22 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28300

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/10)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/23) ile Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ve 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/24) ile Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Tayland ile Sırbistan ve Karadağ menşeli boru bağlantı parçaları ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Brezilya ve ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ithalatına karşı dampinge karşı önlem ilk olarak 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/3) ile yürürlüğe konulmuştur. Bahse konu önlem, 2005-2006 döneminde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda yayımlanan 2006/23 sayılı Tebliğ çerçevesinde değiştirilerek uygulamaya devam edilmiştir.

(3) Bahse konu eşyaya yönelik mevcut önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/30) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler kapsamında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalını temsilen Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş., Brezilya, ÇHC, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland’a yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur. 10/6/2011 tarihli ve 27960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin   Tebliğ (No: 2011/11) ile açılan nihai gözden geçirme soruşturması, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

(5) Sırbistan ve Karadağ’a yönelik önlem ise, 5 yıllık süre sonunda yürürlükten kalkmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı (YÜD) adına yapılmış olduğu ve üreticinin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Brezilya, ÇHC, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan ve Tayland’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğ’ine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir. Ayrıca, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOSAD) de, soruşturmaya ilişkin görüşlerini Bakanlığımıza yazılı olarak iletmiştir.

(4)  Kendilerine soru formu gönderilen 11 ithalatçı firmanın 5’inden cevap alınmıştır. Ayrıca diğer 2 ithalatçı firma da görüşlerini iletmiştir.

(5) ÇHC’den 2 (Jinan Meide Casting Co.Ltd, Langfang Pannext Pipe Fitting Co.Ltd.), Hindistan’dan 1 (Jainsons Industries), Tayland’dan 1 (Bis Pipe Fittings Industry Co.Ltd.), Endonezya’dan 1 (Pt.Tri Sinar Purnama), Bulgaristan’dan 1 (Berg Montana Fittings Ead), Brezilya’dan 1 (Tupy SA) ihracatçı firmadan cevap alınmıştır. Ayrıca Endonezya Ticari Savunma Birimi (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü) ve ÇHC’den bir üretici/ihracatçı da soruşturmaya ilişkin görüşünü iletmiştir.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Nihai bildirime ilişkin kendisine bildirim yapılmış olan 5 üretici/ihracatçı, 5 ithalatçı ve yerli üretici firmadan nihai bildirimde yer alan hususlara ilişkin görüş alınmıştır.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş’nin, Lüleburgaz’da bulunan üretim tesislerinde ve İstanbul’daki idari merkezinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere 1/1/2008-31/12/2010 dönemi gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır. Bununla birlikte önlemin etkisini daha sağlıklı görebilmek amacıyla, ithalat verileri incelenirken 2007-2010 dönemi de dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) “Diğerleri” altında sınıflandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Söz konusu madde inşaat, makine, doğalgaz, altyapı ve her türlü tesisatta kullanılan sıvı veya gaz akışının yönünü değiştiren, boruları birbirine ya da başka parçalara bağlayan veya borunun ucunu kapatan, dişi açılmış dirsek, te, rakor, nipel, manşon, kruva gibi malzemeleri ifade etmektedir. Boru bağlantı parçaları, ürünün üst yüzeyinin kaplanıp kaplanmamasına göre siyah ve galvanizli olarak ayrılabilmektedir.

(3) Yerli üretim dalı tarafından üretilen boru bağlantı parçaları ile soruşturma konusu ülkeler menşeli boru bağlantı parçalarının benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştı. Bu soruşturmada ise gerek yerli üretim dalı tarafından gerekse soruşturma konusu ülkelerde üretilen boru bağlantı parçalarının fiziksel özellikleri, işlevsel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Bu çerçevede 7307.19 GTP altında yer alan ürünler, üretim tekniklerine (sfero, duktil, temper döküm gibi), fiziksel özelliklerine ve teknik standartlarına göre ayrım olmaksızın, dampinge karşı önlem kapsamında yer almaktadır.

