29 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28307

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “geçici 12 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamına girenler ile aynı Kanunun”  ifadesi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin “2- Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  “3- Durum değişikliği hallerinde yapılacak işlemler” bölümü çerçeve başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

“Devralınan kamu idarelerinde 15/1/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri elektronik ortamda yapılanlar hariç sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin  “3- Bakmakla yükümlü olunan kişiler” başlıklı bölümünün “c) Sigortalının kız çocuğu” alt başlıklı bölümüne ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesi 1/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere,

b) Diğer maddeleri,

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.