7 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28316

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/Ana Sanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında bulunan öğretim üye ve görevlilerinden oluşan anabilim/anasanat dalı akademik kurulunu,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı her öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elamanını,

e) Doktora yeterlik/Sanatta ön yeterlik komitesi: EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanının görüşü ve EYK’nun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik/ön yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten komiteyi,

f) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje çalışmasını,

g) EABD/EASD: Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalını,

ğ) Enstitü: Bingöl Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalları ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

k) Rektörlük: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosunu,

m) Tez: Tezli yüksek lisans/sanat eseri ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

n) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ö) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

p) Yönetim Kurulu: Bingöl Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler Türkçe ve farklı bir yabancı dil ile verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı;

a) YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü, EK kararı, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

b) Açılan programlar EABD/EASD’ları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o EABD/EASD’larından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Bir lisansüstü programın açılmasında görev alan öğretim üyeleri, aynı anda başka bir lisansüstü programın açılmasında görev alması için Senatonun kararı gereklidir. İlgili öğretim üyeleri farklı lisansüstü programlarda ders verebilir.

(3) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığı tarafından en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(4) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri; ilgili anabilim dalı kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçekleşir.

(5) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili anabilim dalı kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(7) Sosyal Bilimler Enstitüsünde, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle ders açılamaz.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin senato tarafından belirlenen azami danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim, sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dışındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla, anabilim dalı kurulunun uygun görmesi halinde, Senato tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları Senatonun belirlediği hükümlere göre yapılır.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı, en az bir yarıyılı tamamlamış Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt, kayıt yenileme, kredi aktarma ve ders muafiyeti

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 16 – (1) Ders, tez, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama ve danışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

İzinli sayılma

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle, ilgili EYK kararı ile eğitim-öğretim süresince en fazla iki yarıyıl öğrenci izinli sayılabilir. İzinli sayılma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Tez, proje çalışması, yazım dili

MADDE 18 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler, Türkçe yazılır. Gerekli görülen hallerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Senatonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notlarının değerlendirilmesinde 100 üzerinden alınan not esasına dayanan mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır. Bu notların harf ve dörtlük sistemdeki karşılıkları aşağıdaki gibidir.

Başarı Derecesi                                    Başarı Notu             Katsayı             Puanı

Pekiyi                                                           AA                       4.00               90-100

İyi-Çok İyi                                                    BA                       3.50                85-89

İyi                                                                 BB                       3.00                80-84

Orta-İyi                                                         CB                       2.50                75-79

Orta                                                              CC                       2.00                65-74

Başarısız                                                       FF                      < 2.00                < 65

Muaf                                                            MU                         --                      --

Dönem Sonu Sınavına Girmedi                    GR                       0.00                  0.00

Devamsız                                                       D                        0.00                  0.00

(2) Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Yeterlilik sınavına giriş için gerekli not ortalaması ile mezuniyet not ortalaması Senato tarafından belirtilen esaslara göre yürütülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) AGNO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi, seminer ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.

Kayıt silme

MADDE 21 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve kredi yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Başarı denetlemesi

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten alması gereken asgari notu 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans süresi 4 yarıyıldır. Ancak ilk iki yarıyılda kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Altı yarıyıl sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 27 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci, belirlenen miktarda ders kredisini tamamladıktan sonra tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı kurul kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 29 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD kurulunun önerisi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere en az doktora unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak danışman hariç EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş dört adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD/DVD’si ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için yeni bir danışman önerisi istenebilir ve her durumda yeni bir tez konusu belirlenir.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için yeni bir danışman önerisi istenebilir ve her durumda yeni bir tez konusu belirlenir.

h) Altı yarıyıllık süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş (CD/DVD)  dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder, tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve adı-soyadı yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir. Uzaktan eğitim uygulanması halinde, lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve kredi yükü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD kurulunun öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile proje çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 40 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Başarı denetlemesi

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten alması gereken asgari notu 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Süre

MADDE 34 – (1) Öğrenci, üçüncü yarıyılda kredi yükünü tamamlamak, proje ve yeterlik sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Altı yarıyıl süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, proje ve yeterlik sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje ve yeterlik sınavının sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Öğrenci, proje çalışmasında elde edilen sonuçları, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci projesini, jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci kredi yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje savunma ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi savunma sınavından başarılı bulunan öğrenci mezuniyet için gerekli not ortalaması şartını sağladığı takdirde aynı jüri önünde yeterlik sınavına alınır.

