5 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28314

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları

GENELGE

2012/14

Günümüzde kalkınma; ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, insani gelişmişlik gibi kavramları da içine alacak şekilde çok boyutlu bir anlayışla tanımlanmaktadır. Ülkemizde de kalkınma çabalarının bu tanıma uygun olarak bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülmesi gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde kamu yönetiminde stratejik bakışı esas alan, bireylerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, ülkemizin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanımızın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik hayatta rekabet gücünü merkeze alan ve her alanda adaleti gözeten üretim odaklı bir yaklaşım, kalkınma sürecinde belirleyici olacaktır.

Toplumumuzu hak ettiği yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda, kalkınmanın yukarıda tarif edildiği şekliyle gerçekleştirilmesi için Onuncu Kalkınma Planı çalışmaları başlatılmıştır. Kalkınma Planı, ülkemizin odaklanacağı dönüşüm alanlarını, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika dokümanı olacaktır.

Daha önce 61. Hükümet Programıyla 2023 vizyonu ortaya konulmuştur. Bu amacın gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde özveriyle çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı, bu vizyon doğrultusunda ve katılımcı bir anlayışla ülkemizin bugüne kadarki kalkınma çabalarını daha da ileriye taşıyacaktır.

Sağlanan istikrar ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde, yaşanan büyük küresel krize rağmen ekonomik istikrar korunmuş ve yüksek büyüme oranlarına ulaşılmıştır. Ülke olarak bu dönemde sergilenen dinamizmin ve dış şoklara karşı oluşturulan esnek yapının korunarak geliştirilmesi, önümüzdeki dönem için ortaya konulacak hedeflerin gerçekleştirilmesinde güvence teşkil edecektir.

Küresel ölçekte yeni üretim ve tüketim bölgelerinin oluştuğu bir süreçte, Planın hazırlık çalışmaları, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli strateji ve politikaların tespit edilmesi açısından önemli bir fırsattır. Bu çalışmalar esnasında, ülke sorunları ve çözüm önerileri, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Bu kapsamda, ülkenin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve bu suretle Planın hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm kesimlerince Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Kalkınma Planlarının hazırlık sürecinde katılımcılık anlayışının önemli unsuru olan özel ihtisas komisyonları kurulmaktadır. Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlamaktadır. Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında da aynı yaklaşım benimsenerek, Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen konularda Ek 1 sayılı listede belirtilen özel ihtisas komisyonları kurulacaktır. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığınca davet edilen uzmanlardan oluşan ve Ek 2 sayılı listede yer alan çalışma grupları oluşturulacaktır. Kalkınma Bakanlığınca ihtiyaç duyulması durumunda, sözkonusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların ülke sorunları ve çözüm önerileri üzerinde yapacakları kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalar, Planda yer alacak ilke ve politikaların belirlenmesine ışık tutacaktır. Ayrıca, komisyon raporlarının; başta akademik çalışmalar olmak üzere diğer birçok çalışmaya kaynak teşkil etmesi nedeniyle, raporlarda yer alacak rakamsal veriler, analizler, politika ve proje önerileri büyük önem taşımaktadır.

Özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarının; çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, bütün katılımcılardan azami düzeyde fayda sağlayacak bir anlayışla Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu doğrultuda, özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler, Kalkınma Bakanlığınca ilgili kurumlardan yazıyla talep edilecektir. Bu şekilde komisyonlarda görev yapmak üzere ismen davet edilen temsilcilerin toplantılara katılması, ilgili kurum ve kuruluşlarca temin edilecek, isim verilmeyen durumlarda ise uygun temsilciler belirlenerek isim, unvan ve iletişim bilgileri Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılmaları sağlanacaktır.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  Başbakan

 

 

EK 1: ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

1- Büyüme

2- Cari Açık

3- Yurtiçi Tasarruflar

4- Finansal Hizmetler

5- Vergi

6- Yerel Yönetimler Maliyesi

7- Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği

8- Kamu İşletmeciliği

9- Kamu Yönetimi

10- İmalat Sanayiinde Dönüşüm

11- Madencilik Politikaları

12- Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği

13- Bitkisel Üretim

14- Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği

15- Hayvancılık

16- Su Ürünleri

17- Sürdürülebilir Orman Yönetimi

18- Ulaştırma ve Trafik Güvenliği

19- Enerji Güvenliği ve Verimliliği

20- Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi

21- Turizm

22- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

23- Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

24- Adalet Hizmetlerinde Etkinlik

25- Güvenlik Hizmetlerinde Etkinlik

26- Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği

27- Doğal Afet Yönetiminde Etkinlik

28- Yerel Yönetimler

29- Girişimciliğin Geliştirilmesi

30- KOBİ'lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

31- Ar-Ge ve Yenilik Sisteminde Etkinlik

32- Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik ve Mali Sürdürülebilirlik

33- Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması

34- Yükseköğretim Sisteminin Yapılandırılması

35- Kültür ve Sanat

36- Spor

37- İstihdam ve İşgücü Piyasası

38- Yaşlanma

39- Göç

40- Kamu-Özel İşbirliği

41- Yaşanabilir Kentler ve Kentsel Dönüşüm

42- Yerleşme Sistemi ve Ekonomik Coğrafya

43- Bölgesel Gelişmenin Özel Sektör Dinamikleri

44- Mekânsal Planlama

45- Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu

46- Kalkınma için Uluslararası İşbirliği: Yaklaşımlar ve Metotlar

 

 

EK 2: ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Kamuda Stratejik Yönetim

2- Makine

3- Kimya

4- Otomotiv

5- Elektronik

6- Tekstil, Deri, Hazır Giyim

7- İlaç

8- Mobilya

9- Seramik

10- Demir-Çelik

11- Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme

12- Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı

13- Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

14- Sosyal Hizmet ve Yardımlar Sistemi

15- Çocuk

16- Gençlik

17- Toplumsal Cinsiyet

18- Özürlülere Sunulan Hizmetlerin Etkinleştirilmesi

19- Mesleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması

20- Eğitim Kademelerine Geçiş Sistemi, Sınavlar, Dershaneler