3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

TBMM KARARI

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET

OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN

ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA

BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1014                                                                                               Karar Tarihi: 25/4/2012

Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 25/4/2012 tarihli 99 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.