12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ VE BAĞLI EĞİTİM HASTANELERİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“4) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla, engelli bakımı ve rehabilitasyon hizmeti vermek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.