12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

İŞLETME BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/11/2010 tarihli ve 27765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde geçen “ve mali işler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Üst yönetici sorumluluğun gereklerini, harcama yetkilileri, mali işler daire başkanlığı ve teftiş kurulunun yaptığı iç denetim faaliyetleri aracılığıyla yerine getirir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Ön mali kontrol görevi yönetim sorumluluğu çerçevesinde harcama birimleri ve mali işler daire başkanlığı tarafından yerine getirilir.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/11/2010

27765