ç) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenebilir. Proje danışmanı değişikliğinin istenmesi halinde, EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim üyesi ile yeni bir proje konusunu belirler. Altı yarıyıl süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Öğrencinin, proje dersi dâhil aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlaması ve mezuniyet not ortalaması şartını sağlamasından sonra; EYK’ce oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri huzurunda yapılır.

b) Sonuç, jüri başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olup, altı yarıyıl süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemek koşulu ile Senato tarafından belirtilen yeterlik sınav tarihlerinde sınavı tekrarlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, yazılı olarak ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD/DVD’sini enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve adı-soyadı yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 40 – (1) Doktora programı; 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler, seminer çalışması ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 41 – (1) Doktora yapan öğrencinin; bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Oniki yarıyıl süre sonunda kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez savunma sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, EABD kurulu önerisi ile belirlenen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına atanmış beş kişiden oluşan yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu en az beş kişiden oluşan ve biri Üniversite dışından olan yeterlik sınav jürisi belirler. Jüri üyelerinin seçimi ile ilgili ölçütler EK tarafından belirlenir.

(4) Yeterlik sınavı, ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır. Kredilerini tamamlayan, Senato tarafından belirlenen akademik ortalama ve diğer koşulları sağlayan öğrenci yeterlik sınavı için başvurabilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten dilekçeyi, danışmanının uygun görüşü ile akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABD başkanlığına verir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrarlanır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 46 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi her yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 47 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak,

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 48 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından enstitüye Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışmanına ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından EABD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından EABD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin karar tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 49 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş (CD/DVD) dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve adı-soyadı yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki de verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı; 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler, seminer çalışması ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS kredisi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre lisans derecesi ile kabul edilenler için 10, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Azami süre sonunda alması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik sınavı, tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavı, EASD kurulu önerisi, EASD başkanının görüşü ile belirlenen ve EYK tarafından onaylanan ve üç yıllığına atanmış beş kişiden oluşan sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Komite, aralarında tez danışmanının da bulunduğu biri farklı bir Üniversiteden olmak üzere en az beş kişiden oluşan yeterlik sınav jürisini belirler ve ilgili enstitüye bildirir. Jüri üyelerinin seçimi ile ilgili ölçütler EK tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, ders ve seminer çalışmalarının tamamlanmasını izleyen altı ay içerisinde yapılır. Kredilerini tamamlayan, Senato tarafından belirlenen akademik ortalama ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, yeterlik sınavı için başvurabilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten dilekçeyi, danışmanının uygun görüşü ile akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EASD başkanlığına verir.

(5) Yeterlik sınavı, ilgili sanat dallarının özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez/sergi veya proje izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde tez/sergi veya proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi veya proje izleme komitesi, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez/sergi veya proje öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez/sergi veya proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 56 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez/sergi veya proje izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez/sergi veya proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez/sergi veya proje önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez/sergi veya proje önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez/sergi veya proje öneri savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez öneri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez/sergi veya proje önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu,  EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez/sergi veya proje önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez/sergi veya proje izleme sınavları

MADDE 57 – (1) Tez/sergi veya proje önerisi kabul edilen öğrenci, her yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez tez/sergi veya proje izleme sınavlarına alınır. Tez izleme komitesi, her yarıyılda bir kez olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(2) İki tez/sergi veya proje izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci, tez/sergi veya proje izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komite üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez/sergi veya proje izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez/sergi veya proje izleme sınavı sonucunda öğrencinin çalışması, tez/sergi veya proje izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez/sergi veya proje izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez/sergi veya proje izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez/sergi veya proje izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez/sergi veya proje izleme komitesi atanır.

(8) Tez/sergi veya proje önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez/sergi veya proje izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir. Tez konusu veya sergi/proje değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez/sergi veya proje öneri savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlilik çalışmasının sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Çalışmasını senato tarafından belirlenen tez/sergi veya proje yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın koşullarını sağlamak,

zorundadır.

Sanatta yeterlik çalışmasının savunma jürisi ve sınavı

MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik çalışması savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez/sergi veya proje izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışmanıyla birlikte beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.

b) Sanatta yeterlik savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere ilgili EASD başkanlığı; Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı; enstitüye üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin çalışma konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez/sergi veya proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavıyla ilişkin uyulması gereken esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş gün, en geç kırkbeş gün içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla başarılı başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte sınav savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tez veya metnin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç onbeş gün önce düzeltme kararı veren jüriye çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez/sergi veya proje savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez/sergi veya proje izleme komitesi oluşturulur. İzleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez/sergi veya proje öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez/sergi veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 60 – (1) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci; savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tez hazırlayan bir öğrenci tezinin, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metnin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş (CD/DVD) dört adet kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve adı-soyadı yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve diploma eki de verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.