31 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28309

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU

KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ

DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projelerin; çağrı, başvuru, değerlendirme, kabul, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin esas ve usuller ile sonuçların uygulamaya aktarılmasına dair ilke ve kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna sunulan ve kamu kurumlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 1007 Programı: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programını,

b) Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulmasında yer alan ve ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip en az lisans mezunu kişileri,

c) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

ç) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

d) Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanun ile tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

e) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri,

f) Çağrı dokümanı: Müşteri kurumun Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan belgeyi,

g) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında, hizmetinden yararlanılmak üzere projede geçici olarak görevlendirilen kişiyi,

ğ) Esaslar: Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek üzere Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren alt düzenleyici işlemleri,

h) Ekonomik kodlar: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

ı) Gelişme raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak sunulan, dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla hazırlanan raporu,

i) Grup: Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG), Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) ve Uzay Araştırma Destek Grubunu (UZAG),

j) Kamu Ar-Ge Birimi: Üniversiteler dışında kalan, ilgili mevzuatında, Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma birimlerini,

k) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütücüsü kuruluşun imkânlarından faydalanılması karşılığı, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutarı,

l) Müşteri kurum (MK): Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden kamu kurumunu,

m) Özel kuruluş: Ticaret sicil belgesi olan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik şirketleri,

n) Proje: MK’nin ihtiyacını karşılayacak Ar-Ge çalışmaları ile bu çalışmalar sonucu elde edilen çıktıların PSUP kapsamında uygulanmasının tamamlanmasına kadar olan faaliyetleri,

o) Proje destekleme sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen proje için TÜBİTAK, müşteri kurum ve proje yürütücüsü kuruluşlar arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini,

ö) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan ekibi,

p) Proje izleyicisi: Proje sonuçları uygulama süreci dahil olmak üzere projenin, öneri formuna ve proje destekleme sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini TÜBİTAK adına izlemek ve değerlendirmek amacıyla, proje yürütücüsü kuruluşlar ile müşteri kurumlarda inceleme yapmak üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen konusunda uzman kişiyi,

r) Proje öneri formu: TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje detaylarının yer aldığı formları,

s) Proje sonuçları uygulama planı (PSUP): Müşteri kurum tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan ve proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama programını gösteren taahhüt belgesini,

ş) Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, proje yönetiminden sorumlu kuruluşu,

t) Proje yürütme grubu (PYG): Projede birden çok proje yürütücüsü kuruluş olması durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan grubu,

u) Proje yürütücüsü (PY): Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

ü) Proje yürütücüsü kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi veya özel kuruluşu,

v) Sonuç raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen aşamalarda TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanan ve Esaslarda belirtilen raporları,

y) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

z) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan uzman, teknik eleman, teknisyen, idari personel, laborant, işçi ve benzeri destek personelini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Çağrı, Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri

MK ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çağrıya çıkma

MADDE 5 – (1) MK, Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını, Esaslarda belirtilen usullere göre belirleyerek TÜBİTAK’a sunar.

(2) TÜBİTAK, MK’nin belirlemiş olduğu ihtiyaçları dikkate alarak Esaslarda belirtilen şekilde çağrıya çıkar.

(3) Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve/veya özel kuruluşlar birlikte ya da tek başına PYK olarak projede yer alabilirler. Ancak kamu Ar-Ge birimleri bağlı bulundukları kurumlarının MK olarak yer aldığı projelerde, PYK olarak tek başlarına yer alamazlar. Kurum/kuruluşların MK ve PYK olabilmesine ilişkin koşullar Esaslar ile belirlenir.

(4) TÜBİTAK, çağrı alanları ile ilgili ihtiyaçların araştırılması, projelerin yapılabilirliğinin ön tespiti, teknik risklerin belirlenmesi gibi konularda gerekli gördüğü durumlarda, fizibilite, kavram ispatı çalışması, alan araştırması ve analiz çalışmalarını yapabilir veya yaptırabilir.

