3 Haziran 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28312

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi Şûrasının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sanayi Şûrasının oluşturulması, görevleri, gündemi, toplanması ve çalışması ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Birim: Bakanlık hizmet birimlerini,

ç) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,

e) Gündem: Şûrada ele alınacak konu başlıklarını,

f) Komisyon: Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile oluşturulan Şûra komisyonlarını,

g) Şûra: Kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, işçi ve işveren sendikalarının, sivil toplum kuruluşlarının, sanayiciler ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından toplantıya çağrılan Sanayi Şûrasını,

ğ) Şûra sekretaryası: Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sekretaryayı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları

Şûranın oluşumu

MADDE 5 – (1) Şûra Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur.

Şûranın görevleri

MADDE 6 – (1) Şûra sanayi alanında durum tespiti, inceleme ve değerlendirmeler yapmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak gibi çalışmaları yürütür.

Üyeler

MADDE 7 – (1) Şûra üyeleri; bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile özel sektör temsilcilerinin sanayi ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmış uzman ve yöneticileri arasından Bakan tarafından belirlenir.

(2) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından Şûra gündemine göre belirlenecek personel üye olarak belirlenebilir.

(3) Şûra üye sayısı ikiyüzü geçemez. Bu sayı gerekli görülen hallerde Bakan onayı ile en fazla yüzde elli artırılabilir.

(4) Şûra üyelerinin belirlenmesinde, katılımcı kesimler arasında dengeli bir dağılım gözetilir.

Şûra gündeminin tespiti

MADDE 8 – (1) Şûra gündemi, Bakanlık ilgili birimlerinin görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından oluşturulur ve Bakan tarafından onaylanır. Gerekli görüldüğü takdirde, gündemin belirlenmesinde Bakanlığın uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınır.

Komisyonların oluşturulması ve çalışmaları

MADDE 9 – (1) Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile Şûra komisyonlarının sayısı, çalışma konuları, çalışma süreleri ve üyelerinin niteliği belirlenir.

(2) Şûra ve komisyon üyelerine, şûra sekretaryası tarafından, gündeme ilişkin duyuru yapılır.

(3) Komisyon, en fazla otuz üyeden oluşur. Gerekli hallerde komisyon üyelerinin sayısı Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile en fazla yüzde elli artırılabilir.

(4) Her komisyonda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurulur.

(5) En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan ilk komisyon toplantısında, komisyon üye sayısı dikkate alınarak, açık oylama ile başkan, başkan yardımcısı ve yeterli sayıda raportör seçilir ve çalışma programı hazırlanır.

(6) Komisyon, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Komisyon toplantıları ile kararları toplantıya katılan üyelerce imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şûra toplantısına sunulmak üzere en az üye salt çoğunluğunca imzalanmış bir rapor ve tavsiye kararları hazırlanır ve beş iş günü içinde Şûra sekretaryasına teslim edilir.

(8) Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde, bir komisyon üyesinin başkanlığında alt komisyonlar kurabilir ve bu alt komisyonlarda komisyon üyeleri dışında uzman görevlendirilmesini Şûra sekretaryasından talep edebilirler.

Şûra toplantı çağrısı

MADDE 10 – (1) Bakan, komisyon raporlarının hazırlanarak Şûra sekretaryasına teslim edilmesinden itibaren altmış gün içinde Şûrayı toplantıya çağırır. Gerekli hallerde bu süre Bakanın onayı ile uzatılabilir.

Şûra toplantısı

MADDE 11 – (1) Şûra Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde Şûra başkanına yardımcı olmak üzere açık oylama suretiyle üyeler arasından Şûra başkan vekili, üç başkan yardımcısı ve en az dört raportör seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Oyların eşitliği halinde Bakanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(2) Şûra toplantıları iki günden az, beş günden fazla olamaz.

(3) Şûra oturumları çağrı ile birlikte gönderilen gündemde belirlenen konu ve sürelere bağlı kalınarak yapılır.

(4) Oturumlarda gündemle ilgili söz almak isteyen üyeler bu taleplerini başkanlık divanına ad bildirmek suretiyle iletirler ve başkanlık divanı söz almak isteyen her üyenin görüşünü belirtmesini sağlayacak şekilde konuşma sürelerini belirler.

(5) Tavsiye kararı içeren komisyon raporları özeti başkanlık divanınca okutulur, söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi suretiyle müzakere edilerek görüşmeler tamamlanır ve tavsiye kararları hakkında açık oylama yapılır. Tavsiye kararlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Tavsiye kararları oylama sonucuna göre kabul ya da reddedilerek Şûra kararına dönüştürülür. Oyların eşitliği halinde Bakanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Şûra sonuç bildirgesi

MADDE 12 – (1) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi başkanlık divanı ve komisyon başkanlarınca müştereken hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

Bilimsel tebliğler

MADDE 13 – (1) Şûra toplantılarında Bakanlık tarafından gündeme ilişkin olarak belirlenen konularda bilim adamlarınca hazırlanan bilimsel tebliğler, başkanlık divanınca uygun görülen oturumlarda Şûra üyelerine sunulabilir ve üzerinde tartışma yapılabilir.

Şûra kararlarının uygulanması

MADDE 14 – (1) Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.

(2) Genel Müdürlük, Şûra kararlarının uygulanması ile ilgili birimler arasında koordineyi sağlar ve gerekli takibi yapar.

Şûra sekreteri, sekreter yardımcıları ve raportörlerin görevlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Genel Müdürün teklifi ve Bakanın Onayı ile Bakanlık ilgili birimlerinden seçilecek Şûra sekreteri ve beş sekreter yardımcısı görevlendirilir. Şûra sekretaryasında ilgili birimlerden yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir. Şûra sekretaryası için gerekli fiziki mekân, donanım ve malzemeler Genel Müdürlükçe sağlanır.

Şûra sekretaryasının görevleri

MADDE 16 – (1) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şûra üyelerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

b) Şûra giderlerine ilişkin harcama programını hazırlamak,

c) Şûra çalışma takvimini hazırlamak,

ç) Şûra davetiyesi, Şûra gündemiyle ilgili dokümanlar ve komisyonlar tarafından hazırlanan raporların Şûra tarihinden en az on gün önce Şûra üyelerine ulaşmasını sağlamak,

d) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Şûra komisyonlarının çalışacağı fiziki mekanların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

f) Şûra komisyonları arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Şûranın, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Şûrada yapılan görüşmeler ve sunulan raporlar ile Bakan tarafından kamuoyuna açıklanan Şûra kararlarını doküman haline getirmek, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yayın hakkı

MADDE 17 – (1) Şûraya sunulan tebliğ, rapor, tutanak ve benzeri dokümanların yayın hakkı Bakanlığa aittir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 5/6/1987 tarihli ve 19478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Şûrası Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.