2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28280

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

             MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümüne (13) numaralı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, daha sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 700,00 TL”

             MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.