Proje başvurusu ve önerilerinin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Çağrı dokümanına uygun olarak hazırlanan proje önerileri PYÖK/PYK tarafından TÜBİTAK’a gönderilir.

(2) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme süreçlerinden geçer.

Sözleşme

MADDE 7 – (1) Desteklenmesi kabul edilen projeler için Proje Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

İzleme

MADDE 8 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin; belirlenen amaç ve hedefler ile 278 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuata ve proje destekleme sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, TÜBİTAK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak inceleme yoluyla izlenir.

(2) TÜBİTAK, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebileceği gibi, gerekli gördüğü hallerde MK ve PYÖK/PYK’yi gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. Görevlendirilen izleyiciler ile TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır.

(3) Gelişme raporları, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak PYÖK/PYK tarafından hazırlanır ve Esaslarda belirtilen şekilde TÜBİTAK’a gönderilir. Gelişme raporlarının proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gönderilmediği hallerde, Esaslarda belirtilen hükümler uygulanır.

(4) Gelişme raporu, TÜBİTAK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

(5) Gelişme raporunun, TÜBİTAK’a sunulması ve TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile MK ve PYÖK/PYK’nin bu süreçteki sorumlulukları bu Yönetmelik ve Esaslara göre belirlenir.

Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

MADDE 9 – (1) Gelişme ve/veya sonuç raporları proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen, izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, MK, PYK veya PYÖK başvurusu veya söz konusu hususların Grup tarafından tespiti üzerine Başkanlığın onayı ile geçici olarak durdurulabilir.

(2) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının MK ve/veya PYÖK/PYK tarafından TÜBİTAK’a bildirilmesi veya TÜBİTAK tarafından tespiti halinde, Grubun uygun görüşü ve Başkanlığın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje bitiş tarihine ilave edilebilir.

(3) Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, MK veya PYÖK/PYK’nin başvurusu veya bu durumun TÜBİTAK tarafından tespiti halinde, Grubun uygun görüşü ve Bilim Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılır. Bu durumda yürürlükten kaldırılan projelere Esasların yürürlükten kaldırılan projelere ilişkin hükümleri uygulanır.

(4) Durdurma işlemi sonrasında MK, PYÖK veya PYK’nin kusurları veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ve yürütülemeyeceği anlaşılan projeler ile etiğe aykırı davranışların yapıldığı tespit edilen projeler, Grubun uygun görüşü alındıktan sonra Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. Projenin iptal edilmesinde kusuru bulunan kişi ve kurum/kuruluşlar hakkında Esasların proje iptaline ilişkin hükümleri uygulanır.

(5) İlgili Grubun gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci başlatılabilir.

(6) Yürürlükten kaldırılan veya iptal edilen projelere ilişkin MK’nin talebi üzerine, Başkanlığın uygun görüşü alınarak, yeniden çağrıya çıkılabilir.

Sonuçlandırma

MADDE 10 – (1) Projenin sonuçlandırılması ile ilgili raporlar ve bu raporların değerlendirilmesine ilişkin hükümler Esaslarda belirtilir.

Kesin sonuçlandırma

MADDE 11 – (1) PSUP’un uygulandığına ilişkin MK tarafından sunulan bilgi ve belgeler, izleyici görüşü alınarak Esasların ilgili hükümleri doğrultusunda TÜBİTAK tarafından değerlendirilir.

(2) Değerlendirme sonucunda PSUP’ta yer alan MK taahhütlerinin yerine getirildiğinin TÜBİTAK tarafından tespit ve kabul edilmesi durumunda proje kesin sonuçlandırılır ve bu karar MK ile PYÖK/PYK’ye bildirilir.

(3) PSUP’ta yer alan taahhütlerin, mücbir sebepler veya TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir objektif nedenler dışında uygulanmadığının tespit edilmesi durumunda, Esasların MK’ye yönelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari, Mali ve Diğer Hususlar

Proje maliyet unsurları

MADDE 12 – (1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Projede; projenin gerektirdiği aşağıdaki kalemler masraf kabul edilir;

1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,

3) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,

4) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,

5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,

6) Posta ve nakliye giderleri,

7) Proje ekibi giderleri,

8) Proje destekleme sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler,

9) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.

