12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (g) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“g) Başvuru sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohum üreticisi kuruluşları,”

“ı) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Üretim izni ve STK başvuru dosyasında yapılan incelemede, üç ana bölümden herhangi birinin eksik bulunması durumunda dosya başvuru sahibine iade edilerek toplantı gündemine alınmaz. Eksiklik tamamlandığı takdirde yeniden başvuru yapılmak şartıyla gündeme alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“(7) Tescil denemelerine alınacak çeşide ait deneme materyalinin, hangi miktarlarda ve hangi tarihlerde TTSM’ne teslim edileceği, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde TTSM tarafından ilan edilir. İki yetiştirme sezonu teslim edilmeyen deneme materyaline ait çeşitlerin dosyaları, çeşit sahibine iade edilir ve bu çeşitlere ait üretim izni sona erer.”

“(9) Sebze türlerinde, miktarı TTSM tarafından ilan edilen deneme materyali, başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra en geç otuz gün içinde denemelerin kurulması amacıyla TTSM’ne gönderilir. Süresi içinde gönderilmeyen deneme materyaline ait çeşitlerin dosyaları, çeşit sahibine iade edilir ve bu çeşitlere ait üretim izni sona erer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Tarla bitkisi türlerinde çeşit tescil ve/veya üretim izni başvuru zamanları ile toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

“a) Yazlık ekimler için;

1) Tescil başvuruları aralık ve ocak aylarında,

2) Tescil toplantıları mart veya nisan aylarında,

3) Üretim izni başvurusu aralık ve ocak aylarının ilk haftasında,

4) Üretim izni toplantısı aralık ve ocak aylarının son haftasında,

yapılır.

b) Kışlık ekimler için;

1) Tescil başvuruları temmuz ve ağustos aylarında,

2) Tescil toplantıları mart ve nisan aylarında,

3) Üretim izni başvurusu temmuz ve ağustos aylarının ilk haftasında,

4) Üretim izni toplantısı temmuz ve ağustos aylarının son haftasında,

yapılır.

c) Yeşil alan çim bitkileri için;

1) Tescil başvuruları aralık ve ocak aylarında,

2) Tescil toplantıları mart veya nisan aylarında,

3) Üretim izni başvurusu aralık ve ocak aylarının ilk haftasında,

4) Üretim izni toplantısı aralık ve ocak aylarının son haftasında,

yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki yurt dışında kayıtlı ana-baba hatlar ile 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki yurt dışı kayıtlı çeşitlerde, tescil başvurusu ve toplantısı üretim izni dönemlerinde yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Tarla bitkilerine ait tür listesinde belirtilen tütün, yeşil alan çim bitkileri ile tıbbi ve aromatik bitki türlerinde; çeşit yurt dışında FYD testleri UPOV kurallarına uygun olarak yapılan UPOV üyesi bir ülkede tescil edilmişse çeşitler, tescil edildiği ülkenin yetkili kuruluşundan FYD test raporu ve özellik belgesinin aslı temin edilerek TTSM’ne başvurulması halinde tescil komitesi tarafından kayıt altına alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Görüşülüp eksiklikleri nedeniyle tescili veya üretim izni reddedilen bir çeşidin sahibi, aynı oturumda karara itiraz ettiği takdirde, itiraz dikkate alınır. Tarla Bitkileri Tescil Komitesi, karara neden olan eksikliklerin giderilebileceği kanaatini taşıyorsa, çeşit eksikliklerin giderilmesinden sonra, yeniden başvuru yapılmak şartıyla yazlık denemeler için nisan, kışlık denemeler için eylül aylarında yapılacak Tarla Bitkileri Tescil Komitesinde yeniden görüşülebilir. Bu toplantı sonucunda alınan karar kesinlik kazanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Sebze türlerinde, STK ve üretim izni başvuru zamanları ve toplantı tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

a) STK deneme başvuruları şubat, mayıs, ekim aylarında,

b) STK ve üretim izni başvuruları şubat, mayıs, ekim aylarının ilk haftasında,

c) STK komite ve üretim izni toplantıları şubat, mayıs, ekim aylarının son haftasında.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki çeşitler ön denemelerin yapılmış olması ve bu denemelerin TTSM tarafından kontrollerinin yapılması, ön deneme raporlarının son bir yıla ait olması ve olumlu rapor yazılmış olması kaydıyla, STK Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde kayıt altına alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Başvuru sahibi, teknik soru anketinin ve diğer belgelerin yer aldığı başvuru dosyası ile TTSM’ne başvurur. Fidan üretici kuruluşlar kayıt ettirme yetkisini aldıkları çeşitlerin teknik soru anketini, çeşidin ıslahçısından temin ederler.”

“(4) Meyve ve asma türlerinde;

a) Tescil başvuruları şubat ve ekim aylarında,

b) Üretim izni başvurusu şubat ve ekim aylarının ilk haftasında,

c) Tescil ve üretim izni toplantısı şubat ve ekim aylarının son haftasında,

ç) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamındaki yurt  dışında kayıtlı çeşitlerde, tescil başvurusu ve toplantıları üretim izni dönemlerinde yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Çeşidi ıslah eden veya çeşidin devri ile ilgili ıslahçısından yetki alan kişi veya kuruluşlar kayıt altına aldırdıkları çeşitleri, noter huzurunda yapılacak özel anlaşma hükümleri ile devredebilirler. Devir işlemlerine ait bilgi ve belgeler TTSM’ne verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeşil alan çim bitkileri 2012 yılı için tescil ve üretim izni

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Yeşil alan çim bitkilerinde 2012 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tescil ve üretim izni başvuruları Haziran ayının ikinci haftasında; tescil ve üretim izni toplantıları ise Temmuz ayının ilk haftasında yapılacaktır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2008

26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2008

26997

2-

17/12/2009

27435