3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2006 tarihli ve 26290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliğinin adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET YÖNETMELİĞİ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinin birinci fıkralarında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Gemi Kurtarma İşletmeleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 11 inci, 15 inci ve 16 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “Yapı İşleri” ibareleri, “Emlak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Kiraya verilmesine karar verilen taşınmazlar için tahmini aylık kira bedelini tespit etmek amacıyla kira takdir komisyonu oluşturulur.

a) Kira takdir komisyonu; Teknik Hizmetler ve Emlak Dairesi Başkanı veya ilgili müdür başkanlığında, Teknik Hizmetler ve Emlak Dairesi Başkanlığından en az biri teknik olmak üzere üç personel, Malî İşler Dairesi Başkanlığından bir yetkili personel, Hukuk Baş Müşavirliğinden bir hukukçu ve taşınmazın emrine tahsisli ünitesince görevlendirilecek yetkili bir personelden oluşacak şekilde, altı üye ve bir başkan olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

b) Kira takdir komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Karara katılmayan üye, gerekçesini karar ekinde belirtmek suretiyle imzalar.

c) Kira takdir komisyonunca tespit edilen tahmini kira bedeli Genel Müdürlük onayına sunulur.

ç) Kiracılık durumu devam edenler için yeni dönemde geçerli olacak kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı dikkate alınarak her yıl artırılır.

d) Kuruluş,  karşı taraf ile akdedilen kira sözleşmesinden üç tam yıl geçtikten sonra günün ekonomik koşullarını ve piyasa rayiçlerini değerlendirmek suretiyle kira bedelini yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeni bedel, Kira Takdir Komisyonunca tespit edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/5/2012 tarihinden önce yapılmış sözleşmeler de dahil olmak üzere bütün sözleşmelerin kira artış tutarları 2013 yılı kira döneminden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre hesaplanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7– Bu Yönetmelik hükümlerini Kıyı Emniyeti Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2006

26290