3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“44) Dağıtım bölgesi; Dağıtım şirketinin dağıtım faaliyetini gerçekleştirebilmek için yetkili kılındığı bölgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70 – Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerde belediye ve mücavir alan sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesi, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak, il sınırlarını aşmayacak şekilde;

a) Dağıtım bölgesinin genişletilebilmesi için ilgili dağıtım lisansı sahibi şirketin yazılı talebinin olması,

b) Dağıtım lisansı sahibi şirketin mevcut dağıtım bölgesinde uygulanan/uygulanacak tarife yöntemlerinin aynen geçerli olması,

c) Genişlemeye konu bölgede belediyelerin olması halinde belediye meclis karar/kararlarının olumlu olması,

kaydıyla Dağıtım Bölgesi Kurul tarafından uygun bulunması halinde genişletilir ve bu genişlemeye ilişkin lisans tadil işlemleri yapılır.

Dağıtım şirketlerinin lisanslarında tanımlanan dağıtım bölgelerinin sınırlarının, diğer mevzuattan kaynaklanan nedenlerle genişlemesi durumunda, Kurul Kararına ve lisans tadiline gerek kalmaksızın, dağıtım bölgesi kapsamı doğrudan genişlemiş sayılır.

Dağıtım bölgesi kapsamına ilâve edilen bölgelerin yatırımlarının gerçekleştirme süreleri dağıtım şirketinin ayrıca bir talebi olmaması durumunda, genişleme tarihinden itibaren 5 yıldır. Dağıtım şirketinin genişlemeyi müteakip iki ay içinde yapacağı başvuru üzerine dağıtım şirketinin yatırım bütçesi ve mevcut tarifesi de dikkate alınarak yatırım süreleri Kurum tarafından ayrıca belirlenebilir.

Bir lisanslı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesinin,  doğal gaz piyasası haricindeki mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, başka bir lisanslı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesinin içinde kalması durumunda, söz konusu diğer mevzuatlardan kaynaklanan değişikliğe dair ilk yapılan düzenlemede belirlenen sınırlar esas alınır.

Dağıtım bölgelerinin yukarıda sayılan nedenlerden herhangi biriyle genişlemesi durumunda, Kurul, genişlemeye konu bölge için öngörülen şebeke yatırım tutarı ve genişlemeye konu bölgede yapılacak yatırımları da dikkate alarak tarifeleri yeniden belirleyebilir.

Genişletilecek dağıtım bölgesinde yer alan dağıtım ve/veya bağlantı hatları, yatırımının tüketiciler tarafından karşılanan kısmı bilâbedel, lisans sahipleri tarafından karşılanan kısmı ise bedeli mukabili dağıtım şirketine devredilir.

Genişlemelere ilişkin teminat mektubu alınmaz.

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen genişlemeler hariç olmak üzere, aynı il sınırı içerisinde farklı dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti yapması durumunda genişlemeye ilişkin değerlendirme; aynı il sınırları içerisindeki diğer dağıtım şirketlerinin de genişlemeye ilişkin taleplerinin olup olmadığı sorularak, en çok abone sayısına sahip olan dağıtım şirketi önceliğine göre yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 9 uncu madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Dağıtım bölgelerinin genişlemesi kapsamında dağıtım şirketlerinden alınan teminat mektupları, ilgili dağıtım şirketlerinin Kuruma başvurması üzerine iade edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.