(5) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır.  Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmalarda hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır. Burada, önlemlerin etkisiyle ithalatın diğer ülkelere kaymış olduğu ve ithalatın alt bileşimlerinde kısmi değişimlerin yaşandığı da dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalat (mutlak ve nisbi olarak) ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişmeler ve ilgili diğer unsurlar incelenmiştir.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. 2007-2010 dönemine ilişkin veriler, ithalatın gelişiminin analizinde kullanılmıştır. Buna göre, 2007 yılında 7.691 Ton olan soruşturma konusu ürün genel ithalatı 2008 yılında 6.068 Ton, 2009 yılında 4.681 Ton ve 2010 döneminde 5.795 Ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında, 2007 yılında 18.206.238 ABD Doları, 2008 yılında 21.607.904 ABD Doları, 2009 yılında 23.796.115 ABD Doları ve 2010 döneminde 16.755.456 ABD Doları düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 2.367 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 3.561 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 5.084 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 2.891 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 11 – (1) Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler, soruşturma konusu ülkelerin tümü ve ülke bazlı olarak aşağıda yer almaktadır:

a) Genel;

1) 2007-2010 döneminde soruşturma konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 6.583 Ton, 2008 yılında 4.939 Ton, 2009 yılında 3.255 Ton ve 2010 yılında 4.039 Ton olmuştur.

2) Bahse konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 1.633 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 2.103 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 2.074 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 2.114 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında %85,59, 2008 yılında %81,39, 2009 yılında %69,53 ve 2010 yılında %69,70 olarak gerçekleşmiştir.

4) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatta küresel krizin etkisiyle 2008-2009 döneminde ciddi bir düşüş gözlenmesine karşın, 2010 yılında ithalatın artış eğilimine girdiği ve 2011 yılında bu eğilimin artarak devam ettiği gözlenmiştir (2011 yılında soruşturma konusu üründe miktar bazında genel ithalat artışı %7 iken, soruşturma konusu ülkelerden ithalat %21 oranında artmıştır).

b) ÇHC;

1) 2007-2010 döneminde ÇHC’nden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 2.559 Ton, 2008 yılında 1.210 Ton, 2009 yılında 972 Ton ve 2010 yılında 1.568 Ton olmuştur.

2) ÇHC’nden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 1.432 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 1.912 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 1.921 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 1.921 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında % 33,26, 2008 yılında % 19,94, 2009 yılında % 20,75 ve 2010 yılında % 27,05 olarak gerçekleşmiştir.

4) 2010 yılında artış eğilimine giren ÇHC’den yapılan ithalatın artış ivmesi 2011 yılında daha da hızlanmış (%51 oranında artış) ve ÇHC’nin payı %38’e tırmanmıştır.

c) Tayland;

1) 2007-2010 döneminde Tayland’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 1.764 Ton, 2008 yılında 1.418 Ton, 2009 yılında 558 Ton ve 2010 yılında 913 Ton olmuştur.

2) Tayland’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 1.909 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 2.230 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 2.137 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 2.285 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Tayland kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında %22,90, 2008 yılında %23,40, 2009 yılında %11,90 ve 2010 yılında %15,80 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Endonezya;

1) 2007-2010 döneminde Endonezya’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 1.020 Ton, 2008 yılında 779 Ton, 2009 yılında 788 Ton ve 2010 yılında 820 Ton olmuştur.

2) Endonezya’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 1.566 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 2.105 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 1.930 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 2.156 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Endonezya kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında % 13,30, 2008 yılında % 12,80, 2009 yılında % 16,80 ve 2010 yılında % 14,20 olarak gerçekleşmiştir.

d) Bulgaristan;

1) 2007-2010 döneminde Bulgaristan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 455 Ton, 2008 yılında 639 Ton, 2009 yılında 263 Ton ve 2010 yılında 101 Ton olmuştur.

2) Bulgaristan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 2.075 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 2.466 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 2.503 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 1.872 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Bulgaristan kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında % 5,90, 2008 yılında % 10,50, 2009 yılında % 5,60 ve 2010 yılında % 1,70 olarak gerçekleşmiştir.

e) Brezilya;

1) 2007-2010 döneminde Brezilya’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 128 Ton olmuş, 2008-2010 döneminde kayda değer bir ithalat yapılmamıştır.

2) Brezilya’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 2.025 ABD Doları/Ton olmuştur.

3) Brezilya kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında %1,66 iken, 2008-2010 döneminde bu pay sıfırlanmıştır.

f) Hindistan;

1) 2007-2010 döneminde Hindistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2007 yılında 658 Ton, 2008 yılında 894 Ton, 2009 yılında 675 Ton ve 2010 yılında 637 Ton olmuştur.

