2 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28311

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri, (e) bendinin (2) numaralı alt bendi, (i) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin en az iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; APK uzmanı, ataşe, eğitim uzmanı, şef, mühendis, tekniker, mütercim, ayniyat saymanı, çözümleyici, redaktör, kütüphaneci veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,”

“2) En az iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, ambar memuru, santral memuru, fotoğrafçı, satın alma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, mutemet, matbaacı, şoför ve programcı unvanlarında; ön lisans mezunu olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek lisans mezunu olanlar için dört yıl hizmeti bulunmak,”

“1) İletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

2) En az iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, mutemet ve matbaacı unvanlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak,”

“a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak kaydıyla KPDS’den (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

“Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.