Ayrıca, proje yürütme ve sonuçlandırma aşamasında PYÖK/PYK imkanlarından faydalanılması karşılığı proje bütçesine Esaslarda belirtilen şekilde kurum hissesi eklenebilir.

b) Projede aşağıdaki kalemler masraf kabul edilmez;

1) Proje önerisi hazırlama giderleri,

2) Projenin sonuçlarının üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılması aşamasında yapılacak masraflar,

3) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri,

4) Proje çalışmaları kapsamında olduğu ölçülemeyen ısıtma ve aydınlatma amaçlı giderler,

5) Proje çalışmaları kapsamında olduğu ölçülemeyen haberleşme ve iletişim amaçlı giderler,

6) Altyapıya yönelik inşaat giderleri,

7) Proje ile doğrudan ilgisi olmayan diğer giderler.

Mali esaslar

MADDE 13 – (1) Desteklenen projelerin bütçesinde ihtiyaç duyulması halinde, Esaslar çerçevesinde değişiklik yapılabilir, ek ödenek verilebilir, ekonomik kodlar arası ve PYK bütçeleri arası ödenek aktarımı yapılabilir.

(2) TÜBİTAK, sınırları Esaslarda açıkça belirlenen şekilde PYK’ye ekonomik kodlar arası aktarım için yetki devredebilir.

(3) Proje izleme sürecinde gelişme ve sonuç raporlarının TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda proje ödenek planı ve TÜBİTAK’ın nakit durumuna göre ödenek transferi yapılır.

İdari esaslar

MADDE 14 – (1) Proje kapsamında oluşabilecek her türlü talep ve bu taleplerin değerlendirilerek sonuçlandırılması Esaslara göre yapılır.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 15 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek buluş (patent, faydalı model ve benzeri), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde Bilim Kurulu kararı ile kabul edilecek düzenlemeler doğrultusunda hareket edilir.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) MK ve PYÖK/PYK;

a) Proje kapsamında uyulması gereken etik davranış ilkelerine ve bunları düzenleyen mevzuata uymak ve uyulmasını sağlamak,

b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde konuyla ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek,

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma kurallarına uymak,

zorundadır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görev alan panelist, hakem, izleyici, danışman ve benzeri görevliler, bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma kuralları ile uymayı taahhüt ettikleri etik kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Aksi durumun tespiti halinde ilgili mevzuat, sözleşme ve taahhütnameler çerçevesinde işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

MK, PYK/PYÖK ortak sorumluluklar

MADDE 17 – (1) Projelerde MK, PYÖK/PYK, diğer maddelerde belirtilen görevlerin yanı sıra;

a) Projenin amaç, kapsam ve yönteminde değişiklik yapılması gereken durumlarda TÜBİTAK’ın onayını almaktan,

b) Proje konusu ile ilgili yasal izin ve bildirimleri, proje önerisini TÜBİTAK’a sunmadan önce tamamlamaktan,

c) Proje kapsamındaki yazışmaları Esaslarda belirtilen şekilde yapmaktan,

ç) Her türlü gizlilik derecesinde yürütülmesi öngörülen projelerin bilgi, belge, yazışma ve teknik detaylarını ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza etmekten,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde, etkin, verimli ve süresinde yerine getirmekten,

sorumludurlar.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle alınamayan izinler proje sözleşmesi imzalanmadan önce tamamlanır. Ayrıca proje yürürlüğe girdikten sonra ihtiyaç duyulacak izin/bildirimler, ilgili iş paketine başlamadan önce proje yürürlük sürecinde alınabilir.