2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2007 yılında 1.398 ABD Doları/Ton, 2008 yılında 1.898 ABD Doları/Ton, 2009 yılında 2.245 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 2.331 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Hindistan kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2007 yılında % 8,56, 2008 yılında % 14,73, 2009 yılında % 14,42 ve 2010 yılında % 11,00 olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’dan yapılan ithalattaki düşüş eğilimi 2011 yılı itibariyle tersine dönmüş ve ithalat miktar bazında % 69 oranında artarak payı % 17,30’a yükselmiştir.

Soruşturma konusu maddenin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının seyri

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’nın yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Buna göre, soruşturma konusu üründeki yurtiçi tüketim, 2008 yılı 100 alındığında, 2009 yılında 67 ve 2010 yılında 98 birim seviyesinde gerçekleşmiştir. Yaşanan küresel ekonomik krizle beraber 2008-2009 döneminde Türkiye pazarında önemli daralma yaşanmış, tüketim 2010 yılında tekrar büyüme eğilimine girmesine karşın, kriz öncesi 2007 yılındaki seviyesine ulaşamamıştır (Türkiye tüketiminin 2011 yılında artış eğilimini devam ettirdiği gözlenmiştir).

(3) 2008-2010 döneminde soruşturma konusu ithalatın 2008’de 100 olan pazar payı endeks değeri, 2009’da 98’e ve 2010’da 83’e gerilemiştir. Soruşturmaya konu ülkelerin Pazar payı incelendiğinde ise;

a) ÇHC’nin pazar payı, 2008’de 100, 2009’da 120 ve 2010’da 132,

b) Tayland’ın pazar payı, 2008’de 100, 2009’da 59 ve 2010’da 65,

c) Endonezya’nın pazar payı, 2008’de 100, 2009’da 151 ve 2010’da 107,

ç) Hindistan’ın pazar payı, 2008’de 100, 2009’da 112 ve 2010’da 72,

d) Bulgaristan’ın pazar payı, 2008’de 100, 2009’da 61 ve 2010’da 16,

e) Brezilya’nın pazar payı, 2008-2010 döneminde %0,

olarak gerçekleşmiştir.

(4) YÜD’nın pazar payı değerlendirildiğinde, 2008’de 100 olan pazar payı endeks değeri, 2009’da 77’ye gerilemiş ve 2010’da ise önemli bir artış kaydederek 105’e yükselmiştir. Soruşturma konusu ülkelerden ÇHC ve Endonezya haricindeki ülkelerin pazar payında düşüş gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ülkeler haricindeki diğer ülkelerin pazar payında artış gözlenmiştir. Bahse konu diğer ülkelerin pazar payı endeks değeri, 2008’de 100 iken, 2009’da 188 seviyesine ulaşmış ve 2010’da 158 seviyesine gerilemiştir.

Soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13 – (1) 2008-2010 dönemi için soruşturma konusu ülkelerin Türkiye pazarına giriş fiyatlarının (CIF ithal fiyatı) YÜD’nın yurt içi satış fiyatlarının altında olup olmadığını gösteren fiyat kırılması hesapları yapılmıştır. Buna göre mevcut damping önlemlerinin uygulanmadığı varsayımı altında;

a) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün fiyatlarının YÜD fiyatlarını 2008-2010 döneminde sırasıyla %93, %128 ve %90 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

b) Tayland menşeli soruşturma konusu ürün fiyatlarının YÜD fiyatlarını 2008-2010 döneminde sırasıyla %68, %108 ve %63 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

c) Endonezya menşeli soruşturma konusu ürün fiyatlarının YÜD fiyatlarını 2008-2010 döneminde sırasıyla %78, %131 ve %73 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

ç) Hindistan menşeli soruşturma konusu ürün fiyatlarının YÜD fiyatlarını 2008-2010 döneminde sırasıyla %98, %98 ve %59 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

d) Bulgaristan menşeli soruşturma konusu ürün fiyatlarının YÜD fiyatlarını 2008-2010 döneminde sırasıyla %52, %77 ve %99 oranında kırdığı tespit edilmiştir.

e) Brezilya için, 2008-2010 döneminde kayda değer bir ithalat yapılmadığı için fiyat kırılması hesabı yapılmamıştır.

