31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6307                                                                                                     Kabul Tarihi: 16/5/2012

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 25 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Muğla Üniversitesi” ibareleri “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Murat Hüdavendigâr Üniversitesi

EK MADDE 145 – İstanbul’da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Murat Hüdavendigâr Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Nişantaşı Üniversitesi

EK MADDE 146 – İstanbul’da Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Nişantaşı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,

c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,

ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

e) 14/9/2009 tarihli ve 2009/15429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulundan,

oluşur.

EK MADDE 147 – 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Muğla Üniversitesine yapılmış olan atıflar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yapılmış sayılır.”

MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42 – Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun mal varlığı Nişantaşı Üniversitesine devredilir.”

MADDE 4 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” Bölümünün 47 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi”

MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/5/2012