27 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28276

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 21/8/2005 tarihli ve 25913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 21/5/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 22/1/2004 tarihli ve 25354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

 

 

EK - 1 SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

MERKEZ TEŞKİLATI

DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ

 

Birimler

Personelin Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

MÜSTEŞARLIK

Müsteşar

Bakan

-

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Müsteşarlık Sekretaryasında Çalışan Personel

Müsteşar

-

Müsteşar Yardımcılığı Sekretaryasında Çalışan Personel

 Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

BAKANLIK

ÖZEL KALEM

MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

Özel Kalem Müdürlüğü Personeli

Özel Kalem Müdürü

-

BAKANLIK

MÜŞAVİRLİĞİ

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Diğer Personel

I.Hukuk Müşaviri

-

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Bakan

-

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personeli

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

İÇ DENETİM

BAŞKANLIĞI

İç Denetim Başkanı

Müsteşar

-

İç Denetçi

Müsteşar

-

Diğer Personel

İç Denetim Başkanı

-

DENETİM

HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

-

Baş Denetçi, Denetçi, Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Başkanı

-

STRATEJİ

GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Bakan

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar

Şube Müdürü, Müdür, A.P.K Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman(Ö), Araştırmacı, Araştırmacı (Ö), Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı

 Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Daire Başkanı

 

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı,  Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı

Müsteşar

Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı

 

BİLGİ İŞLEM

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Müsteşar

Programcı, Çözümleyici, Mühendis, İstatistikçi, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

Şube Müdürü / Müdür

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

 

PERSONEL

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür

Personel Dairesi Başkanı

Müsteşar

Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

Personel Dairesi Başkanı

Müsteşar

Diğer personel

Şube Müdürü/ Müdür

Personel Dairesi Başkanı

 

DESTEK

HİZMETLERİ

DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

 Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Müsteşar

Uzman Tabip,  Diş Tabibi, Daire Tabibi, Odyolog, Eczacı ve Sağlık Merkezinde Görevli Diğer Personel

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

 Müsteşar

Mimar, Mühendis, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö) ve Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

 

Ayniyat Saymanı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Müsteşar

Sivil Savunma Uzmanı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Müsteşar

Savunma Uzmanlığı Personeli

Şube Müdürü / Müdür

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

 Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Müsteşar

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı,  Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Mütercim, Araştırmacı, Araştırmacı(Ö)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Müsteşar

Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

 

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Müdür

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

 Müsteşar

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı,  Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

 Müsteşar

Diğer Personel

Şube Müdürü / Müdür

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı

 

GENEL

MÜDÜRLÜKLER

Genel Müdür

Müsteşar

Bakan

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar

Genel Müdürlük Sekretaryasında Çalışan Personel

Genel Müdür

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı Sekretaryasında Çalışan Personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı,  Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, APK uzmanı, Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer personel

Şube Müdürü/

Müdür

Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 


 

 

EK- 2 SAYILI CETVEL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI

DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ

 

Birimler

Personelin Unvanları

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

İL MÜDÜRLÜKLERİ

İl Müdürü

Vali

 

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Vali

Şube Müdürü

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Uzman Tabib, Tabib, Diş Tabibi, Eczacı, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Memuru

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Avukat, Eğitim Uzmanı, Öğretmen, Sosyolog, Mühendis, Tekniker,  Araştırmacı, Araştırmacı (Ö)

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

Sivil Savunma Uzmanı

İl Müdürü

Vali

Diğer Personel

(Şube Müdürü Olan İllerde)

Şube Müdürü

İl Müdür Yardımcısı

Diğer Personel (Şube Müdürü Olmayan İllerde)

İl Müdür Yardımcısı

İl Müdürü

İLÇE

MÜDÜRLÜKLERİ

İlçe Müdürü

Kaymakam

Vali

Diğer Personel

İlçe Müdürü

Kaymakam

İLLERDEKİ MERKEZ İLÇELERDE

KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü

İl Müdürü

Vali

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

İl Müdürü

Sayman

Kuruluş Müdürü

İl Müdürü

Diğer Personel

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

 

İLLERDEKİ MERKEZ

İLÇELERDE

İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü

İl Müdürü

Vali

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

İl Müdürü

Sayman

İşletme Müdürü

İl Müdürü

Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLAN İLÇELERDE KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü

İlçe Müdürü

Kaymakam

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

İlçe Müdürü

Sayman

Kuruluş Müdürü

İlçe Müdürü

Diğer Personel

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLAN İLÇELERDE İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü

İlçe Müdürü

Kaymakam

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

İlçe Müdürü

Sayman

İşletme Müdürü

İlçe Müdürü

Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLMAYAN

İLÇELERDE

KURULUŞ

MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş Müdürü

Kaymakam

Vali

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

Kaymakam

Sayman

Kuruluş Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel

Kuruluş Müdür Yardımcısı

Kuruluş Müdürü

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OLMAYAN

İLÇELERDE

İŞLETME

MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürü

Kaymakam

Vali

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü

Kaymakam

Sayman

İşletme Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel

İşletme Müdür Yardımcısı

İşletme Müdürü