(2) Bahse konu hesaplamalardan fiyat kırılmasına ilişkin oranlar yıllar itibariyle dalgalanmakla beraber, ithalatın önemli oranlarda fiyat kırılmasına neden olduğu değerlendirilmektedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretici Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.’nin verileri esas alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2008-2010 dönemi için yapılmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve veriler 2008 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) Yerli üretim dalının önlem konusu boru bağlantı parçalarında üretim miktar endeksi, 2008 baz yılında 100 iken 2009’da 50 ve 2010’da 91 olmuştur.

2) Yerli üretim dalının üretim kapasitesi dönem içinde değişmemiştir.

3) KKO endeksi 2008 baz yılında 100 iken, 2009 için 50 ve 2010 için 91 düzeyindedir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat;

1) Yerli üretim dalının yurt içi satış miktar endeksi 2008 baz yılında 100 iken 2009’da 52’ye düşmüş, 2010’da ise 103’e yükselmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2008 baz yılında 100 olan endeksin, 2009’da 72’ye gerilediği, 2010’da ise 108 düzeyinde olduğu görülmüştür.

c) Yurt içi satış fiyatları;

1) Yerli üretim dalının 2008 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi, 2009’da 140, 2010 yılında ise 105 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı;

1) Yerli üretim dalının 2008’de 100 olan pazar payı endeksi, 2009 yılında 77 ve 2010’da 105’e yükselmiştir.

d) Verimlilik;

1) Yerli üretim dalında çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2008 yılında 100 iken, 2009 ve 2010’da sırasıyla 62 ve 90 olarak gerçekleşmiştir.

e) Stoklar;

1) Yerli üretim dalının 2008 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında bu endeks 2009’da 67 ve 2010 yılında 62 olmuştur.

f) İstihdam;

1) Yerli üretim dalının söz konusu boru bağlantı parçaları üretimindeki doğrudan işçi istihdamının 2008 baz yılında 100 endeks değeri,  2009’da 76 ve 2010’da 114 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler;

1) Yerli üretim dalının aylık reel brüt ücret endeksi 2008 baz yılında 100 alındığında, 2009’da 104, 2010’da 101 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Maliyetler ve karlılık;

1) Yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2008’de 100 iken 2009’da 110 ve 2010 yılında 101 olmuştur.

2) Yerli üretim dalının önlem konusu üründe birim karlılığı 2008 baz yılında 100 iken, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla 216 ve 106 değerlerini almıştır.

h) Nakit akışı;

1) Yerli üretim dalının boru bağlantı parçaları satışından elde ettiği nakit akışı endeksi 2008’de 100 iken,  2009’da 104 ve 2010’da 89 düzeyindedir.

ı) Yatırımların geri dönüş oranları;

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüş oranı (kar/aktif toplamı), 2008 baz yılında 100 iken, 2009’da 97, 2010’da da 103 olmuştur.

i) Büyüme;

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2008’de 100 iken 2009’da 130, 2010’da 119’a yükselmiştir.

j) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği;

1) Yerli üretim dalının sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinde kullanılan özsermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, 2008’de 100 olan özsermaye, 2009’da 117 olmuş ve 2010’da 145 düzeyine ulaşmıştır.

2) Yerli üretim dalının yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca yatırımların aynı seviyede kaldığı görülmüştür. Yerli üretim dalının 2010 sonrasında yeni yatırımlara gittiği, kısa bir dönem içinde gerek teknoloji gerekse kapasite konusunda iyileşmelerin devreye sokulabileceği anlaşılmıştır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemlerin etkisiyle göstergelerde önemli oranda iyileşmeler olduğu; buna rağmen üretim ve KKO göstergelerinde olumsuzlukların devam ettiği görülmektedir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemler öncesi döneme ilişkin yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ile önlem sonrası göstergeleri karşılaştırıldığında, yerli üretim dalının birçok temel ekonomik göstergesinin olumlu gelişme gösterdiği görülmektedir. Bu çerçevede uygulanan dampinge karşı önlemlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, bahse konu ülkeler için Türkiye pazarının önemi ve bu ülkelerdeki mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, üçüncü ülkeler tarafından soruşturma konusu ülkelere uygulanan önlemler, esas soruşturmada tespit edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 17 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmış ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan önlem konusu ürünü kapsayan 7307.19 GTP’e ait istatistikler kullanılmıştır.

a) Dünya geneli;

