12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜ İLE

ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

 YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 131)

MADDE 1 – 31/7/1992 tarihli ve 21301 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Seri:V, No:131) Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Tebliğde geçen;

Aracı Kuruluş: Aracı kurum ve bankaları,

İMKB:  İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

Kanun: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

Repo: Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,

Ters Repo: Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi ve (e) bendinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“ç) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları ve gelire endeksli senetler,”

“f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetleri,

g) İMKB tarafından belirlenen ve İMKB pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olacak hisse senetleri,

ğ) Kira sertifikaları.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına son paragraf olarak aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“- İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Hisse Tercihli Repo Pazarında yapılacak repo ters repo işlemlerine konu menkul kıymetler için bu Tebliğde yer alan depo koşulu aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesindeki pazarlara ilişkin bu maddede yer alan işlem hükümleri İMKB tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“İzlemeye İlişkin Esaslar

MADDE 14/A – Repo ters repo işlemleri, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından hak sahibi hesaplarında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.