22 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28300

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arı: Sistematik ve taksonomik olarak belirtilen hayvan grubunu,

b) Arı ürünü: Kafkas arı ırklarına ait bal, polen, propolis, balmumu, arı sütü ve arı zehiri gibi hayvansal ürünleri,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez (KÜ-ARIAUM): Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları: Merkezin Müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kafkas arı ırkının ve diğer arı ırklarının, morfolojik ve moleküler araştırmalar ile ırk özelliklerini tespit ederek gen havuzunu oluşturmak,

b) Anadolu’da arı ırkları için en uygun biyocoğrafyanın sınırlarının belirlenmesini sağlamak,

c) Kafkas arı ırkının gen kaynaklarının bulunduğu bölge kesin olarak belirlenerek bu bölgenin koruma altına alınmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

ç) Kafkas arı ırkının ve Kars balının eski kimliğine yeniden kavuşturulmasını sağlamak,

d) Bitki örtüsü envanterine göre çiçeklenme zamanlarına bağlı olarak arı kolonilerinin yer değiştirilmesi hususunda yetiştiricileri bilgilendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yerel ve ulusal basın aracılığıyla, bitkilerde verimin artırılmasında polenleşmenin önemi konusunda arı üreticilerini ve çiftçileri bilinçlendirmek,

b) Bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi arı ürünlerinin standardizasyonu için uygun araştırma ve inceleme laboratuvarları kurularak periyodik analizler ve kontroller yapmak,

c) Kafkas arı ırkının varlığını tehdit eden her türlü faktörü araştırmak ve gerekli önlemleri almak,

ç) Bölge insanlarını Kafkas arısı ve ürünleri, bunların ekonomideki yeri konusunda bilinçlendirmek, bölge insanlarınca Kafkas arısının sahiplenilmesini sağlamak,

d) Kafkas arısı ekotiplerinin dağılış alanlarını belirleyerek, bölgedeki ırkın alana yaygınlaştırılması, saf ırk oluşturulması için uygun saf ırk ana arı üretim istasyonları kurmak,

e) Kafkas arı ırkının belirlenecek alana yaygınlaştırılması için bölgedeki diğer üniversiteler, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu kurum kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Gezer arıcılığın bölge aracılığına ve yerel arı ırklarına olumlu ve olumsuz etkileri konusunda yerel üreticilerin; görsel, işitsel ve yazılı medya kullanılarak bilinçlendirilmelerini sağlamak,

g) Arı yetiştiriciliği alanında yeni yöntemler geliştirmek, modern yöntemlerin uygulanması için üreticileri aydınlatarak üreticilerin işgücü ve mali kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlamak, buna ilişkin periyodik eğitim çalışmaları düzenlemek,

ğ) Arı ürünleri olan bal, polen, balmumu, propolis, arı sütü ve arı zehiri için verimi artırıcı, sağlıklı üretim metotları geliştirmek, arı ürünlerinin organik (ekolojik) tarım yoluyla elde edilmesini sağlamak,

h) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern, bilimsel metotlarla araştırmak için laboratuvar çalışmaları yapmak, bu konuda halkı bilimsel çalışmalarla aydınlatmak, insan sağlığında beslenme ve tedavi açısından yararlı olmak amacıyla arı ürünleri standartlarının belirlenmesinde, analiz edilmesinde bölgesel veya ulusal referans laboratuvarı olarak görev yapmak ve arı ürünleri hakkında doğru bilgilendirme ile tüketicilerin korunmasına yardımcı olmak,

ı) Öncelikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ekolojik koşullara göre kovan imalatı ile arıcılık malzemeleri konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarında ve deneme üretiminde bulunmak, bu alanda faaliyette olan sektörler ile işbirliği yapmak,

i) Üniversite ile üreticiler ve arıcılık konusunda çalışan yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırmacılar arasında ilişkiler kurmak, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyum, kongre, kurs ve benzeri eğitim ile tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliğinde bulunmak, ulusal ve uluslararası yayınlar çıkarmak,

j) Arı hastalık ve zararlıları konusunda üretici sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar yapmak, biyolojik mücadele ile birlikte yeni mücadele yöntemleri geliştirmek,

k) Başta yöre olmak üzere çeşitli ekolojik koşullara uygun kışlama ve koloni idaresine yönelik çalışmalar yürütmek,

l) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlamak, arıcılığa yönelik ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak bir arıcılık dokümantasyon birimi kurmak,

m) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için arıcılıkla ilgili her türlü proje hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöre ve ülke arıcılığının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

n) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla yöresel, ulusal ve uluslararası alanda arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak,

o) Arıcılık konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine projeler kapsamında destek sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim üyeleri arasından devamlı statüde çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve yokluğunda ona vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden ayrılan Müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Müdür yardımcıları ile birlikte, Merkezin çalışma programını hazırlamak ve çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak,

g) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Üniversitenin ilgili birimlerinde çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda bir kez Müdürün başkanlığında olağan olarak toplanır. Ancak Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

ç) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak faaliyetleri belirlemek,

d) Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında üç ayda bir kez ve gerektiğinde toplanmak,

e) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını görüşüp karara bağlamak,

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları arasından ve gerek görüldüğünde kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan önerilen en az beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu yılda bir kez toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacı ile ilgili konularda görüş bildirmek, Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili konularda öneri sunmak, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle arıcılığın ve yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda etkinlik ve proje önerileri geliştirmek, işbirliği sağlamak,

c) Bilimsel çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlanması için çalışmalarda bulunmak, yardımcı olmak.

Çalışma birimleri

MADDE 14 – (1)  Merkez bünyesinde; verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla komiteler ya da komisyonlar şeklinde çalışma birimleri kurulabilir. Komite ve komisyonların görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar, Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.