1) 7307.19 GTP’li ürünün dünya genelinde miktar bazında ihracatı 2008’de 564.473 Ton, 2009’da ise 488.661 Ton ve 2010 yılında 488.685 Ton olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ihracatta 2010 yılında %49,49 ile ÇHC birinci sırada yer alırken, ABD %5,67 ile ikinci sırada, İtalya %4,51 ile üçüncü ve Tayland %3,89 ile dördüncü, Avusturya %3,17 ile beşinci sırada yer almaktadır. Önlem konusu diğer ülkelerden Bulgaristan %1,62 ile onikinci, Brezilya %1,50 ile onbeşinci, Endonezya %0,86 ile onsekizinci ve Hindistan %0,43 ile yirmisekizinci sırada yer almaktadır.

2) Birim fiyatlar incelendiğinde boru bağlantı parçaları, 2008 yılında 3.658 ABD Doları/Ton, 2009’da bir önceki yıla göre gerileme yaşayarak 3.540 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında  3.538 ABD Doları/Ton birim fiyatından işlem görmüştür.

b) ÇHC;

1) Önleme konu olan ülkelerden ÇHC’nin dünyaya ihracatı miktar bazında 2008’de 259.834 Ton, 2009 yılında 203.186 Ton, 2010 yılında 241.863 Ton olduğu görülmektedir.

2) 2008-2010 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında sırasıyla 1.809 ABD Doları/Ton, 1.892 ABD Doları/Ton ve 1.944 ABD Doları/Ton seviyesinde oluşmuştur. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2008-2010 dönemi boyunca dünya birim fiyatlarının oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

3) ÇHC’nin 2008-2010 döneminde dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki miktar bazındaki payı değerlendirildiğinde, 2008’de %46, 2009’da %45 ve 2010’da %50 ile bütün dönem boyunca açık ara birinci sırada olduğu görülmektedir.

4) Öte yandan soruşturma kapsamında soru formlarına cevap veren ÇHC’de yerleşik ihracatçıların 2008-2010 döneminde üretim kapasitelerini kayda değer oranlarda arttırdıkları görülmektedir.

c) Tayland;

1) Önleme konu bir diğer ülke olan Tayland’ın önlem konusu üründe ihracat potansiyeli incelendiğinde, 2008-2010 döneminde miktar bazında ihracat rakamlarının yıllar itibariyle dünyadaki genel eğilime paralel olarak değiştiği gözlemlenmektedir. 2008 yılında miktar bazında ihracat rakamı 21.545 Ton, 2009 yılında 14.408 Ton ve 2010 yılında  18.997 Ton olmuştur.

2) Birim fiyatlar 2008-2010 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 2008’de 2.849 ABD Doları/Ton, 2009’da 2.665 ABD Doları/Ton ve 2010 yılında 3.078 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. Tayland’ın birim fiyatları dünya genelinin altında seyrettiği görülmektedir.

3) Tayland’ın dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki payı miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, 2008 yılında %3,82 olan pazar payının 2009’da %3,21 olduğu, 2010 da ise %3,89’a yükseldiği görülmektedir.

ç) Bulgaristan;

1) Önleme konu bir diğer ülke olan Bulgaristan’ın önlem konusu üründe ihracat potansiyeli incelendiğinde, 2008 yılında ihracat rakamı 10.146 Ton, 2009 yılında 7.206 Ton ve 2010 yılında  7.921 Ton olmuştur.

2) Birim fiyatlar 2008-2010 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 2008’de 2.868 ABD Doları/Ton, 2009’da 3.002 ABD Doları/Ton, 2010’da 2.891 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Bulgaristan’ın dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki payı miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, 2008 yılında %1,80 olan pazar payının 2009’da %1,61 olduğu, 2010 da ise %1,62 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

d) Brezilya;

1) Önleme konu ülkelerden Brezilya’nın önlem konusu üründe ihracat potansiyeli incelendiğinde, 2008 yılında ihracat rakamı 9.261 Ton, 2009 yılında 6.429 Ton ve 2010 yılında  7.330 Ton olmuştur.

2) Birim fiyatlar 2008-2010 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 2008’de 7.152 ABD Doları/Ton’a, 2009’da 7.460 ABD Doları/Ton’a ulaşmış ve 2010 yılında 5.359 ABD Doları/Ton seviyesine gerilemiştir.

