25 Mayıs 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28303

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (h) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“d) Kayıt Sertifikası: Damızlık tesis edilecek alan veya fide parselinde/harcında Bakanlıkça belirlenen zararlı organizmalar açısından sakınca olmadığına dair veya operatör kaydı sonucu düzenlenen belgeyi,”

“h) Genel Müdürlük (BÜGEM): Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

“ü) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünü,”

“aa) Operatör kaydı: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depolayanları ve ticaretini yapanların kayıt edilmesi işlemini,

bb) Virüsten ari meristem fide: Çeşit sahibi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından meristemden üretilen veya yurtdışından ithal edilen, virüsten ari olduğu belirlenmiş fideyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Ön temel bloktan ön temel/temel/sertifikalı/standart üretim materyali/fide, temel bloktan temel/sertifikalı/standart üretim materyali/fide üretimi yapılabilir.

m) Bakanlık talimatına istinaden ön temel/temel/sertifikalı/standart üretimlere ayrı sertifika belgesi düzenlenmeyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üretici tarafından fide üretim alanında bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş zararlı organizmaların bulaşmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlemler alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Beyannameler her blok ve Kayıt Sertifikasına esas her parsel için ayrı doldurulur.”

“ğ) Başvuru sırasında beyannamelere aşağıdaki belgeler eklenir.

1) Sertifikasyona tabi fide üretiminde, kullanılan fideye ait sertifika ve etiket miktarını gösteren belge/faturanın başvuru kuruluşu onaylı sureti.

2) Kayıt Sertifikası.

3) Toprak Dezenfeksiyon Kontrol Raporu veya Bakanlık il müdürlüğü tarafından verilen, parselde ön bitki ve süre şartının yerine getirildiğine dair rapor.

4) Sadece ön temel ve temel fide üretim beyannameleri için araştırıcı kuruluş belgesi veya Bakanlık tarafından yetkilendirildiğine dair belgenin başvuru kuruluşu onaylı sureti.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Tüm çilek fidesi üretimleri için Söküm Dönemi Parsel Kontrol Raporuna, kontrolde görevli uzman/uzmanlar tarafından standartlara uyduğu belirlenen fide üretim miktarı yazılır ve raporda “Sertifikalı Olabilir” şeklinde belirtilir. Aynı parseldeki aynı çeşitte frigo ve taze fide için ayrı rapor düzenlenebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fide üretiminde kullanılan materyalin, karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık olduğunun belirlendiği durumlarda,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Denetimler, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kuruluş uzmanı/uzmanları tarafından yapılır.”

“ç) Denetimde görevlendirilen uzmanlar, denetimlere ilişkin değerlendirme raporunu Genel Müdürlüğe iletirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 ve 21 inci maddelerinin birinci fıkralarında geçen “Tarım ve Köyişleri” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2010

27635