12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIZARTMA AMACIYLA KULLANILAN KATI VE SIVI YAĞLARIN KONTROL KRİTERLERİ

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/41)’NİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2007/41) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.