3) Brezilya’nın dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki payı miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, 2008 yılında pazar payının %1,64 olduğu, 2009’da %1,43 ve 2010’da %1,50 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

e) Endonezya;

1) Önleme konu ülkelerden Endonezya’nın önlem konusu üründe ihracat potansiyeli incelendiğinde, 2008 yılında ihracat rakamı 8.080 Ton, 2009 yılında 4.490 Ton ve 2010 yılında 4.193 Ton olmuştur.

2) Birim fiyatlar 2008-2010 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 2008’de 2.080 ABD Doları/Ton’a, 2009’da 2.014 ABD Doları/Ton’a ve 2010’da 2.440 ABD Doları/Ton’a ulaşmıştır.

3) Endonezya’nın dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki payı miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde pazar payının 2008’de %1,43, 2009’da %1,00 ve 2010’da %0,86 olarak gerçekleşmiştir.

f) Hindistan;

1) Önleme konu ülkelerden Hindistan’ın önlem konusu üründe ihracat potansiyeli incelendiğinde, 2008 yılında ihracat rakamı 5.336 Ton iken, 2009 itibariyle 3.304 Ton ve 2010 yılında 2.121 Ton olmuştur.

2) Birim fiyatlar 2007-2010 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 2008’de 2.699 ABD Doları/Ton, 2009’da 2.552 ABD Doları/Ton ve 2010’da 6.029 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

3) Hindistan’ın dünya boru bağlantı parçaları ihracatındaki payı miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, 2008 yılında %0,95 olan pazar payının 2009’da %0,74 olduğu, 2010’da ise %0,43 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Soruşturmaya konu ülkelerin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği (AB) Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) ve Eurostat verilerinden yararlanılarak, soruşturmaya konu ülkelerin AB-27’ye ihracatları ve AB’nin soruşturma konusu GTP altında yer alan boru bağlantı parçaları maddesi genel ithalatına ilişkin veriler incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD Doları bazındaki değerler ile karşılaştırılmasında Euro-Dolar paritesi olarak 2007 yılı için 1,37, 2008 yılı için 1,47, 2009 yılı için 1,39 ve 2010 yılı için 1,33 ortalama değerleri alınmıştır (T.C. Kalkınma Bakanlığı verileri).

(2) Buna göre AB-27’ye toplam olarak 2007 yılında 60.591 Ton, 2008 yılında 71.359 Ton, 2009 yılında 55.076 Ton ve 2010 yılında 57.653 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 2.033 Euro/Ton, 2008 yılında 2.145 Euro/Ton ve 2009 yılında 2.271 Euro/Ton ve 2010 yılında 2.417 Euro/Ton olmuştur.

(3) ÇHC’den AB-27’ye miktar bazında 2007 yılında 43.981 Ton, 2008 yılında 53.121 Ton, 2009 yılında 40.460 Ton ve 2010 yılında 42.364 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 1.549 Euro/Ton, 2008 yılında 1.684 Euro/Ton, 2009 yılında 1.795 Euro/Ton ve 2010 yılında 1.886 Euro/Ton olmuştur.

(4) Endonezya’dan AB-27’ye miktar bazında 2007 yılında 291 Ton, 2008 yılında 132 Ton, 2009 yılında 131 Ton ve 2010 yılında 113 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 1.201 Euro/Ton, 2008 yılında 1.786 Euro/Ton, 2009 yılında 1.565 Euro/Ton ve 2010 yılında 1.657 Euro/Ton olmuştur.

(5) Hindistan’dan AB-27’ye miktar bazında 2007 yılında 2.190 Ton, 2008 yılında 2.953 Ton, 2009 yılında 2.487 Ton ve 2010 yılında 1.245 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 2.321 Euro/Ton, 2008 yılında 2.413 Euro/Ton, 2009 yılında 1.858 Euro/Ton ve 2010 yılında 2.671 Euro/Ton olmuştur.

(6) Tayland’dan AB-27’ye miktar bazında 2007 yılında 3.795 Ton, 2008 yılında 3.296 Ton, 2009 yılında 2.332 Ton ve 2010 yılında 2.860 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 2.075 Euro/Ton, 2008 yılında 2.117 Euro/Ton, 2009 yılında 2.152 Euro/Ton ve 2010 yılında 2.008 Euro/Ton olmuştur.

