7 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28316

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: (ETAM) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içi ve yurt dışında endüstri ürünleri tasarımı alanına ilişkin eğitim, araştırma, yayın ve uygulama çalışmaları yapmak, söz konusu çalışmalarla endüstri kuruluşlarına ve Üniversite öğrenimine destek vermek, ayrıca yenilikçi endüstri ürünleri tasarımı alanındaki araştırma-geliştirmeler yoluyla endüstri ürünlerinde yenilik yapılması, Türkiye ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir konuma getirilmesi, endüstri tasarımı yoluyla ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi ve üretim odaklı tasarımla üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi yönlendirilmiş akademik çalışmaların yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yurt içi ve yurt dışında büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelere yönelik endüstri ürünleri tasarımı alanında talep edilecek araştırma, uygulama ve projelendirme hizmetleri ile üretim odaklı tasarım sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve akademik nitelikli çalışmalar yürütmek,

b) Endüstri ürünleri tasarımının disiplinlerarası etki alanları kapsamında, güncel ve yeni ortaya çıkan problem alanları hakkında tasarım temel araştırmaları yapmak, araştırma faaliyetleri sonucu kazanılmış bilgiyi, endüstri ürünleri tasarımı mesleğinin gelişimi için paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

c) Endüstri ürünleri tasarımı disiplini ve mesleğinin gelişimine katkı sağlamak için; yöntemsel, ergonomik, çevresel, yönetimsel ve organizasyonel, teknolojik, kültürel, tarihsel ve diğer alanlarda yayınlar yapmak, çağdaş ve geleneksel Türk endüstri ürünleri tasarımlarının Türkiye’deki özgün örneklerini, fotoğraf, film, video, bilgisayar ve benzeri araçlarla saptamak üzere çalışmalar yürütmek,

ç) Türkiye içinde ve dışında konuyla ilgili olarak alanındaki güncel konular ile ya da kendi araştırma ve uygulama sonuçları ile ilgili kongrelere katılmak, toplantılar, konferanslar, sempozyum, kolokyum ve benzeri çalışmalar ve sergiler düzenlemek, endüstri ürünleri tasarımı bilim alanı ve meslek pratiğini geliştirecek seminerler ve kurslar açmak,

d) Merkeze yöneltilecek bilimsel ve sanatsal problemler üzerine danışmanlık hizmeti vermek, rapor düzenlemek ve faaliyet alanı ile ilgili her türlü uzmanlık görevini yerine getirmek, yurt içi ve dışından konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

e) Merkezin hazırlayacağı programlar çerçevesinde endüstri kuruluşlarının eğitim ve geliştirme plan ve programlarına destek hizmeti vermek, Türkiye’deki endüstri ürünleri tasarımı bilincinin ve etkinliğinin yaygınlaşması amacıyla kamuya dönük çalışmalar düzenleyerek odaklanmış ileri eğitim hizmeti sağlamak,

f) Yeni bir ürün, hizmet ve uygulama ortaya koyacak şekilde araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaratıcı/yenilikçi ve çevre uyumlu yeni ürünler ortaya koymak ve geliştirerek yenilik yaratmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin endüstri ürünleri tasarımı bölümünde/anabilim dalında görevli, aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür; Merkezin araştırma ve uygulama kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, sürekli öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna, Danışma Kuruluna, diğer birim ve çalışma gruplarına başkanlık etmek,

b) Üniversitenin ve Merkezin yararına olacak her türlü faaliyeti Rektörlük onayı ile gerçekleştirmek,

c) Merkezin yürüteceği çalışmaları ve gelişimine yönelik ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin faaliyetlerine ilişkin araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak, Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin etkinliklerini, kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak planlamak, yürütmek, denetlemek ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevi yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak her yılın Aralık ayında hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin, bu Yönetmelik gereğince yapması gereken çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, idari ilişkilerini yürütmek,

f) Müdür yardımcılarını belirlemek ve Rektörlüğe önermek,

g) Gerektiği hallerde Yönetim Kurulunu, Danışma Kurulunu, diğer birim ve çalışma gruplarını toplantıya davet etmek.

(4) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Üniversitenin endüstri ürünleri tasarımı bölümünde/anabilim dalında görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Üniversitenin endüstri ürünleri tasarımı bölümünde/anabilim dalında aylıklı ve devamlı statüde görev yapan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu kararları Rektörün onayından sonra uygulanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konularda karar almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve bir sonraki yıla ait çalışma program ve planlarını hazırlayarak Üniversite Senatosunun onayına sunmak ve yürütmek,

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Müdür tarafından seçimi yapılarak önerilen, Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanları ile Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin değerlendirmesini yaparak Rektörün onayına sunmak, bu konudaki ileriye dönük planlamayı Rektörlüğe sunmak üzere belirlemek,

d) Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımının geliştirilmesi için gereken çalışmaları tespit etmek ve bu politika doğrultusunda projeler hazırlamak,

e) Merkezin ihtiyacını karşılayacak ödenek teklifinde bulunmak,

f) Merkezin yapacağı kısa ve uzun vadeli bilimsel ve kültürel faaliyet ve sergileme programlarını tespit etmek,

g) Danışma Kurulunda görevlendirilecek üyeleri, Rektör tarafından görevlendirilmek üzere Müdüre önermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, istekleri halinde endüstri tasarımı alanında çalışmaları olan kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından ve endüstri ürünleri tasarımının değişik alanlarında çalışmaları ve hizmetleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunun ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 11 – (1) Merkezde; Merkezin amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak, müdür ve müdür yardımcıları ile birim temsilcilerinin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kamu ve özel sektörden kişilerin de katkıda bulunabileceği alt birimler oluşturulabilir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları ve bilimsel araştırma projesi kapsamında ilgili merciilerden izin almak koşuluyla isdihdam edilecek personelden oluşturulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında ve Merkezin talebiyle alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 24/3/1999 tarihli ve 23649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.