3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL YAYINLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AGÜ-DYM): Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

ç) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

e) Yayın Kurulu: Merkezin yayın kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişi

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin, bilgi birikiminin, bilimin gelişmesine ve elde edilen bilimsel sonuçların sonraki kuşaklara aktarılmasına en gelişmiş teknolojilerin kullanılması yoluyla katkı sağlamak, bilim adamları ve yazarlara ait eserleri Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları çatısı altında toplayarak kullanıma sunmaktır.

(2) Merkez, Abdullah Gül Üniversitesi yayınlarına izlenebilirlik, ölçülebilirlik gibi uluslararası kalite standartlarını esas alarak hizmet verir. Merkez, dijital ve basılı eserlerin tasarlanması, basımı, çoğaltılması ve satışı ile ilgili esasları düzenlemek suretiyle bilimsel çalışmalardan elde edilen değerlerin dünya genelinde paylaşılması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yürütür ve organize eder.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Dijital ve kağıt ortamındaki her türlü kitap ve yayın ihtiyacını karşılamak üzere, tüm materyalleri kullanarak gerek kağıt gerekse de elektronik olarak basım ve yayın hizmetlerini yürütmek.

b) Üniversitenin bütün akademik birimleri ile koordineli olarak piyasanın talep ettiği nitelikli yayın ihtiyacının giderilmesi için telif, tercüme, reprodüksiyon ve benzeri tüm yollarla gerek kağıt gerekse dijital eserlerin tasarımı, basımı ve yayımlanması gibi uygulama süreçlerini takip etmek.

c) Gelecek yayın eğilimlerini dikkate alarak, alanında öne çıkmış öğretim üyesi, bilim adamı ve yazarlardan yayın temin etmek ve bu konuda bilgilendirme seminerleri düzenlemek.

ç) Diğer yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, sanayi kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerle ortak yayın faaliyetleri yürütmek.

d) Kamu kurumu ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yayın projeleri geliştirmek.

e) Merkez bünyesinde yazar envanteri havuzu oluşturarak farklı disiplinlerde faaliyet gösteren bilim adamlarına disiplinler arası yayın ortaya çıkaracak uygulamalar yapmak.

f) Tüm dünya ölçeğinde ünlü yazar, araştırmacı ve bilim adamlarını Türkiye’ye davet ederek okuyucu ve diğer bilim insanlarıyla buluşturmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlarla ilgili bilimsel araştırma, inceleme yapmak ve yaptırmak, elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaşmak; rapor hazırlamak, bu tür çalışmalara katılmak ve katılımı teşvik etmek.

ğ) İhtiyaç duyulan yayınlarla ilgili kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak.

h) Üniversite kütüphanesinin gelişimine katkıda bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Kitap yazma, dergi çıkarma, dijital yayıncılık ve yayın tasarımı gibi konularda üniversite bünyesinde kurulan Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte eğitim vermek, düzenlediği eğitim ve geliştirme programlarını başarı ile tamamlayanlara programın özelliğine göre belge veya sertifika vermek.

i) Çalışmaları ve faaliyetleri ile ilgili konularda dijital ve kağıt ortamında yayın yapmak.

j) Gerek kağıt gerekse dijital formatta yayınlanan tüm yayınların Üniversitenin bütün birimlerine ve üyelerine aktarılmasını sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası yayıncı, yayın kuruluşları ve yazarlarla telif sözleşmeleri yapmak.

l) Yayınların bilimsel, etik ve içerik açılardan uygunluğunun denetimi için en az üç öğretim üyesi veya uzmandan oluşan yayın kurulunu her yayın için belirler;  yayınlar, yayın kurulunun en az ikisinin olumlu onayıyla yayınlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları veya gerekli gördüğü takdirde Üniversite içinden veya dışından alanda deneyimi olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle mazeretsiz olarak görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(3) Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi, Müdürün önerisi ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(4) Müdür yardımcılarından biri, müdür görev başında olmadığı zaman vekalet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre müdürlüğe vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla olursa yeni bir müdür görevlendirilir.

(5) Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıldığında, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak, başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Yayın Kurulunun basıma uygun bulduğu yayınların sürecini takip etmek.

d) Merkezin çalışmalarını ve işleyişini düzenlemek.

e) Faaliyet raporları hazırlamak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Çalışmalarla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu başkanı müdürdür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağan üstü toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve Merkezin çalışması ve yönetimiyle ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlere ve projelere destek sağlamak.

ç) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

Yayın Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yayın Kurulu, basılmak üzere Merkeze teklif edilen eserin alanında en az üç öğretim üyesi veya alanında uzman kişilerden oluşur. Öğretim üyeleri ve uzmanlar farklı üniversitelerde veya kurumlardan belirlenebilir. Yayın kurulunun çalışma esasları şunlardır:

a) Yayın Kurulu, basımı teklif edilmiş eserin, içerik, bilim ve etik uygunluğuna bakarak basılıp basılmamasına karar verir, bu durum bir form ile tespit edilir.

b) Yayın Kurulu üyelerinin ikisinin olumlu bildirimleriyle eserin basımına karar verilir.

c) Yayın Kurulu üyeleri eser üzerinde, bilimsel, içerik açısından veya etik bakımından düzeltme isterse, Merkez, eseri yazarına göndererek düzeltmeleri yapmasını ister, düzeltmelerden sonra Yayın Kurulu tekrar inceleme yapar.

ç) Yayın Kurulu üyeleri, her eser için alanına göre Müdür tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali konular

MADDE 15 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.