(7) Brezilya’dan AB-27’ye miktar bazında 2007 yılında 2.384 Ton, 2008 yılında 2.609 Ton, 2009 yılında 2.371 Ton ve 2010 yılında 2.564 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 1.991 Euro/Ton, 2008 yılında 2.198 Euro/Ton, 2009 yılında 2.139 Euro/Ton ve 2010 yılında 2.151 Euro/Ton olmuştur.

(8) AB üyesi Bulgaristan’dan AB geneline miktar bazında 2007 yılında 8.320 Ton, 2008 yılında 9.017 Ton, 2009 yılında 6.448 Ton ve 2010 yılında 7.182 Ton boru bağlantı parçaları ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007 yılında 1.597 Euro/Ton, 2008 yılında 1.962 Euro/Ton, 2009 yılında 2.170 Euro/Ton ve 2010 yılında 2.224 Euro/Ton olmuştur.

(9) Bu çerçevede soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’ye ihraç fiyatlarının AB’ye ihraç fiyatlarının kayda değer oranlarda altında olduğu görülmektedir.

Üçüncü ülkelerce uygulanan ticaret politikası önlemleri

MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu ülkelere karşı üçüncü ülkelerin uygulamakta oldukları ticaret politikası önlemleri incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin ÇHC’ye karşı soruşturma konusu üründe uyguladığı dampinge karşı önlemi, gözden geçirme soruşturması sonucunda 22/04/2009 tarihinden itibaren 5 yıl daha uygulamaya devam ettiği görülmektedir (Advolerem bazda CIF bedelin %7,35 ile %111,36 arasında oranlarda).

(2) Ayrıca Arjantin, ÇHC’ne ve Brezilya’ya karşı 20/11/2010 tarihinde dampinge karşı önlem koymuştur (Ülke bazında sırasıyla advolerem bazda CIF bedelin %295 ve %143 oranında).

(3) Avrupa Birliği de, 16/02/2012 tarihinde ÇHC, Tayland ve Endonezya menşeli 7307.19.10 GTP altında sınıflandırılan boru bağlantı parçalarına yönelik olarak damping soruşturması başlatmıştır.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülkeler için cazip bir seviyede olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturmada ilgili taraflarla yapılan görüşmelerde dile getirilen görüşler ve genel ekonomik göstergeler dikkate alındığında Türkiye ekonomisinde 2010 ve 2011 yıllarında kaydedilen büyüme ve artan iç talebin önümüzdeki dönemde bir miktar düşeceği öngörülmekle beraber, soruşturmaya konu ürünün kullanıldığı inşaat sektöründe söz konusu ürüne yönelik talepteki canlılığın orta vadede artarak süreceği değerlendirilmektedir. Burada özellikle önümüzdeki dönemde planlanan kapsamlı altyapı projelerinin ve kentsel dönüşüm programlarının soruşturma konusu ürüne ilave bir dinamik ve artan talep sağlayacağı ilgili taraflarca sıkça vurgulanmaktadır.

(2) Öte yandan ülke ekonomilerini derinden etkileyen küresel krizin reel ekonomiye etkilerinin devam ettiği ve bahse konu ürün talebinin fiyata hassaslığı değerlendirildiğinde, küresel piyasalarda fiyat rekabetinin yoğun şekilde devam edeceği değerlendirilmektedir.

(3) Netice itibariyle, Türk inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerden olan boru bağlantı parçalarına olan talep mevcut küresel ekonomik kriz ortamında bir miktar dalgalanma gösterse dahi, Türkiye pazarının soruşturma konusu ülkeler için öneminin artarak devam edeceği değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu ürünün ithalatçısı konumunda bulunan firmalar tarafından soru formlarına verilen yanıtlardan talebi etkileyen öncelikli unsurun fiyat olduğu anlaşılmaktadır. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim ve ihracat kapasitesi bulunan ve genel olarak dünya genelinden düşük ihraç fiyatlarına sahip olan soruşturma konusu ülkelere talebin kaymasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjları

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturmaları çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde önleme konu ülkelerde yerleşik ve işbirliğinde bulunan firmalara yönelik münferit, diğer firmalar içinse ülkelere şamil olarak tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruşturmalarda tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Esas soruşturmalarda hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır:

a) Esas soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Endonezya’da yerleşik PT. TRI Sinar Purnama Foundry firması için damping marjının CIF değerin %25,08’i, miktar bazında 253 ABD Doları/Ton; Hindistan’da yerleşik  Jainsons Industries Regd. firması için CIF değerin %22,93’ü, miktar bazında 305 ABD Doları/Ton; Tayland’da yerleşik BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd. için CIF değerin %10,21’i, miktar bazında 147 ABD Doları/Ton oranında olduğu tespit edilmiştir.

b) Endonezya’da yerleşik diğer üretici-ihracatçı firmalar için damping marjının CIF değerin %156’sı, miktar bazında 1.939 ABD Doları/Ton; Hindistan’da yerleşik diğer üretici-ihracatçı firmalar için CIF değerin %183’ü, miktar bazında 2.340 ABD Doları/Ton; Tayland’da yerleşik diğer üretici-ihracatçı firmalar için CIF değerin %110’u, miktar bazında 1.507 ABD Doları/Ton olduğu tespit edilmiştir.

c) Bulgaristan için damping marjının CIF değerin %95,91’i, miktar bazında 1.710 ABD Doları/Ton oranında olduğu tespit edilmiştir.

ç) Brezilya için CIF değerin %110’u, miktar bazında 1.910 ABD Doları/Ton ve ÇHC için ise CIF değerin %544’ü, miktar bazında 3.050 ABD Doları/Ton düzeyinde damping marjları tespit edilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın 2005 yılında, Türkiye toplam ithalatının %92’sini kapsaması da dikkate alındığında, konulan önlemlerin incelenen dönemde etkili olduğu görülmektedir.

(3) Gözden geçirme döneminde, ithalat yapılmayan Brezilya hariç, önlem konusu ülkelerin boru bağlantı parçaları ihracatındaki birim fiyatlarının dünya genelinin altında olduğu görülmektedir (Yalnız Hindistan 2010 yılında dünya ortalamasının üstüne çıkmıştır). Öte yandan soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’ye ihraç birim fiyatlarının, AB’ye yaptıkları ihracatın birim fiyatlarının kayda değer oranlarda altında olduğu görülmektedir.

(4) Soruşturma konusu üründe, soruşturma konusu bazı ülkelere yönelik üçüncü ülkeler tarafından alınmış dampinge karşı önlemlerin olduğu ve yeni soruşturmaların yürütüldüğü anlaşılmıştır.

(5) Önlem konusu ülkeler, gerek üretim gerekse de ihracat kabiliyeti bakımından küresel boru bağlantı parçaları pazarında ön sıralarda yer almaktadır. Bahse konu ülkeler menşeli ihracatçıların Türkiye pazarını iyi tanıdıkları görülmekte ve pazara erişim kanalları noktasında bir sıkıntıları olmadığı değerlendirilmektedir.

(6) Önlemlerden sonra yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde düzelme ortaya çıktığı, ancak küresel kriz sonucu talep daralması nedeniyle firmaların fiyat bazlı rekabete ağırlık verdikleri görülmektedir.

(7) Gerek esas soruşturmalardaki damping marjlarına ilişkin tespitler, gerekse 2008-2010 dönemi için hesaplanan fiyat kırılması hesaplamaları dikkate alındığında mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde meydana gelen düzelmenin ortadan kalkabileceği ve zararın yeniden meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 24 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeler haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2006 yılında %12 iken, 2007 yılında %14, 2008 yılında %19, 2009 yılında %30 ve 2010 yılında %30 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Öte yandan gözden geçirme döneminde yaşanan küresel ekonomik krizin de gerek ithalat verileri gerekse yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkileri yapılan analizlerde dikkate alınmıştır. Bununla birlikte üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın ve küresel ekonomik krizin etkilerinin, soruşturma konusu önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu Tebliğdeki tespitleri değiştirebilecek nitelikte olmadığı değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşya

Tanımı

Menşe Ülke

Üreticiler

Dampinge Karşı Önlem

(ABD Doları/Ton)

7307.19

Diğerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

-----

800

Brezilya

-----

400

Bulgaristan

-----

400

Endonezya

PT. TRI Sinar

Purnama Foundry

253

Diğerleri

400

Hindistan

Jainsons Industries

305

Diğerleri

400

Tayland

BIS Pipe Fitting

Industry Company Ltd.

147

Diğerleri

400

 

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.