3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ

PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

EK-1

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

MERKEZ TEŞKİLATI

 

UNVANI

BİRİNCİ SİCİL AMİRİ

İKİNCİ SİCİL AMİRİ

 Doğrudan Daire Başkanına bağlı Şef ve Uzman 

 Daire Başkanı

 Genel Müdür

 Hukuk Müşavirliğinde çalışan Avukat, Şef, Uzman

 I. Hukuk Müşaviri

 Genel Müdür

Hukuk Müşavirliğinde çalışan Memur ve diğer personel

 Şef

 I. Hukuk Müşaviri

 Yönetim Kurulu ve Özel Büro Şube Müdürlüklerinde çalışan  Şef, Uzman

 Şube Müdürü

 Genel Müdür

 Şef, Uzman, Teknik Uzman

 Daire Başkanı

 Genel Müdür Yardımcısı

Fen Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlığında çalışan Memur ve diğer personel

Şef

Daire Başkanı

 Güvenlik ve Savunma Şube Müdürlüğünde çalışan  Amir ve Şef

 Şube Müdürü

 Genel Müdür Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanlığında çalışan Şef

 Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

 Teknik Uzman, Başmühendis,Teknik Şef, Programcı, Çözümleyici, Uzman, Şef

 Şube Müdürü

 Daire Başkanı

 Baştabip, Tabip, Diş Tabibi, Hemşire ve Sağlık bölümünde çalışan diğer personel

 Şube Müdürü

 Daire Başkanı

 Müstakil İşletme Müdürlüklerinde çalışan Teknik Uzman, Başmühendis, Teknik Şef,  Uzman, Şef

 İşletme Müdürü

 Genel Müdür Yardımcısı

 Müstakil İşletme Müdürlüklerinde çalışan Memur ve diğer personel

Şef

 

 İşletme Müdürü

 Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünde çalışan Teknik Uzman, Başmühendis, Teknik Şef, Uzman, Şef 

 Şube Müdürü

 İşletme Müdürü

 Mühendis,Tekniker, Teknisyen ve teknik servislerde çalışan  diğer personel

 

Başmühendis

 

 Şube Müdürü

 Memur ve diğer personel

 Şef

 Şube Müdürü

 Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

 Koruma ve Güvenlik Amiri

 Şube Müdürü

 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

 Koruma ve Güvenlik Amiri

 

 

 

TAŞRA TEŞKİLATI

 

UNVANI

BİRİNCİ SİCİL AMİRİ

İKİNCİ SİCİL AMİRİ

 Yönetim Komitesi ve Yazı İşlerinde çalışan  Şef ve Uzman

 Müessese Müdürü

-

 Koruma ve Güvenlik Amiri

 Müessese Müdürü

-

Sivil Savunma Uzmanlığında çalışan Memur ve diğer personel

Müessese Müdürü

-

 Harici İşler ve Nakliyatta çalışan Başmühendis ve İdari ve Sosyal İşlerde çalışan Şef ve Uzman 

 Müessese Müdür Yardımcısı

 Müessese Müdürü

 Baştabip, Tabip, Hemşire ve Sağlık bölümünde çalışan diğer personel

 Müessese Müdür Yardımcısı

 Müessese Müdürü

 Yönetim Komitesi ve Yazı İşlerinde çalışan Memur

 Şef

 Müessese Müdürü

 Teknik Uzman, Başmühendis, Teknik Şef, Şef, Uzman

 

 İşletme Müdürü

 

 Müessese Müdür Yardımcısı

 Müessese Müdürlüğüne bağlı İşletmelerde çalışan  Mühendis, Tekniker

 Başmühendis

 İşletme Müdürü

 Mühendis, Tekniker

 Başmühendis

 Şube Müdürü

 İşletme Müdürlüklerinde çalışan Memur ve diğer personel

Şef

 İşletme Müdürü

 Teknik Uzman, Başmühendis, Teknik Şef, Şef, Uzman, Programcı

 Şube Müdürü

 Müessese Müdür Yardımcısı

Memur ve diğer personel

 Şef

Şube Müdürü

 Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

 Koruma ve Güvenlik Amiri

 Müessese Müdürü

 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 Koruma ve Güvenlik Grup Şefi

 Koruma ve Güvenlik Amiri