12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; çevre, gıda, mikrobiyoloji, temel bilimler, bor ve mühendislik bilimleri laboratuvarlarından oluşacak olan Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Laboratuvar Sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,

ç) Merkez (BAÜALM): Balıkesir Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

f) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini artırmak,

c) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak,

d) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

e) Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,

f) Merkezin teknopark halinde faaliyet gösterebilmesi için gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak,

g) Üniversite bünyesinde mevcut araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, organik bağları kuvvetlendirmek, bunların AR-GE imkanlarını birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek,

ç) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluşturmak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık ve destek birimi oluşturmak,

f) Belgeli eğitim programları düzenlemek,

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Laboratuvar sorumluları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarına yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdür yardımcıları Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye; Merkezde yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak,

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek,

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunan Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Laboratuvar sorumluları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde yer alan alt birimlere, Müdür tarafından alanlarında uzman olan bilim adamlarından üç yıl süreyle birer laboratuvar sorumlusu görevlendirilir.

(2) Laboratuvar sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, elemanların çalışması ve analizlerin hızla sonuçlandırılmasından, deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden, Müdüre veya ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.