PYK sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Projelerde PYK, 17 nci maddede belirtilenlerin yanı sıra;

a) Proje destekleme sözleşmesinin ekinde yer alan proje öneri formunda, kendisine ait faaliyetlerden ve harcamalarının mevzuata uygunluğundan,

b) TÜBİTAK, MK ve PYÖK tarafından proje ile ilgili düzenlenecek toplantılara katılmaktan,

c) Proje destekleme sözleşmesi ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve projenin iş programında öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından,

ç) İşveren sıfatıyla, proje ekibinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan,

d) Projenin; bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesi ile bu süreçte oluşabilecek kusurlar ve ihmallerden,

sorumludur.

PYÖK sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Projelerde PYÖK, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilenlerin yanı sıra;

a) Projenin izleme ve sonuçlandırma sürecinde Gruba gelmesi gereken rapor, belge, bilgi ve taleplerin PYG’de görüşülmesinden ve yapılması gereken her türlü yazışmanın TÜBİTAK’a iletilmesinden,

b) Çağrı dokümanında belirtilmesi halinde projede elde edilecek bilgi ve kazanımların sürekliliğinin sağlanmasından,

c) Proje ile ilgili olumsuzluk ve aksaklıkların tespit edilmesi durumunda, gerekli önlemi almaktan, sorumlu PYK’leri uyarmaktan ve sorunun devam etmesi halinde MK ve TÜBİTAK’a bildirmekten,

sorumludur.

MK sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Projelerde MK, 17 nci maddede belirtilenlerin yanı sıra;

a) Ar-Ge nitelikli ihtiyaçlarını Esaslara göre belirlemekten,

b) Desteklenen proje sonucunda elde edilen çıktıları, proje önerisinde belirtilen amaç doğrultusunda kullanacağını/uygulayacağını TÜBİTAK’a sunacağı PSUP belgesi ile taahhüt etmekten, bu taahhüdünü projenin ilerleyen safhalarında TÜBİTAK tarafından gerekli görüldüğü hallerde revize etmekten ve taahhütlerini PSUP’a uygun olarak gerçekleştirmekten,

c) TÜBİTAK tarafından gerekli görülmesi halinde projelerin değerlendirme ve izleme sürecine katılmaktan, talep edilmesi durumunda gerekli uzmanlıklarda MK bünyesinde uzman personel sağlamaktan,

ç) Gelişme ve sonuç raporlarına ilişkin Esaslarda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinden,

d) Proje kapsamında yapılacak test ve denemelere TÜBİTAK ile koordinasyon sağlayarak katılmak ve sonuçlarını TÜBİTAK’a raporlamaktan,

sorumludur.

TÜBİTAK’ın sorumlulukları

MADDE 21 – (1) TÜBİTAK;

a) Önerilen projelerin bu Yönetmelikte ve Esaslarda belirtilen şekilde değerlendirme, destekleme, izleme ve sonuçlandırılmasından,

b) Proje destek sürecinde, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktan,

c) Desteklenmekte olan projelerin, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamaktan,

ç) Her türlü gizlilik derecesinde yürütülmesi öngörülen projelerin bilgi, belge, yazışma ve teknik detaylarını ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza etmekten,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun olarak ve etkin bir şekilde yerine getirmekten,

sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek projelerin kaynak aktarım ve kullanım işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TÜBİTAK ilgili destek mevzuatı uygulanır.

(2) 278 sayılı Kanunda ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 13/4/2010 tarihli ve 27551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İşlemdeki projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TÜBİTAK, 13/4/2010 tarihli ve 27551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik kapsamında TÜBİTAK’a sunulmuş olup, henüz proje destekleme sözleşmesi imzalanmamış olan her bir projeyi MK’ye iade etmeye veya her bir projenin kalan işlemlerini çağrıya çıkmaksızın bu Yönetmeliğe göre yapmaya yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 13/4/2010 tarihli ve 27551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürürlüğe girmiş olan Esaslar ile Bilim Kurulu kararları ve diğer genel bağlayıcı düzenlemelerin uygulanmasına, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla devam edilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.