3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN

KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2001 tarihli ve 24516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin adı “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi “Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi “Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin;

01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet kolunun:

33 kurum kodundaki “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı”, 35 kurum kodundaki “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı”, 42 kurum kodundaki “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü”, 43 kurum kodundaki “Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü”, 52 kurum kodundaki “İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi”,

03 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunun:

03 kurum kodundaki “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı”, 06 kurum kodundaki “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü”, 07 kurum kodundaki “Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü”, 08 kurum kodundaki “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü”, 09 kurum kodundaki “Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, 11 kurum kodundaki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”,

08 sıra no’lu Ulaştırma Hizmetleri hizmet kolunun:

04 kurum kodundaki “Denizcilik Müsteşarlığı”,

09 sıra no’lu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet kolunun:

02 kurum kodundaki “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”,

10 sıra no’lu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri hizmet kolunun:

05 kurum kodundaki “Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü”, 08 kurum kodundaki “Petrol İşleri Genel Müdürlüğü”,

ibareleri yönetmelik eki listeden çıkarılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin;

01 sıra no’lu “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet kolunun:

03 kurum kodundaki “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “Kalkınma Bakanlığı” olarak, 05 kurum kodundaki “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” olarak, 10 kurum kodundaki “Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü” ibaresi “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” olarak, 14 kurum kodundaki “Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı” olarak, 18 kurum kodundaki “Gümrük Müsteşarlığı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak, 19 kurum kodundaki “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği” ibaresi “Avrupa Birliği Bakanlığı” olarak, 36 kurum kodundaki “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” ibaresi “Spor Genel Müdürlüğü” olarak,

02 sıra no’lu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri hizmet kolunun:

02 kurum kodundaki “Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü” olarak, 06 kurum kodundaki “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresi “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” olarak,

03 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet kolunun:

02 kurum kodundaki “Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” ibaresi “Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü” olarak, 10 kurum kodundaki “Üniversite hastaneleri” ibaresi “Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri)” olarak,

07 sıra no’lu Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri hizmet kolunun:

01 kurum kodundaki “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak, 04 kurum kodundaki “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü” ibaresi “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” olarak,

08 sıra no’lu Ulaştırma Hizmetleri hizmet kolunun:

01 kurum kodundaki “Ulaştırma Bakanlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” olarak,

09 sıra no’lu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet kolunun:

01 kurum kodundaki “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” olarak, 08 kurum kodundaki “Çevre ve Orman Bakanlığı” ibaresi “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” olarak,

10 sıra no’lu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri hizmet kolunun:

01 kurum kodundaki “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak, 19 kurum kodundaki “TTA-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü” ibaresi “Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin;

01 sıra no’lu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet koluna:

54 kurum kodu ile “Gençlik ve Spor Bakanlığı”, 55 kurum kodu ile “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”, 56 kurum kodu ile “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”, 57 kurum kodu ile “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” ibareleri,

03 sıra no’lu Sağlık ve Sosyal Hizmetler hizmet koluna:

12 kurum kodu ile “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, 13 kurum kodu ile “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu”, 14 kurum kodu ile “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu”, 15 kurum kodu ile “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” ibareleri,

06 sıra no’lu Kültür ve Sanat Hizmetleri hizmet koluna:

09 kurum koduyla “Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı” ibaresi,

07 sıra no’lu Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri hizmet koluna:

12 kurum kodu ile “Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”, 13 kurum kodu ile “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”, 14 kurum kodu ile “Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” ibareleri,

09 sıra no’lu Tarım ve Ormancılık Hizmetleri hizmet koluna:

10 kurum kodu ile “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu”, 11 kurum kodu ile “Türkiye Su Enstitüsü” ibareleri

eklenmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.