (1) Kayıt silmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kayıt sildirme talebi yazılı olarak Öğrenci İşleri Birimine yapılır.

b) Kayıt silme kararı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından alınır.

c) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan yarıyıla ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

ç) Kayıt sildirme müracaatı, mali yükümlülüğün yerine getirilmiş olması koşuluyla bizzat öğrencinin kendisi veya öğrencinin belirlediği vekilleri tarafından yazılı olarak yapılır.

d) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda da kayıt yaptırmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir.

e) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

İlişik kesmeye ilişkin esaslar

MADDE 48 – (1) Meslek Yüksekokulundan kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme işlemi, usul ve esasları Müdürlük tarafından belirlenen ilişik kesme işlemine uygun olarak yapılır.

(2) Kaydı silinen öğrenci, ilişik kesme işlemini tamamladığında dosyasındaki lise diploması kendisine iade edilir.

(3) Meslek Yüksekokulu ile ilişik kesen öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmediği takdirde Meslek Yüksekokuluna yeniden kayıt yaptıramaz.

(4) İlişik kesme posta yoluyla yapılmaz. Öğrencinin bizzat müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde, mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla ilişik kesme yetkisini taşıyan noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilen kişi tarafından ilişik kesilebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 49 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin disiplin işleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu aynı zamanda Disiplin Kurulu sıfatıyla görev yapar.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 50 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim ve staj süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 51 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenciler ile adres değişikliğini öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin, Meslek Yüksekokulu kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Meslek Yüksekokulu internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği taşır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53 – (1) 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.